is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 14, 1933, no 12, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het maken van uitbreidingsplannen in voldoende mate rekening worden gehouden met de behoefte aan goedkoope woningen. Of gemeenten in dit opzicht tekort zijn geschoten, is een vraag, die hij zonder onderzoek niet vermag te beantwoorden. |

Voor krotopruiming zal de Regeering ook in het vervolg de tot dusver gebruikelijke subsidies beschikbaar stellen. Zij bedragen ƒ 25 voor het Rijk en ƒ 25 voor de gemeente, jaarlijks, welke bedragen, indien het gaat om de huisvesting van groote gezinnen, kunnen stijgen tot ƒ 37.50. Van 1929 tot 1933 zijn onderstaande bedragen veistiekt voor de huisvesting van keet- en krotbewoners in Drente.

De Regeering heeft verleden jaar in uitzicht gesteld medewerking tot verstrekking van credieten uit Rijksfotidsen als bijv. van de Rijksverzekeringsbank voor den particulieren bouw. Daarvoor was overeenstemming verkregen ook met directies van hypotheekbanken. Het plan is evenwel met tot uitvoering gekomen, doordat de Beleggingsraad overwegMde bezwaren had tegen goedkeuring van die credieten. Het is niet juist, dat de Regeering in het begin van dit jaar zich bereid zou hebben verklaard geld te verstrekken tegen tweede hypotheek. De Regeering heeft onderscheidene verzoeken om geld tegen tweede hypotheek ontvangen, vóórdat zij Zich daarover had kunnen uitspreken. Die verzoeken zijn ten deele ingewilligd, ten deele afgewezen. Van intrekking van een gegeveo toezegging is geweest.

De ondergeteekcnde is, staande voor de noodzaKelijkheid, op de begroeting te bezuinigen, waar dat maar eenigszins mogelijk was, overgegaan tot de vermindering van de onderhoudsposten voor éénmaal. Hij overweegt in den loop van 1934 nieuwe onderhoudsnormen vast te stellen. Daartoe kan worden overgegaari, omdat de meeste onderhoudsbedragen zijn vastgesteld in den tijd, waarin materiaalprijzen en loonen stijgende waren of het hoogste punt hadden bereikt. Nu beide sterk gedaald zi]n, is verlaging van de onderhoudsnormen mogelijk en geboden. Uit dien hoofde zal de thans voor éénmaal voorgeschreven verlaging ook niet den verderfehjken invl(»d kunnen hebben, die in het Voorloopig Verslag wordt geschetst en kan de ondergeteekende zijn besluit niet herzien. Het zou niet mogelijk zijn, het vrijkomende bedrag ter beschikking van de vereenigingen te laten voor verlaging de huren, omdat dit bedrag reeds is verdisconteerd in de vermindering van den begrootingspost. Bovendien moet de herziening van de huren onder toezicht van de Regeering en naar een door haar vast te stellen plan geschieden. Over de daartoe te openen mogelijkheden werd boven reeds gesoroken.

Dat de bemoeiingen van het Rijk met de toeslagwoningen onjuist zouden zijn, kan de ondergeteekende niet toegeven. Hij heeft een tegenovergestelde opvatting, die gegrond is op de overwegingen, dat die woningen geëxploiteerd worden met jaarlijksche offers uit de publieke kassen en dat meer zelfstandigheid, waaronder wel volledige vrijheid van de vereenieingen zal worden verstaan, niet wel verdedigbaar is.

