is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 15, 1934, no 6, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUURMOBILIJKHBDEN

Bu'gemeesters en Wethouders van Sliedrecht hebben bij den gemeenteraad een voorstel ingediend, hetwelk een algemeene huurverlaging voor de vereenigingswoningen ter plaatste inhoudt. Het hiermede gemoeid zijnde bedrag beloopt ƒ3692.- per jaar. B. en W. hebben voorgesteld hiervoor nog geen dekking aan te wijzen en eerst de Regeeringsmaatregelen af te wachten, welke na de wijziging der Woningwet in uitzicht zijn gesteld.

STREEKPLAN VOOR DE NEDER-BETUWE

De commissie, ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland ter voorbereiding van een streekplan voor de Neder-Betuwe, (zie het nummer van Februari 1933) heeft ten gemeentehuize te Tiel een algemeene vergadering gehouden, waarin Ir. Heijning, hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat te Utrecht, een uitvoerige toelichting gegeven heeft omtrent het pand door de Betuwe van het kanaal van Amsterdam naar den Rijn en de wijze, waarop bij het voorloopig ontwerp met de belangen van de streek rekening zal worden gehouden. Bij de gedachtenwisseling, die op deze inleiding volgde, werd aangedrongen op overleg met de commissie voor het streekplan, opdat de aanleg van het kanaal zoo min mogelijk schade zal berokkenen aan het landschapsschoon.

STREEKPLAN VOOR NOORD-LIMBURG

In het April-nummer vermeldden wij een besluit van Provinciale Staten van Limburg tot het verkenen van een crediet voor het in het leven roepen van streekplancommissies. |

Het ontwerp tot "een gemeenscEappelijke regeling, tusschen de betrokken gemeenten in Noord-Limburg, waartoe Ged. Staten het initiatief genomen hebben, is thans gereed. Als plaats van vestiging voor de in te stellen commissie, „welker taak is het streekplan voor te bereiden, vast te stellen en, zoo noodig, te herzien,” wordt door Ged. Staten voorgesteld Maastricht te kiezen. Alsdan kunnen voor de andere streekplannen, die in de toekomst voor gedeelten van Limburg in het leven geroepen zullen worden, de commissies in dezelfde ylaats gevestigd I

De commissaris "aer Koningin zal het voorzitterschap bekleeden, terwijl het in de bedoeling ligt, de leiding van den dagelijkschen gang van zaken op te dragen aan een kleine commissie, waarin vooral zullen worden benoemd. |

Het wordt wenschelijk geacht dat elke medewerkende gemeente in de groote commissie vertegenwoordigd is. Daarnaast overweegt men echter, in de ontwerpregeling een bepaling op te nemen, inhoudende dat gemeenten van 5000 inwoners en daarbeneden één stem uitbrengen en gemeenten boven 5000 inwoners voor elke 10.000 inwoners daarboven bovendien nog een stem. |

De'verdeeling der te maken kosten op den grondslag van het aantal inwoners wordt het meest wenschelijk geacht. Daar het de bedoeling is dat de streekplan-instantie in werking blijft, zal dus. jaarlijks door alle gemeenten een bepaalde som per inwoner moeten worden bijgedragen. De praktijk in Noord Brabant heeft uitgewezen dat met een bedrag van ongeveer cent per inwoner ku «ordea volstaan.

STREEKPLAN VOOR NIJMEGEN EN OMGEVING

• Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben aan de commissie» ingesteld ter voorbereiding van een streekplan voor Nijmegen en omgeving (zie het Maart-nummer), een drieledige opdracht verstrekt :

le. te onderzoeken, in hoever het tot stand brengen van een streekplan voor Nijmegen en omstreken ter behartiging van de belangen, waaronder die van de volkshuisvesting, het verkeer en het behoud van natuurschoon, mogelijk is te achten en Ged. Staten ter zake een gemotiveerd rapport uit te brengen; ae. indien Ged. Staten op grond van het onder le. bedoelde rapport de wenschelijkheid om een streekplan voor Nijmegen en omstreken te ontwerpen, aanwezig achten, de voor een zoodanig plan benoodigde gegevens te verzamelen;

3e, ilidien daartoe wordt besloten, onder haar toezicht meergemeld streekplan te doen ontwerpen door een door Ged. State! nader aan te wüzen deskundig.

