is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u

WETTEN, ALGEMEENE MAATREGELEN VAN BESTUUR, MINISTERIEELE BESCHIKKINGEN, ENZ.

(LOIS ET DOCUMENTS OF F IC IELS.)

(Bijgehouden tot 25 Juli 1924.)

Handelsverdrag met Tsjecho-Slowaküe. (Traité de commerce avec la République Tchécoblovaque.) In Staatsblad no. 253 is gepubliceerd de wet van 22 Mei 1924, houdende goedkeuring van iet op 20 Januari 1923 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Tsjecho-Slowakije gesloten handelsverdrag. Zie afl. 5, 1923, blz. 582.

Georganiseerd overleg: voor het militaire personeel der zeemacht. (L'entente entre le Gouvernement et le personnel militaire des forces navales.) In Staatsblad no. 298 is gepubliceerd het Kon. besluit van 19 Juni 1924, tot wijziging van dat van 28 December 1922 (Stbl. no. 746), gewijzigd by on. besluit van 24 November 1923 (Stbl. no. 527), houdende voorloopige voorzieningen omtrent het georganiseerd overleg voor het personeel der zeemacht.

Laser-onderwijswet 1920. (Loi sur l'instruction primaire de 1920.) In Staatsblad no. 302 is gepubliceerd de wet van 20 Juni 1924, houdende voorziening met betrekking tot een overgangsbepaling der Lager-onderwijswet 1920. Zie o.a. afl. 6, 1924, blz. s.

Begrooting: van CuraCao 1924. (Budget de Curagao 192k.) In Staatsblad no. 303 is gepubliceerd e wet van 20 Juni 1924, houdende vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Curagao 1924.

ioo,StaatSbesroothlff (Budget 192Jf.) In Staatsblad no. 304 is gepubliceerd de wet van 20 Juni

1J~4, tot vaststelling van Hoofdstuk XI der Staatsbegrooting 1924.

ie De heffms een belasting: op rijwielen. (Un impót sur les bicyclettes.) In Staatsblad no. 306 gepubliceerd de wet van 20 Juni 1924 tot heffing van een belasting op rijwielen.

/i °psp.orin8 van delfsto*'fen' (La recherche des minéraux.) In Staatsblad no. 307 is gepubliceerd de wet van 20 Juni 1924, betreffende opsporing van delfstoffen.

ceerd va® Suriname 1924. (Budget de Burinam 192If.) In Staatsblad no. 309 is gepubli-

van Suriname Vyoor 1924°* 1924' lloudende vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting

1920- (Loi sur Venseignement obligatoire et loi sur tot wijziging van de i„„,v tï . Staatsblad no. 319 is gepubliceerd de wet van 30 Juni 1924,

Kasvoorschotten aan de wT V?n de LaSer-onderwijswet 1920. Zie afl. 2, 1924, blz e. dite „Koninklijke Hollandsche Ti "'*®n,nklUk<! Hollandsche r,loyd". (Avances d la Sociétê Anonyme tot toekenning van kasvoorschotten V ? ®taatsbla<J n<>. 333 is gepubliceerd de wet van 8 Juli 1924, Artikel 393 van Het Vredesverd1*11 Koninklijke Hollandsche Lloyd. Zie afl. 3, 1924, blz. i.

391 du Traité de Versailles.) Zie Versailles (Wijziging van). (Modification de l'article

gebied" onder B. oijvoegsel „Van Rijkswege getroffen maatregelen op Sociaal

Radenwet (Wijziging der). (Modificatie i , • voegsel „Van Rijkswege getroffen maatreo-oiL . SUr conseils d'assurance.) Zie het bij-

Invaliditeitswet. (Loi sur l'assurance contre^v^0^*!-*^^^ onder C III. getroffen maatregelen op sociaal gebied" onder c ^nvaUdité.) Zie het bijvoegsel „Van Rijkswege

Ouderdomswet 1919. (Loi sur l'assurance ™,i„

Rijkswege getroffen maatregelen op sociaal gebied" onder "c. v'SSe 1919-) Zle 'iet bijvoegsel „Van

Wet op de Rijksverzekeringsbank (Wiizi"in,r ,i„„, nationale des assurances sociales.) Zie het biTvoessel v/r, "{lca 10,1 de la loi sur la Gaisse sociaal gebied" onder C VII. ^voegsel „Van Rijkswege getroffen maatregelen op

[Land- en Tuinbouwong:evallenwet 1922. (Loi

ure et dans Vliorticulture de

op sociaal gebied" onder C VIII.

De bestrijding van besmettelijke ziekten (La lutte contre les maladies contagienses.) Zie het bijvoegsel „Van Rijkswege getroffen maatregelen op sociaal gebied" onder E III

Warenwet. (Loi sur l'inspection de la salubrité des denrêes.) Zie het biivoetrsel Vnr. wi getroffen maatregelen op sociaal gebied" onder E IV 3. " 1J swege

Woningwet. (Loi sur les liabitations d bon marché.) Zie het bijvoegsel „Van Rijkswege troffen maatregelen op sociaal gebied" onder EI. " es

Staten-G ene raai.

(Ëtats-Géneraux.)

Eerste Kamer.

(Sénat.)

De uitoefening van de geneeskunst. (La pratique de la science médicale.) Op 25 Juni 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 Juni 1865 (Stbl. no. 60), regelende de uitoefening der geneeskunst. In de vergadering van 27 Juni 1924 nam de Eerste Kamer dit wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan. (343.) Zie afl. 5, 1924, blz. q.

Invaliditeitswet (Wijziging der). (Modification de la loi sur l'assurance contre l'invalidité.) In de vergadering van 27 Juni 1924 heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van artikel 20, lid 1 en 2 der Invaliditeitswet (279 ) Zie afl. 2, 1924, blz. e en blz. 224.

Nijverheidsonderwijs wet (Wijziging en aanvulling der). (Modification et complément de la loi sur Venseignement industriel.) Op 27 Juni 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Nijverheidsonderwijswet, waarin is opgenomen de Memorie van Antwoord van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Tevoren was op 25 Juni 1924 vastgesteld het Voorloopig Verslag inzake dit wetsontwerp. In de vergadering van 17 Juli 1924 heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming dit wetsontwerp aangenomen (263.) Zie afl. 2, 1924, blz. d.

Staatsbegrooting 1924. (Budget 192i.) In de vergadering van 27 Juni 1924 heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen het wetsontwerp tot vaststelling van Hoofdstuk X der Staatsbegrooting 1924. (3.)

Onthouding van Rijkssubsidie aan hoogere burgerscholen en gymnasia. (La retenue des subsides par l'Etat aux gymnases modernes et classiques.) Op 3 Juli 1924 is vastgesteld het Voorloopig Verslag inzake het wetsontwerp tot onthouding van Rijkssubsidie aan na 6 October 1921 geopende

Land- en TuinbouwongevaUenwet 1922. (Loi sur Pimimr.™ culture et dans Vliorticulture de 1922.) Zie het bijvoegsel Van Riiksweo * ae^/l^nts dans l'agrion sociaal ™bied" onder C VIII. DJvoegsel „Van Rijkswege getroffen maatregelen