De Woningwetwoningen zullen niet vanzelf na een zeker aantal jaren aan de gemeenten in eigendom overgaan. Indien een gemeente vereenigingswoningen niet naast, zullen zij eigendom van de vereenigingen blijven. De Regeering heeft reeds eenige jaren geleden toegestaan, dat dergelijke wonin-

gen in eigendom aan de huurders overgaan. Van die mogelijkheid is tot dusver zeer spaarzaam gebruik gemaakt. De Landarbeiderswet behoort niet tot den werkkring van den ondergeteekende. Hij is evenwel bereid, de gemaakte opmerkingen onder de aandacht van zijn betrokken te brengen. |

Gemeente Jaar Bedrag Gemeente Jaar Bedrag Emmen... 1929 1930 1931 1932 1933 f 682,17 970,03 1,035,81 1,176,54 Sleen... 1928 1930 1931 1933 f 58,50 i35»45 222,75 87,75 f 4,648, f 504,45 Totaal f 5,152,45.

De opmerking over de z.g. welstandsbepaling acht de ondergeteekende juist. In eenige gevallen zijn reeds beslissingen in den zin van die opmerking genomen en is reeds aangedrongen op wijziging van de praktijk van die bepaling. De ondergeteekende vertrouwt, dat dit alles het gewenschte zal hebben. |

De klacht over vernieling van onbewoonbaaryerklaringen is naar de meening van den ondergeteekende niet gegrond. De vernietiging werd uitgesproken, omdat die verklaringen in strijd waren met de wet.

DE GEZONDHEIDSCOMMISSIES

Het wetsontwerp tot opheffing der Gezondheidscommissies is door de Tweede Kamer aangenomen. Nieuwe gezichtspunten werden noch in de Memorie van Antwoord, noch bij de openbare behandeling geopend. Een motie tot behoud van de commissies zonder lasten voor het Rijk, kon, na bestrijding door den Minister, geen meerderheid vinden. Deze zegde slechts toe aandacht te besteden aan de vrij zich vormende maatschappelijke kringen. Mogelijk biedt zich naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp tot herziening der Woningwet gelegenheid althans in deze richting iets te bereiken.

PRIJSVRAAG GOEDKOOPE ARBEIDERSWONINGEN

In Juni 1933 besloot de gemeenteraad van Amsterdam een prijsvraag uit te schrijven voor den bouw van goedkoope arbeiderswoningen. Het programma van de prijsvraag, dat onlangs is gepubliceerd, behelst o.a. de volgende bepalingen.

„Er wordt verlangd een ontwerp van een complex goede arbeiderswoningen met een zoo laag mogelijken huurprijs, in de onmiddellijke nabijheid van Amsterdam, aansluitend aan de bestaande bebouwing In het plan moeten worden opgenomen per 1000 woningen 50 winkels, 3 Gewoon Lager Onderwijsscholen (i dubbele) en i Voorbereidend Onderwüsschool”. . |

! De ontwerpen moeten worden ingeleverd vóór of op i Juni 1934.

HUURMOEILIJKHEDEN

De volgende mededeelingen omtrent de huren van vereenigings- en gemeentewoningen zijn ontleend aan dagbladberichten. . Het gemeentebestuur van de Bilt heeft van den Mimster van Sociale Zaken bericht ontvangen, dat deze niet bereid is huurverlaging voor Woningwetwoningen aldaar te bevorderen.

De gemeenteraad van Borne aanvaardde een voorstel van B. en W. om het de R.K. Bouwvereeniging aldaar mogelijk te maken haar huren zoodanig te verlagen, dat zij in overeeneenstemming komen met de huren der overige bou-wvereenigingen.

Naar aanleiding van in den gemeenteraad van Bussum gevoerde besprekingen over de noodzakelijkheid van huurverlaging zegden B. en W. toe zich te dezer zake met de Regeenng in verbinding te zullen stellen.

5T etTW. van Naaldwijk hebben den gemeenteraad voorgesteld om voor de bouwvereenigingen ter plaatse renteloozevoorschotten beschikbaar te stellen, teneinde tot verlaging van huur te komen. Deze voorschotten zullen nioetenT worden terug betaald, indien en zoodra de exploitatie-' rekeningen, ook van toekomstigen bouw, een batig saldo aanwijzen. ■

Te Voorhout had een vergadering plaats van huurders