LINTBEBOUWING

In navolging van het aanhangige ontwerp voor een verkeerswet tegen de lintbebouwing hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan de Staten dier provincie voorgesteld een reglernent vast te stellen, houdende maatregelen tegen de lintbebouwing. De overweging, waarop dit voorstel berust, is, „dat regelen gesteld behooren te worden, waardoor gewaarborgd wordt, dat de op het

Provinciaal Wegenplan voorkomende wegen ook in de toekomst aan redelijke eischen van het verkeei zul'en blijven voldoen.” Zooals Gedeputeerde Staten in hun toelichting verklaren, is de vorenbedoelde Rijksregeling, behoudens enkele noodzakelijke, aard_der zaak j;elegen afwijkingen, gevolgd. |

regetiflg van de uitwegen (art. 9 van het ontwerp van wet) is in het ontwerp-reglement niet opgenomen, omdat deze aangelegenheid reeds voorzien is in het Reglement op de provinciale wegen. Terwijl het wetsontwerp 6) den Minister de bevoegdheid wil verkenen tot het aanwijzen van wegen, waarlangs het bouwen enz. binnen een door hem te bepalen afstand van ten hoogste 30 meter uit de as van den weg verboden is, beperkt het' ontwerp-reglement den overeenkomstigen afstand, te bepalen door Gedeputeerde Staten, tot ten hoogste 24 meter. De gelegenheid tot het indienen van een verzoekschrift tot toekenning van; een tegemoetkoming aan den eigenaar van of zakelijk gerechtigde op gronden, ten aanzien waarvan een dergelijk verbod geldt, welke gelegenheid in het wetsontwerp (art. 10) opengesteld wordt tot één jaar na den dag, waarop het verbod is gepubliceerd, is in het ontwerp-reglement beperkt tot drie maanden na dien datum. De verplichting tot het hooren van den Boschraad over bezwaarschriften tegen het verbod van nader aan te wijzen, het vrije uitzicht belemmerende voorwerpen enz- bij bochten, kruisingea of uitmondingen van wegen (art. 8 van het wetsontwerp) ont» breekt in het ontweQMeglement.

PLASSENVERORDENING

De Piassenverordening, vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid Holland in hun zitting van 20 Juni 1933, waarover de Heer Ir. P. Verhagen Lzn. een artikel schreef in het October-nummer van 1933, is thans goedgekeurd bij K.B. en door Gedeputeerde Staten afgekondigd.

De tekst der verordening is afgedrukt in de rubriek Wetten, Kon. Besluiten, enz.

BEBOUWING LANGS RIJKSWEGEN

Ingevolge de circulaire van den Minister van Waterstaat van 20 Februari j.l. inzake bebouwing langs Rijkswegen, opgenomen in het vorig nummer, hebben de provinciale besturen een aanschrijving gericht tot de gemeentebesturen.

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben aan ’s Ministers verzoek den wensch verbonden, dat een bekendmaking, als in de circulaire bedoeld, ook betrekking zal hebben op de provinciale wegen.

Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben in hun aanschrijving in herinnering gebracht dat op grond van de Verordening, houdende beperkende bepalingen betreffende het maken van uitwegen naar en het bouwen langs primaire wegen (Prov. Blad van 1929, No. 96), voor het bouwen langs provinciale wegen als regel de toestemming van hun College vereischt is.

BUREAU VOOR ARBEIDSBEMIDDELING VAN DE SCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

Men verzoekt ons de aandacht te willen vestigen op de oprichting van een Bureau voor Arbeidsbemiddeling voor gediplomeerde oud-leerlingen van de School voor Maatschappelijk Werk. Zooals bekend, omvat deze school ook een opleiding voor woningopzicht. Het Bureau is gevestigd: Keizersgracht 737, Amsterdam C.

UIT DEN KRING DER BOUWVEREENIGINGEN

RENTEVERLAGING VOOR DE RIJKSVOORSCHOTTEN

Elders in dit nummer vindt men de circulaire afgedrukt, waarin de Regeering mededeeling doet van haar besluit om de rente der van rijkswege ingevolge de Woningwet verleende voorschotten, voorzoover zij 4% te boven gaat, tot dit percentage terug te brengen. Dit besluit is om tweeërlei reden belangrijk.

Het is in de eerste plaats belangrijk, omdat het een einde maakt aan een rentepolitiek, waarvan wij meermalen hebben betoogd dat zij in strijd was met de grondgedachte van het stelsel der rijksvoorschotverleening. Bij de totstandkoming van de Woningwet is men destijds uitgegaan van de gedachte, dat het goedkoope crediet, waarover de Suat kan beschikken, dienstbaar moest worden