is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 8, 30-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidersverzekering:.

Wijziging in de sociale verzekeringswetgeving inDuitschland, Frankryk, Italië, Bulgarije en Denemarken,

inspecties, tot nu toe 7 iii getal, is in verband hiermede gebracht op 13. J)

In Polen werd bij Ministerieele beschikking van1 15 Januari 1924 2) bepaald, dat arbeiders, die voorbereidings- of opruimingswerkzaamheden moeten verrichten, negen uur per dag mogen arbeiden; ook arbeiders, belast met de bewaking van installaties, welke gedurende de rusttijden niet zonder toezicht kunnen blijven, mogen per dag een uur langer arbeiden. Wordt een arbeider voor deze beide werkzaamheden tezamen aangewezen, dan mag hij per week totaal hoogstens 58 uur arbeiden.

In den Landdag is voorts een wetsontwerp aangenomen, waarin geregeld wordt de bescherming van vrouwen en kinderen, gebaseerd op de Berner Conventie van 1906 en op de bepalingen van de ontwerp-verdragen van Washington 1919. 8) Als regel is de arbeid van deze personlen' in erkend gevaarlijke en ongezonde bedrijven verboden, terwijl in het bijzonder voor vrouwen de arbeid bij drijfriemen, in chemische bedrijven, waar voor de gezondheid schadelijk werk verricht moet worden, verboden is, zoomede liet dragen van lasten. Arbeid van kinderen beneden 15 jaar tegen loon is evenzoo verboden; wanneer zij een leeftijd van 15 jaar bereikt hebben, moeten zij een bewijs overleggen van een geneesheer, dat zij voor het verrichten van arbeid geschikt zijn. Jeugdige personen mogen slechts in bepaalde gevallen nachtarbeid verrichten.

Verder gaande naar Noordelijk Europa, kan ten slotte met betrekking tot Finland melding gemaakt worden van een wet van 8 Maart j.1. tot vervanging van de Zeewet van 1873 en' waarin opnieuw bepalingen gegeven zijn op het arbeidscontract der zeelieden. Daarnaast staat de wet van 26 April j.1. eveneens van dit jaar, waarbij zeer gedetailleerde Voorschriften inzake den arbeidsduur getroffen zijn. Deze zal behoudens eenige uitzonderingen van toepassing zijii op allen, die tegen loon of als leerling op Finsche schepen werkzaam zijn.

Evenals in ons land zoekt men in Duitschland naar wegen om de aan de uitvoering der sociale verzekeringen verbonden kosten zooveel mogelijk te verlagen. Zoo werd einde 1923 een schema uitgewerkt tot reorganisatie van de verschillende takken der sociale verzekering, teneinde te komen tot vereenvoudiging van het thans geldende systeem, het geheel onder één centraal beheer te brengen en zoodoende tevens de administratiekosten te verlagen. Het werd bij de verschillende groepen van belanghebbenden vrij ongunstig ontvangen; zoo sprak b.v. de sociaaleconomische afdeeling van den Reichswirtschaftsrat als haar oordeel uit, dat zij geen wijzigingen verlangde, waarbij een' systeem en instellingen met erkende waarde afgeschaft werden. Wel was men voor een reorganisatie, doch dan moést deze plaats vinden; met gebruikmaking van het bestaande en in overleg met belanghebbenden. Hoewel het schema, mede als gevolg van de inmiddels ingetreden stabilisatie van bet betaalmiddel weer eenigszins op den' achtergrond geraakt is, moge op enkele beginselen daarvan in liet kort de aandacht gevestigd worden, te meer omdat in verschillende landen tegenwoordig reorganisatie op dit gebied plaats vindt. Doel van het geheel was, te komen tot één enkele administratieve organisatie, de betaling van één' premie voor de verschillende verzekeringen, van één uitkeering en van één pensioen, terwijl ook in de geneeskundige behandeling en in de controle één systeem zou worden ingevoerd. De ziekteverzekering zou daarbij districtsgewijs, de invaliditeitsverzekering landelijk georganiseerd worden; een' groot aantal ziekenkassen zou worden opgeheven en worden vervangen door districtsfondsen. welke in dicht bevolkte streken van de Innunes- en Betriebskrankenkassen, voorzoover deze bestaan bleven, als filialen gebruik zouden maken. De districtsfondsen zouden behalve als organen voor de ziekteverzekering ook als plaatseliike instellingen voor de overige verzeringen optreden. De bestaande Landesversiöherungs-Anstalten zouden hun werkzaamheden met betrekking tot de inval iditeits- en ouderdomsverzekering op denzelfden voet als voorheen uitoefenen en verder belast worden met de (thans nog afzonderlijk bestaande) verzekering der Ange-

Tnformatïons Sociales. Vol. X, no. 2, 14 April 3924.

21 Tnformatïons Sociales, Vol. X, nos. 3—4. 21—28 Ajiril 1924.

3) Informations Sociales, Vol. X, no. 4, 19 Mei 1924.

V, 62S.

VI, 764.