is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 15, 1934, no 3, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

crfnntp liin van het werk geen schade hebben gedaan, indien de Slrhke en aanhalingen van hetgeen anderen u typsrhreven eenigszins wafen bepefkt en in plaats eL breetoe ontwikkeling was gegeven van des schrijvers MBen denkbeelden. |

"Tiök'in ander opzicht zou ik geneigd zijn te spreken van een te veel aaiden eeXkant en een te weinig aan de andere Zijde, veel aan üen eeneii verwijt van nuken, dat hetgeen EcS?it over de – hl) scuriJit . Gezondheidscommissies inmiddels door Z zelf beschouwd) niet te veel buiten het kader der behandeling Sllen. Te weinig aandacht is daartegenover gescjmnken Sn het foch Llangrijke vraagstuk der vptroffen grond, het onderscheid daarbi) tusschen aige meldinx vao buitenlandsche

wiïSe Sze vaak aanleidine geven ja zelfs van “| weßwijzigmeen ■« voer de vaststelling van bizondeie looilijnen zal koinente gelden (blz.

praktijk zal men er stellig zijn nut mede kunnen doen.

J. Vink

Utrecht, Maart 1934

NIEUWE AANWINSTEN VAN DE BIBLIOTHEEK

In Februari 1934 zij» ingekomen:

Bakker Schut, F., Oeconomie en Stedebouw («oerdruk uit „Van studenten aangeboden aan Prof. Dr. J. G. L. voimer;, z. j., i 6 blz.

n=di„' te Amsterdam, 29 blz.

aleemeene vergadering van de vereeniging laldsche Wegen-congres op a 8 December 1933, 27 blz.

='“rr gehouden te ’s Gravenhage, 5 Februari 1934, 83 b 2.

Statistiek van den loop der bevolking van Nederland over het jaar 1932, i933> XXXII, 71

Woningstatistiek en Gezinsstatistiek, Volkstelling 31 Decem- bet 1930, deel IV, iQ33>

Verslag van Gemeentewerken over het jaar 1932.

Gemeente Overschie. Verslag van den toestand en de pploitatie van de stichting „Gemeentelijk Womngbeheer over he jaar 1933.

Gezondheidscommissie te 's Gravenhage. Jaarverslag i933* State Laws for Public Housing, a rnemorandum of enabling acts for Public Housing Agencies, i 934; blz.

Soissons, Louis de and Arthur Wm. Site Planning in practice at Welwyn Garden City, 1927, 7, Lil oiz.

WETTEN, KON. BESLUITEN, ENZ.

BEBOUWINGSVERORDENING – m BREIDINGSPLAN ZUID I VAN 7 SEPTEMBER iQ33

Art T Oo den grond, in het plan bestemd voor straat, plem, daarbij beboerende beplanting. en richtitigen als transformatorhuisjes, kiosken, wachthuisjes enz, worden gebouwd. |

Art 2 Od den grond, in het plan bestemd voor met voor bewoiiing bebouwing, mogen alleen f musea, kantoorgebouwen, warenhuizen en dergehjke met bijbe hoorende werken worden gebouwd.

Art a Od den grond, in het plan bestemd voor bijzoridere bebouwing, mogen alleen flatgebouwen, hotels, vereenigingsgebouwen e.d. worden gebouwd.

Art 4. I. De geheele beganegrondsverdieping VM de op het pIM vwr winkel aangegeven panden mag Lfp rostaurant e.d., al dan met met woning, worden ingericnt. 2 ’ Waar in het plan garages zijn aangegeven, mogen op den be wond bSpfaatsen en garages, al dan met met showroom, worden gemaakt.

Art ■; I De hoogte, alsmede de wijze van afdekking, is op sfpée'tsit rdgtfc“;r,r.s^^^ <l= b.b.n; wingsprofielen aangegeven.

Art 6 Bebouwing van achtergrond is slechts v^r ïrnmmmm ;i e alf hierboven aangegeven is geregeld, m welk geva de beganegrondverdieping met voor bewoning mag worden ingeric

Art 7 I. De minimumbreedte der panden en der daann te stkht;rt"wonitigen wordt bepaald door de cijfers bi, de naar de „d- sroome .«re.»„.d. p».d]

Art R Ter olaatse. waar het plan dit aangeeft, moeten over uitgespaard.

Art Q. Burgemeester en Wethouders hebben de

Art 10. Deze voorschriften kunnen worden onder den naam van „Bebouwingsvoorschriften Zuid I .

20 FEBRUARI i 934

Art I Binnen de gebieden, op de bij deze verordemng behoorende kaart met zwarte omraming aangegeven, m g