is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 15, 1934, 1934 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz.

Utrecht . 82, 96 Instelling van een gemeentelijke gezondheidscommissie te Zwijndrecht 9^

GRONDPOLITIEK Praeadvies van B. en W. van ’s Gravenhage op het adres van het Bestuur van de Vereeniging der Notarissen, waarin bezwaren tegen het erfpachtsstelsel worden aangevoerd .. 201

GROOTE GEZINNEN Rijksbegrooting 1934, Voorloopig Verslag (Eerste Kamer) over hoofdstuk I 20 Eindverslag id 20

H

HUREN

Huurmoeilijkheden 8, 22, 40, 59, 82, 98 Motie van de Woningstichting „Zomers Buiten” te Amsterdam inzake verlaging der woninghuren 23

Vragen van den Heer Kampschöer betreffende huurverlaging van de met Rijksvoorschot gebouwde woningen en betreffende het spoedig nemen van maatregelen tot verlaging van de rente der Rijksvoorschotten (met antwoord van den Minister) 39

Adres van een 22-tal woningbouwvereenigingen in Twente aan de Regeering inzake huurverlaging 85 Renteverlaging voor de Rijksvoorschotten (artikel J. B.) 98 Circulaire van den Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen d.d. 19 Mei 1934 betreffende huurverlaging 102 Verzoek van den Nat. Woningraad aan de Rijksverzekeringsbank om rente van aangegane geldleeningen ten behoeve Van woningbouw in overeenstemming te brengen met den algemeenen rentestand van het oogenblik .... 106 Antwoord idem i 37

Mededeeling van den Minister van Sociale Zaken op een vraag van den Nat. Woningraad dat de voor renteverlaging vrijkomende gelden over verschillende complexen kunnen worden verdeeld; renteverlaging geldt voor de vóór i Januari 1934 verleende voorschotten i 37 Vragen van den Heer Steinmetz betreffende verlaging van de rente der na i Januari 1934 ingevolge de Woningwet verleende Rijksvoorschotten (met antwoord van den Minister) *si Renteverlaging-huurverlaging (artikel J. B.) 151, 182

162 voorstellen van gemeenten tot huurverlaging goedgekeurd • Renteverlaging voor vereenigings- en gemeentewoningen, gebouwd met kapitaal, buiten het Rijk om verkregen .. 166 Huurverlaging van woningen, gebouwd met steun van de gemeente Haarlem (artikel Ir. D. Kruyf) y 190 Circulaires van den Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen d.d. 6 November en 7 December inzake huurbepaling 205

HUURCOMMISSIES Besluit van den gemeenteraad van Amsterdam B. en W. te verzoeken zich tot de Regeering te wenden met het verzoek het opnieuw instellen van Huurcommissies bij Wet te bevorderen 59

HYPOTHEEK Tweede-hypotheekregeling 1934 201 Circulaire van de Ministers van Sociale Zaken en van Financiën aan de gemeentebesturen d.d. 9/17 November 1934 inzake tweede-hypotheekregeling 1934 206 K.B. 30 October 1934 inzake voorschotverlening onder verband van tweede hypotheek 207

I INDUSTRIE Industrie en Stedebouw (artikel Prof. W. E. Boerman) .. 100

K KANTTEEKENINGEN op administratieve en rechterlijke beslissingen betreffende de Woningwet VII. inzake uitbreidingsplan (Amsterdam, Watergraafsmeer) 46 VIII. inzake onteigening (Amsterdam) 07

bladz.

KROTBEWONERS De huisvesting van krotbewoners te Amsterdam (artikel Ir. A. F. Bakhoven Jr.) 13

KROTOPRUIMING Verleende voorschotten en bijdragen 20, 96, 122

L

LANDARBEIDERSWET Kolonisatie door middel van de Landarbeiderswet (artikel Ir. W. Gijzen) 138

LANDSCHAPSSCHOON De Landschapscommissie van „Het Oversticht” (artikel Ir. W. P. C. Knuttel) i? 7

LEZINGEN Lezing van den Heer Dr. Ing. Ph. A. Rappaport over den stand van den Stedebouw en de Streekplannen in Duitschland Lezing van den Heer Ir. A. Keppler over de Krotopruimmg in Engeland i

LINTBEBOUWING Wetsontwerp tegen de lintbebouwing door de Tweede Kamer aangenomen 4° Adres van den Stedebouwkundigen Raad van het Instituut aan de Eerste Kamer inzake het ontwerp Verkeerswet tegen de Lintbebouwing °9 Voorstel van Ged. Staten van Zuid Holland een reglement vast te stellen, houdende maatregelen tegen de lintbebouwing 90 De Eerste Kamer en de lintbebouwing (Weekblad voor Gemeentebelangen) 123

M

MEDEDEELINGEN (OFFICIEELE) I, 13, 29, 49, 69, 89, 105, 137, 155, 17I) i°7

MONUMENTENBESCHERMING Circulaire van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de gemeentebesturen d.d. 18 Juni 1934 betreffende behoud van oude gebouwen 127

N

NATUURRUIMTEN Het Nationale Natuurruimtenplan (artikel H. Cleyndert Azn) Behouden of scheppen ? (artikel Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer) 34

NATUURSCHOON Schrijven van den Stedebouwkundigen Raad van het Instituut aan Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel inzake de kanalisatie van de Buurserbeek 13 Vragen van den Heer Polak betreffende het bevorderen van de totstandkoming van wettelijke bepalingen tot het tegengaan van bebouwing van oevers van rivieren, meren, plassen en soortgelijke wateren (met antwoord van den Munster) 00

Circulaire van den Minister van Sociale Zaken aan Gedeputeerde Staten van de Provinciën d.d. 27 April 1934 betreffende bescherming van het schoon der pHssen .... 103 Instelling van de Commissie bebouwing en behoud van

natuurschoon ; • • , J Vragen van den Heer van Braambeek betreffende inkoop van Rijkswege van het Geldersche landgoed ~Planken Wambuis” (met antwoord van den Minister) j • * • V Vragen van den Heer Polak betreffende aankoop door de Regeering van het landgoed „Planken Wambuis , eventueel ook van het landgoed de Hooge Veluwe (met antwoord van den Minister) r •.

Adres van het dag. bestuur van de Alg. Vereeniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o. aan Ged. staten van Zuid Holland inzake bescherming van de Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen

NOODWONINGEN , Ministeriëele beschikking inzake exploitatie van noodwoningen