is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 15, 1934, no 7-8, 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener doorgaande bekapping, niet wenschelijk maakte.

Getracht werd om deze, op het eerste gezicht schijnbaar onvereenigbare eischen met elkander te verzoenen, door hoofd- en bijruimten van de woningen streng gescheiden en elk voor zich zoo smal mogelijk te houden, deze telkens twee aan twee onder één afzonderlijk dak te brengen en de eerste door de laatste in dezelfde strook te laten afwisselen.

Afb. I

Afb. 2

Nog werd verlangd dat de woonkamers aan de straatzijde zouden liggen.

Voordeelen ten aanzien van inrichting en constructie, welke rechtstreeks voortvloeien uit den gevolgden, bizonderen opzet, zijn:

1. bergplaats en spoelkeuken vormen geen staart achter de woning en zijn, zonder dat men door de woonkamer of een ander vertrek behoeft te gaan, onmiddellijk van de straatzijde af te bereiken;

2. het privaat kan naar keuze van het portaal of van de bergplaats uit toegankelijk worden gemaakt; in beide gevallen kan het via de bergplaats of via de woonkamer worden bereikt;

3. het voor bergplaats bestemde zoldergedeelte is ongewoon ruim en is geheel afgescheiden gelegen van de zolderslaapkamers;

4. er zijn geen spanten noodig.

Als aan den gevolgden bizonderen opzet niet bepaald inherent zijnde, doch eveneens opzettelijk nagestreefde voordeelen der plannen vallen nog te noemen: I. de bovenslaapkamers zijn van de benedenslaap-

kamers uit, in het bizonder bij type A, langs den kortst mogelijken weg te bereiken;

2. de benedenslaapkamer is, met het oog op de noodige rust tijdens ziekte, van de woonkamer gescheiden door twee deuren;

3. het vloeroppervlak van de kelderkast is betrekkelijk ruim; ze kan op eenvoudige wijze geventileerd en bij type B ook verlicht worden; ze is onmiddellijk toegankelijk van de spoelkeuken uit;

4. doordat het dwarsprofiel van de bij bouwen van beide typen hetzelfde is, kunnen deze onmiddellijk aan elkander worden gekoppeld en kan men voor elke willekeurige vermenging van even aantallen van beide een passende verdeeling verzinnen, waarbij het betrachten eener pijnlijke symmetrie niet behoeft voor te zitten.

's Hertogenbosch, Mei 1934

G. Bolsius

ANTWERPEN LINKEROEVER

Door de welwillendheid van het tijdschrift „Opbouwen”, te Antwerpen, verschijnend onder de actieve leiding van Huib Hoste, zijn we in de gelegenheid een afdruk te geven van het plan dat door de Heeren de Heem en van Averbeke voor de Imalso werd opgesteld en dat als het uiteindelijk resultaat van de prijsvraag moet beschouwd worden.

Officieel is het nog niet gepubliceerd en er ontbreekt dan ook nog heel veel aan nadere gegevens, die een volledig inzicht in dit plan moesten vergemakkelijken. Ook is er alweer een plan met varianten bekend geworden, zoodat nog niet alles definitief schijnt.

Zoo zijn er dus meerdere redenen om kalm te zijn in de beschouwingen, welke over dit ontwerp kunnen te berde gebracht.

Trouwens het ontwerp zelf is kalm, zonder heftigheden, zonder geweldigheden, noch in het groote, noch echter ook in het kleine of slechte.

Er is goeds ontstaan door de prijsvraag; dat is zeker, vooral voor wie vroegere plannen van b.v. de Heem heeft gezien, vol sterpunten en dergelijke, met alle gevolgen van zoo iets.

Wie het interessant vindt, dit plan met de prijs-

Afb. 3. Complex, bestaande uit 6 woningen van type A en 4 woningen van type B