is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1921-1922 (resp. 1922). 1922-1923 (resp. 1923).

Aantal onder- Aantal onder-

OMSCHRIJV1N6. Een- wa^Hp. Waarde w™dTóp. Waarde

méftnitinn \ St Hoeveel- in gaven betrek- Hoeveel- in

(netmitxon.) . king hebben. heid. guldens. king hebben. heid. guldens.

'' (Nombre . , {Nombre

cl' entreprises {Quantité.) (Valeur d'entreprises {Quantité.) (Valeur auxquélles Gn florins.) auxquelles m florins.) se rapportent les se rapportent les renseignements.) renseignements.)

~~~ " - 8 4 I 5 II 6 f ^ 7 8 ~

, Inkoop- I Inkoop-

Aanlm , P C'C<! emPl°V<>C8.) waarde, waarde.

'« 'iop' (Valeur (Valeur

b vnn° ,, r. dachat.) d'achat.)

Toto 1 COOperatorei ontvangen ® 27 275 934 776259 12 243554 618 3 358 488

A ^aal aardappelen . " 20 326 634 271 — 2) 22 3) 655 294 255 — 2)

MaïsS1™^1, °?der'productie)! ' " 23 S53 910 205 - 29 898 848 903" meelsoorten . ' saS°meel en andere

, «'Srhoudenïe^ andere K'&' 18 13 259 832 2 076 900 15 3 789 858 557 328 cose) . . ferondstotten (geen glu-

Vzure'n cn'^dole ™,ater.ial™ (o.a. zWaVel- " 9 1 713 348 262176 9 2 021562 208248 r e.d.) . . ere chemicaliën, beenzwart,

Verpakkingsmiddelen (zakken, e.d.) " Z S - 190 943 38 189 939

Wn^UÜlte bra"dstoffen, e„z ' ~ 612 209 37 ~ 1080 389

Andere brandstoffen' " • ■' •' ■ ■' B~' g| 240839 *3 19280 S6°886

SS® : , •. • - 4 - 681722 31 - 805063

Electriciteit. . \ — 849 4 — 724

Smeermiddelen K.AV.U iq -.J618 635 3 5 269 654

«üsst,; - . ; "SS » - ~™ï"

Totaal verbruik ™ * ~ 7266

(Consommation totale.) ' ' 40 w 5) sg „5)

Productie. ') ——

» j (Production.) .. ,

Aardappelmeel in balen • Verkoop- Verkoop-

totale prodnotio /i^ waarde. waarde.

fabrieken . üardappelmeel- (Valeur (Valeur de

"• totaal verbruik daarvan ' ' • ■ K.G. oo „ de vente•' vente.)

c netto iDS der nev,'nr>r°ducten V0r" " 64 395 270 15 802116 29 153608 700 22 402 688

dere industrieelen^den^n11^ T°°l' au" _J^049 250_ 6| s341 875 20 34 862 877 6) 4 744 223

Dextrine . Handel ... ^ - r——

I Glucose (likeur-en confisêurW;n ' ' ' „ 11 19 346 020 12 460 241 118 745 823 17 658 465

! Zwarte sWooTn ■} . ' . f°°P' Wanke 8 288 485 2 520900 10 11424 860 2 334 293

Overig™ nrori" tGl ' ^ f" keakenstrooP)- " *8 ^SSBSlft 2«?2 920 12 18852 390 3 616 295

'««ies?^^; -«te vezels! _» J 2eïïïlï gg§» 8 gggg

; Ontvangen voor luillwiï!,,!'™<lucten ■ • . — ^0 ~ 628 369 21 — 665 985

(Regu vour services auxiliaïres.) ~ * _ 20335 795 39 - 25723572

Totale productie 1,366 * - 4039

(Production totale!) ' ' ~ 40 _

In 1920/1921 ^0 347161 39 _ 25 727 611

I .. 1919/1920 i - ~ 40 J

n • . . _ 40 27565297

' ,J_'ov,eudien bevond zich hii ™n.t.nhin .a. . 40 504 735

Heid meel in de^ezels^net

■ in den zomer van 1091 / balanswaarde A^an f 6i;>5 ir«

f 224 101 in den zomer ^92^°°" 25 °^rnemiiU) nemingen) en f 764 Q14 S, A (opgegeven door 16 onderdoor 23 ondernemingent Jan 1923 (opgegeven van de onjuiste opgave' van ?®rsto bedrag wijkt tengevolge opgenomen in het nlï ® tZ n on<lerneming af van dat

| (En outre danl^ "Ter?Icllt vsin de ,ia.ren 1919/20 en 1920/2l' la pulpe une qZnt»ITlnr™trepr?ses' il se trouvait dans 1921 d f (i2iisR %; Qu'on évaluait dans l'êtê de

f Uk 101 (ie entlrLf ^reprises), dans l'été de 1922 l (23 entreprises) iJl liitlL dans l'été de ls%s & f 161,911, fa1'n?atant c°rresvondant^n^vi^/ le fremier montant et l :>/*0 et 1920/21 est dL Pn é dans les statistiques sur

f entreprtSe ) est (lue au renscignement erroneux (rune

opgege4n.d7loaajS,».eIrf" geen inkoopwaarde worden cotmue.) valeui d achat correspondante n'est pas

ii | |

jaarscamMgnetideIiere oudernemingen hebben ttidens de voorverwerkt. Frvt,m ™liu aPr)elen °P coöperatieven grondslag printemps trn^,,iii-epnses ont> pendant la campagne du

4) 1 ton = ï 000 rfp coöpérative.)

5) Niet berei-end *' i1 tonne = 1 000 kilos.) inkoopwaarde vnn et oog op het ontbreken van de chiffre n'a pas cfr ™"^°P-erS'tlef verwerkte aardappelen. (Ce valeur d'achat dei «„ 6 dans l'impossihilité de définir la coöpérative.) ommes de terre consommès sur une base

') Evenals htf"?' ,Craleur d'achat.) voor, welke voor aaf?aPPelmeel stelt dit de netto-hoeveellieid baar is gekomen .1™ 616 '"dustrieën en den handel bescliikgen in de groen' -/r.if "a af'je'£ van hetgeen door onderneminégaleinérit la mtatititt^J?rbr".ikt- <Les chiffre» représentent autres industrie« J* * ette ««* est ventte d la disposition des consommation de nl,,rn^tÜmercf' cA-a- dêduction faite de la glucose dans les entreprises de ce groupe.)