is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 16, 1935, no 4, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Schotland Departementale Commissies ingesteld om te rapporteeren over twee vragen: Wat moet men doen om krotvorming te voorkomen en op welke wijze moet de woningvoorziening zonder subsidie plaatshebben? Met buitengewonen ijver hebben deskundigen aan het samenstellen van die leidraden gewerkt, welke zeer zeker als basis gediend hebben voor den opbouw van hetontwerp-wet van 1935. Het Moyne rapport (Engeland) en het Whitsonrapport (Schotland) zijn waardevolle documenten. Door al die onderzoekingen is vast komen te staan dat er in Engeland en Wales 266.000 woningen moeten worden afgebroken en dat voor de verplaatsing 385.000 nieuwe woningen noodig zijn, ruimte biedende aan 1.240.000 personen. In Schotland moeten er 41.000 woningen worden afgebroken en moeten er 203.000 woningen grondig worden verbeterd.

Het tempo van krotopruiming van de jaren na den oorlog moet n.b. verveertigvoudigd worden. Vele gemeenten zijn thans bezig, doch het voorgeschreven tempo wordt niet gehaald.

Uitgevoerd plan te Liverpool

Eerste verdieping

Het antwoord op de vraag waarom nu juist in deze tijden de zaak der woningverbetering zoo naar voren wordt gebracht, kan niet anders zijn dan dit: „werkloosheidbestrijding”. Door nu op de groote trom te

slaan, zijn de ondernemers wakker geworden. Er zijn groote organen ontstaan, gesteund door ijzer- en steenfabrikanten. Een onderzoekingsraad voor woningbouw heeft uitvoerige rapporten uitgebracht. Aan het instellen van groote lichamen, die voor geheele landstreken den woningbouw ter hand zullen nemen, wordt gedacht, ja zelfs wordt er voorgesteld een groote centrale voor den mkoop ei} voor de vervaardiging van bouwmaterialen m het leven te roepen. Een herleving van de C.B.V. in een ander land!

Alle moeilijkheden, welke zich bij een in het groot doorgeyoerde saneering kunnen voordoen, komen nu natuurlijk naar voren, te meer daar men, in tegenstelling met vroeger, aan de verdreven bevolking een nieuwe huisvesting tracht te verkenen. Eertijds moesten er wel evenveel of x% van de afgebroken woningen vervangen worden door nieuwe woningen, doch over de huisvesting der krotbewoners bekommerde men zich weinig. Deze bevolking verhuisde in de buurt en maakte de overvulling nog grooter, terwijl in de nieuwe woningen betere gezinnen hun intrek namen. Ratten en wantsen bleven in of nabij de buurt. Thans echter verspreiden deze schepselen zich over veel grootere gebieden, een betere bestrijding is noodig. Deze bestrijding trekt de

verKiaring. B – Bordenkast, F = Kooktoestel; G = Gootsteen; K Kast; P = Provisiekast; T . Tafel; W = Vaste waschtafel.

Ontworpen door den Onderzoeksraad van woningconstructies

5 verdiepingwoningen type A (ingebouwd trappenhuis)