is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 8, 30-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter niet op de heiers, zoodat voor hen een arbeidsweek van 45 uur zou hl T' - ,2),(lieilden B- en W. een voorstel bij den Raad in, om de pa mgen in de bestekken, welke afwijken van de collectieve arbeids)veieenljomst in de bouwvakken en enkele andere bedrijven, ten behoeve aer enkele groepen, waarvoor die overeenkomsten niet zouden gelden, Pf-ssen aan de regelen, welke volgens de collectieve arbeidsovereenKomst algemeen gelden.

nmiT6 "''0Uer<'aln> waar bij de Centrale Commissie voor Overleg voor de u11 werkliedenzaken reeds verschillende door B. en W. ge«lfn , 6 enk beelden tot bezuiniging op het gebied ider arbeidsvoorwaarnet gemeentepersoneel in behandeling waren, hebben eenige werd feu 'J< een moitie ingediend, waarin de wenschelijkheid betoogd 'L. ,e komen tot een sluitende gemeenterekening zonder dat miflrlpio,, 'c gemeentelijke inkomstenbelasting verhoogd werd. Als van ppti i bereiken, stelden zij o. a. voor de invoering

iaar bet 0-0+. f1 ,'o waarvan het totaal aantal arbeidsuren per

den de vp^i '* • , ' verminderd met de vacantie volgens de gelvolwassen ï" °vertreft; verhooging van den minimum-leeftijd voor

salarisreselin^ ®1S V^" 21 op 23 ^aar' wijziging van de loon- en

zend fn jeugdig personeel, van eenige grotepen onderwij-

zoldigina- voor? bi?W™tv®nSCllterl de voorstellers een wijziging der bemede wps-Anec ^ekkmgen, van overwerk en speciale diensten, als-

hieraan werd echter^ 6ld' ,)ez0 motie is op 26 Mei j.1. aangenomen; Tn'nog geen uitvoering gegeven. 4)

het gemeentepersorfpf^611 Va" hel land werden de arbeidsvoorwaarden1 van Leiden en Hen°-elo besWe^f11/1 ,steeds gehandhaafd. Zoo werd te Assen, en werden in an<Wp } de invoering van' de 48-urige arbeidsweek

werden aane-enompn s'e™eent<ln voorstellen gedaan — welke doorgaans b.v. te Hilversum n verlaging der traktementen en (of) loönen: zoo

dagschool) () !i i ?ren aan het gymnasium, de H.B.S., de Handelsren), Tilburo' Tpp.1 . 'fenieentepersoneel 10 pCt., geleidelijk in te voevoor ongehuwden 7®*™™dering van 2!4 pCt, voor gehuwden, van 5 pCt. king zou treden 1 m Januari a.s. een nieuwe regeling in wer-

1 Augustus as (personeel aan H.B.S., Gymnasium enz.; met

te Apeldoorn ' °or Pers°neel bij het Lager Onderwijs). Soms — zooals KMfi.f i ~~ werden dergelijke voorstellen echter weer ingetrokken

of v~r lat ™ w^'l0te" ,0t ve,'haal ™° v™1' »' péSS»

m i ^ weduwen en weezen, aan welke besluiten in enkele ee-

t wiïï; Epel TieP dof Gedeputeerde Staten goedkeuring ontTl? werd- Dat er ten deze tusschen de Gedeputeerden in de onder-

S™d.nrr?. ™rs.ch" >!• bestoat- "S™»

blijken, dat dit college m Friesland aan het gemeentebestuur van Leeuwarden m overweging gaf om - ter bezuiniging op de syemeentebegrootmg — van het gemeentepersoneel een pensioenpremie te heffen r')

evJ»lï -m l I'1JTerhe!d1 6n in de transportbedrijven openbaarde zich , 1 vorige kwartalen een streven naar loonsverlaging, al of niet gepaard gaande met werktijdverlenging; slechts in zeer enkele gevallen erden löoüsverhoogingen toegekend. Zoo kwamen — blijkens den inhoud = viT,tieve contracten — loonsverlagingen tot stand 6), o. a in het schildersbedrijf, voor de steenhouwers, loodgieters (Amsterdam, Haarlem, s-bravenhage, Rotterdam), de meubelindustrie, het confectie-bedriif engros) te Amsterdam, in de aardappelmeel-industrie in Groningen Soms kwam geen nieuw landelijk contract tot stand en werden in de plaats daarvan plaatselijke contracten afgesloten, waarbij eveneens het loon ver laagd werd. Zoo b.v. voor de stucadoors te Utrecht, Rotterdam, Schiedam en omstreken, Leeuwarden, Nijmegen, Amsterdam; in het hout-, kuipersen kistenmakersbedrijf (o.a. bij de groep kuipers- en kistenmakerspatroons

1) Nieuwe Eott. Courant, 16 April 1924.

2) Nieuwe Eott. Courant, 28 Mei 1924.

2 «le?We,Ro"- C°«rant> 14 Apr11 1924> Avondblad D; t.z.p., 22 Mei 1924 Avondhlnrt n

5) Nieuwe Itott. C^uran^l^Mei ":^^onee'sza'5en" Wh Gemeentebestuur van Rotter^

lanriJi'iiw?0! de ^"wbedrjjven, zie vorige kroniek; het contract is thans geteekend dnm- ,11» contracten ÏÏ3 £ *S va,n bouwvakarbeiders. Voorts kwamen er verscheidene plaatselHl-e het landdtik verband! 86 <1°°r Patr««n^'ereenigingen of afzonderlijke patroons, buiten