is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 15, 1934, no 5, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheer van gronden door de gerneente zullen voortaan geen Voorschriften bij algemeenen maatregel van bestuur kunnen worden gegeven, wat niet uitsluit dat naar afleiding van woning bouw indicidenteel deze inmenging mogelijk (en waarschijnlijk) blijft. Het nieuw geredigeerde artikel werd met 47 tegen 20 stemmen aangenomen. |

PtijHragPTi willpti vonrtaan alleen worden verleend onder voorwaarde Van terugbetaling. |

Ontwerp van Girard en Roméjon (Parijs)

De Heer Vliegen had “een amendement ingediend op art. 57, waarvan de strekking was in de wet vast te leggen dat de saties van woningbouwvereenigingen zullen worden geraadpleegd over deze vereenigingen betreffende algemeen verbindende voorschriften. Dit amendement werd ingetrokken, nadat de Minister nogmaals nadrukkelijk had toegezegd dat de organisaties zullen worden gehoord. |

Op de Overgangsbepaling werd een amendement-Viiegen aangenomen, ten gevolge waarvan toestemming van de gerneente en van het lichaam, dat de woningen beheert, noodig zal zijn om verandering te brengen in den vorm der aflossing van voorschotten op de wijze als in de Overgangsbepaling voorgesteld, terwijl ook niet vaststaat dat de batige saldi van woningexploitatie op grond van de Woningwet geheel eeri bestemming bij algemeerieri maatregel aangewezen zullen krijgen, en dat bepaald zal kunnen worden dat deze geheel in een gemeenschappelijk fonds tot verbetering der volkshuisvesting zullen worden gestort; dit zal ook voor een gedeelte kutmen gö^eden.^

De Oyêrgangsbepaiing iliidt dertalve thans

„I. Op verzoeken om bouwvergunning, Si) Surgemeesteri en Wethouders zijn ingekomen, vóórdat deze wet in werking isj ; getreden, wordt beslist naar het recht, dat gold vóór evenbedoeld| tüitjjpt :

■ '2.' "Wij behouden Ons voor, bij algemeenen maatregel va^

I°. de aflossing van voorschotten van het Rijk, waarvoor rente en aflossing worden Voldaan in gelijke annuïteiten, te veranderen in betaling Van jaartermijnen of van gedurende zekere permM gelijk blijvende annuïteiten met betrekking zoowel tot de atlossing door het lichaam, dat de woningen in eigendom heeft, aan ae gemeente, als tot de aflossing door de gemeente aan het kijk, in die gevallen, waarin daarvoor toestemming van de gemeente en van het lichaam, dat de woningen in eigendom heeft, wordt verkregen;

2'. 'eene bestemming ten bate van de verbetering van de volkshuisvesting of van dekking van tekorten op de exploitatie van woningen, gebouwd met overheidssteun, vast te stellen voor een gedeelte der batige saldi, die verkregen zijn of worden rnet de exploitatie van woningen, gebouwd met krachtens de Won verleenden steun en te bepalen, dat die batige ten deele zullen worden gestort in een gemeenschappelijk fonds tot verbetering van de volkshuisvesting, dat door het bestuur der gemeente wordt beheerd en gebruikt overeenkomstig regelen, door Ons , _|

2. Batige saldi, als in het vorige lid bedoeld, worden, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen voorschriften, ten deele aangewrend tot terugbetaling aan het tó k en aan de gemeente van jaarlijksche bijdragen, welke door het Kijk en door de gemeente voor de exploitatie van woningen zijn ve – leendj vóór dat deze wet in werking __ |

” Ten slotte werd het amendement-Smeenk aangenomen, dat het krisiskarakter der arti|telen betreffende steunverleenmg vastlegt.

VRAGEN VAN KAMERLEDEN

Vragen van den heer Polak betreffende het pvorderen van de totstandkoming van wettelijke bepalingen tot het tegengaan van