is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des voorin. De patroonsgroep was bereid na een verloop van 5 jaar, de mogelijkheid van een ontwerp- verdrag op,nieuw na te gaan.

Na een diepgaande beraadslaging, gedurende welke verschillende amendementen ingediend en verworpen wenden, is het ontwerp-verdrag met 63 tegen 15 stemmen aangenomen; de eindstemming wend uitgesteld to-t de volgende zitting.

Ten slotte werd voor de sluiting van do Conferentie besloten een aantal resoluties, welke door verschillende gedelegeerden waren ingediend, aan den Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau toe te zenden. Aangenomen werd een resolutie, waaribij dit lichaam werd uitgenoodigd een studie te maken van de wetgeving inzake arbeidsgeschillen in de onderscheidene landen en de verschillende methoden van verzoening en arbitrage van deae geschillen. De overige resoluties n.1. inzake de vrijheid van vereeniging, de internationale sociale gevolgen van het rapport der deskundigen inzake de schadevergoeding, de procedure tot het wijzigen der ontwerp-verd.ra,gen, de relaties tussehen het Internationaal Arbeidsbureau en Rusland, werden naar den Raad van Beheer verwezen voor onderzoek.

Arbeidersverzekering.

(Assurance ouvrière.)

De schadeloosstellingen bij bedrijfsongevallen.

(La réparation en cas d'accidents du travail.)

Op blz. 508 van afl. 5, 1924, van dit Maandschrift werd o.a. vermeld, dat de in Juni 1925 te Genève te houden 7e Internationale Arbeidsconferentie gewijd zou zijn aan het vraagstuk der sociale verzekering, waarbij als eerste punt in behandeling zou komen de schadeloosstelling aan arbeiders wegens bedrijfsongevallen. De resultaten van het onderzoek en van de ter zake gevoerde beraadslagingen zouden worden opgenomen in een voor-ontwerp-verdrag.

Teneinde nu de behandeling van dit punt voor te bereiden heeft het Bureau een vragenlijst opgesteld, waarin na een inleiding de volgende punten behandeld worden resp. het terrein van toepassing van de verschillende wetten (bedrijven, personen, die van deze maatregelen kunnen profiteeren, de risico's welke gedekt worden); de uitkeeringen; de wijzen waarop de uitkeeringen gewaarborgd worden; de lasten, welke de schadeloosstèlling wegens bedrijfsongevallen meebrengt en de financieel® stelsels der verzekex-ingen; de administratie en rechtspraak. Ten slotte is achterin afgedrukt de vragenlijst, waartoe het bovenstaande aanleiding gaf.

Naar in de inleiding wordt opgemerkt, heeft de Ille Internationale Arbeidsconferentie in 1921 reeds een ontwerp-verdrag inzake de vergoeding wegens bedrijfsongevallen in den landbouw aangenomen, waarvan artikel 1 voorschrijft, dat ieder lid van de Internationale Organisatie van den Arbeid, dat dit ontwerp-verdrag ratificeert, zich verplicht om de wettelijke bescherming tegen de gevolgen van ongevallen, uit te strekken tot de landarbeiders. Verder stond op de agenda van de — inmiddels gehouden — Vle Internationale Arbeidsconferentie de gelijkheid in behandeling van buitenlandsche arbeidskrachten met betrekking tot de ongevallenverzekering.

Nadat deze onderdeelen besproken en behandeld waren, heeft de Raad van Beheer van het Internationale Arbeidsbureau het wenschelijk geacht het vraagstuk van de ongevallenwetgeving in zijn geheel op de agenda te plaatsen.

De vaststelling der rechten van de arbeiders en der verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot de ongevallenverzekering geeft, naar het Internationaal Arbeidsbureau in de Inleiding opmerkt, de volgende ontwikkeling te zien.

■1. Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad: Indien een arbeider door een ongeval getroffen wordt, is de werkgever voor het betalen van een schadeloosstelling slechts aansprakelijk, voorzoover de eerste of zijn nagelaten betrekkingen bewijzen, dat de oorzaak van het ongeval te wijten is aan schuld van den patroon. Tengevolge hiervan genoot de arbeider geen voldoende bescherming, omdat de gevolgen van ongevallen, welke aan zijn soms zelfs lichte schuld, aan overmacht of aan toeval te wijten waren, of van ongevallen waarvan de oorzaak niet kon worden aangetoond, voor zijn rekening bleven. Op den arbeider rustte het bewijs van de schuld van den werkgever, wat vaak zeer moeilijk, soms onmogelijk te leveren was, vooral wanneer het ongeval doodelijken afloop had.

2. Contractueels aansprakelijkheid. Het recht van den arbeider op een schadeloosstelling vindt niet zijn grond in eeai tekortkoming van den werkgever, doch is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst, waardoor de werkgever verplicht is, maatregelen ten behoeve van de veiligheid van zijn personeel te treffen en te zorgen, dat het ongedeerd zijn bedrijf verlaat. Elk ongeval tijdens den arbeidstijd wordt nu geacht recht te geven op een schadevergoeding. Wil de werkgever zich van de verplichting deze uit te keeren, ontdoen, dan moet hij tegenbewijs leveren tegen het op hem rustende vermoeden door te bewijzen, dat het ongeval te wijten is aan een toeval, overmacht of aan de schuld van den arbeider.