is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 7, 01-08-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogere burgerscholen en gymnasia. Op 12 Juli 1924 werd het Eindverslag vastgesteld, waarin is opgenomen de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag. In de vergadering van 17 Juli 1924 werd dit wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (269.) Zie afl. 2, 1924, blz. e.

Tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk. (Restriction temporaire de Vimportation de chaussure.) Op 10 Juli 1924 is vastgesteld het Voorloopig Verslag inzake het wetsontwerp tot nadere wijziging van de wet van 5 Mei 1923 (Stbl. no. 186), tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk, gewijzigd bij de wet van 29 December 1923 (Stbl. no. 561). Op 12 Juli 1924 is vastgesteld het Eindverslag. Op 18 Juli 1924 werd dit wetsontwerp aangenomen. (867.) Zie afl. 6,

1924, blz. 706. .

Voorschot ten behoeve van een stoomvaartverbinding tusschen Nederland en Zuid-Afrika.

(Avances pour un service de vapeurs entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud.) Op 10 Juli 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 Juli 1921 (Stbl. no. 1028). In de vergadering van 18 Juli 1924 werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (372.) Zie afl. 6, 1924, blz. t.

Begrooting van Nederlandseh-Indië 1982. (Budget des Indes néerlandaises.) Op 10 Juli 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake een drietal wetsontwerpen tot nadere wijziging van de Begrooting van Nederlandseh-Indië 1922. In de vergadering van 17 Juli 1924 heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming deze wetsontwerpen aangenomen. (300 nos. 2—4.) Zie afl. 5, 1924, blz. g.

I.ceningwet 1919 (Herziening der). (Revision de la loi sur les emprunts par l'Etat de 1919.) Op 10 Juli 1924 is vastgesteld het Voorloopig Verslag inzake liet wetsontwerp tot herziening van artikel 14 der Leeningwet 1919. Op 12 Juli 1924 is vastgesteld het Eindverslag, waarin is opgenomen de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag. In de vergadering van 17 Juli 1924 werd dit wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (383.) Zie afl. 5, 1924, blz. q en blz. 563.

De kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premies bij openbare verkoopingen en verpachtingen. (Les frais des affermages puWics et la promesse de primes ü l'occasion de ventes et d'affermages publiés.) Op 12 Juli 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake het wetsontwerp, houdende regeling omtrent het dragen der kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premies bij openbare verkoopingen en verpachtingen. Dit wetsontwerp werd in de vergadering van 17 Juli 1924 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (270.) Zie afl. 2, 1924, blz. 234.

Tweede Ivamer.

(Chambre des Députés.)

Leerplichtwet en Lager-onderwijswet 1920 (Wijziging der). (Modification de la loi sur l'instruction obligatoire et de la loi sur l'enseignement primaire de 1920.) Op 25 Juni 1924 is vastgesteld het Eindverslag inzake het wetsontwerp tot wijziging van de Leerplichtwet en van de Lageronderwijswet 1920, waarin is opgenomen de Memorie van Antwoord van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In de vergadering van 27 Juni 1924 werd dit ontwerp van wet aangenomen. (262.) Zie afl. 5, 1924, blz. q en afl. 2, 1924, blz. e.

Staatsbegrooting 1923. (Budget 1923.) Bij schrijven van 25 Juni 1924 heeft de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Memorie van Antwoord ingezonden op het Voorloopig Verslag inzake het wetsontwerp tot verhooging en wijziging van Hoofdstuk V a der Staatsbegrooting 1923 ; hieraan is toegevoegd een Nota van Wijzigingen. (332.) Zie afl. 4, 1924, blz. o.

Bepalingen omtrent ruilverkaveling. (Le remembrement des terres.) In de vergadering van 1 Juli 1924 nam de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aan het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent ruilverkaveling. (69.) Zie afl. 2, 1923, blz. 228.

Tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk. (Restriction tempoi atre de Vimpol tation de chaussure.) In de vergadering van 1 Juli 1924 heeft de Tweede Kamer aangenomen het wetsontwerp tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk. (367.) Zie afl. 6, 1924, blz. t

en ' leeningwet 1919 (Herziening der). (Revision de la loi sur les emprunts de l'Etat de 1919.) In de vergadering van 1 Juli 1924 is zonder hoofdelijke stemming aangenomen het wetsontwerp tot herziening van artikel 14 van de Leeningwet 1919. (363.) Zie afl. 6, 1924, blz. s.

Begrooting van Nederlandseh-Indië 1922. (Budget des Indes-nêerlandaises 1922.) In de vergadering van 1 Juli 1924 heeft de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aangenomen het drietal wetsontwerpen tot nadere wijziging van de Begrooting van Nederlandseh-Indië 1922. (350.) Zie afl. 5, 1924, blz. q. SJ

Voorschot ten behoeve van een stoomvaartverbinding tusschen Nederland en Zuid-Afrika. (Avances pour un service de vapeurs entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud.) Op 1 Juli 1924 is vastgesteld het Verslag inzake het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 Juni 1921 (btbl. no 1018) tot het toekennen van een voorschot ten behoeve van een stoomvaartverbinding tusschen Nederland en Zuid-Afrika. Op 2 Juli 1924 heeft de Regeering alsnog een Nota naar aanleiding van dit Verslag ingezonden. In de vergadering van 4 Juli 1924 werd dit ontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (372.) Zie afl. 6, 1924, blz. t.

Staatsbegrooting 1924. (Budget 1921,.) Bü schrijven van 4 Juli 1924 is ingezonden de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag inzake het wetsontwerp tot verhooging van Hoofdstuk VII b der Staatsbegrooting 1924 (Crediet Handelskamer). (338.) Zie afl. 5, 1924, blz. q.

Voorzieningen tegen besmettelijke ziekten. (Mesures contre les maladies contagieuses.) Op 4 Juli 1924 is vastgesteld het Voorloopig Verslag inzake het wetsontwerp, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten. (297.) Zie afl. 3, 1924, blz. 303.

13

NIEUW VERSCHENEN STATISTIEKEN EN BOEKWERKEN.

(Statistiques et oeuvres qui viennent de paraUre.)

[Bijgehouden tot 24 Juli 1924.)

Arbeidsbemiddeling. Voorlichting bij beroepskeuze in Nederland. Samengesteld door den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en uitgegeven in opdracht van het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. 's-Gravenhage, 1924. Werkstakingen en uitsluitingen. De arbeidsconflicten in Italië in de jaren 1914—1923.