is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 16, 1935, no 5, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerpen, behalve in den grond wortelende gewassen) willen handhaven.

TCMTnnivmTFLLING WONEN, WERKEN, ONTSPANEN Verkeer m de hédendaagsche stad

De architectengroep „De 8” houdt gedurende de maand Tuni in het Stedelijk Museum te Amsterdam een tentoonstelling, ieto zal bestaan uit kaartmateriaal van 30 steden in binnen- en buitenland, verduidelijkt door foto s en andere verklarende documenten. Dit materiaal, beschikbaar gesteld door de Internationale Congressen voor het (C 1.A.M.), geeft een analyse van het wonen, de werkgebiede , de ontspanning en het verkeer der behandelde steden en vari de Sfende gewesten. De kaarten zijn alle op dezelfde schaal gebracht, zoodat het mogelijk zal zijn Lrizien van het verkeerssysteem, de uitbreiding e.d. te ve gelijken.

UIT DEN KRING DER BOUWVEREENIGINGEN

RENTE VOOR LEENINGEN BIJ RIJKSFONDSEN

Reeds meermalen is in onzen kring gewezen op de moeilijkheden, waarin verschillende bouwerepigmgen verkeeren, die met de Rijksverzekeringsbank leeningen hebben afgesloten, waarop een conversieyerbod rust. De rente dezer leeningen variëert in het algemeen van A-i tot 6 pCt. De R.V.B. weigerde tot dusverre deze rente in overeenstemming te brengen met het huidige rentepeil, waardoor een huurverlaging voor de betrokken woSÉßien belemme^werd.

Een” andere moeilijkheid is, dat aan de vervroeg e aflossing van leeningen bij rijksfondseri soms een zoodanig boetebeding verbonden is, dat het voordeel van een eventueele renteverlaging er voor geruimen tijd denkbeeldig door word^.^

Het bestuur van dea Nationalen Woiiingraad wendde zich voor eenigen tijd tot de Rijksverzekermgsbarik met het verzoek om op haar weigering om vrijwillig aan renteverlaging mede te werken, terug te komen. Resultaat leverde dit verzoek niet op. Pogingen om de Regeermg ertoe te brengen hier in te grijpen, bleven aanvankelijk eveneens zonder succes.

’ Thans komt in het Wetsontwerp ter yer agmg van de Openbare Uitgaven, ingediend bij Koninklijke Boodschap van 26 April j.1., een voorstel voor tot wijziging yan de Beleggingswet. Deze wijziging houdt in, dat aan de Kroon de bevoegdheid wordt gegeven om in gevallen, waarin door de Rijksfondsen gelden zijn belegd tegen zoodanige rente of onder zoodanige aflossingsvoorwaarden, dat daardoor de algemeene verlaging van den rentevoe wordt belemmerd, na verhoor van den Centralen Beleggingsraad, de rente en/of de aflossingsvoorwaarden dezer ye wijzipm

' Ongetwilfeld zullen de besturen der vereenigingen, die leeningen bij Rijksfondsen hebben '"V doening van dit wetsvoorstel kennis nemeti. Het houd voor de betrokken woningen een mogeh)kheid van rente- en daarmede van huurverlaging m. J. o.

BIJEENKOMSTEN

Op Zaterdag 13 April j.l. werd in Café-Restaurant „Royal te

Arnhem onder leiding van den Heer C. Smeenk uit Arnhem de jaarvergadering van de afdeeling Gelderland van den Nationalen Woningraad gehouden. . » • Namens het hoofdbestuur was aanwezig de secretaris, de Heer T. Bommer.

" De verslagen van den secretaris-penningmeester werden zonder op- of aanmerking goedgekeurd. . De aftredende testuurders werden herkozen en in M vacature van den secretaris-penningmeester, den Heer J. J. Cammmga, die zich wegens overplaatsing naar Rotterdam met meer beschikbaar kon stellen, werd gekozen de Heer J. Holthuis, Kloosterstraat 83 te,Arnhem. |

Den scheidenden secretaris-penningmeester werden door den voorzitter hartelijke woorden van dank gebracht vo°r het vele werk door hem voor de afdeeling Gelderland in het bizonder, en voor de volkshuisvesting in het algemeen, gedaan. tt _ Na afhandeling der agenda hield de voorzitter, de Heer C. Smeenk, een zeer belangwekkende mleidmg over het probleem der „Huurveriapjng'’.

Na een geanimeerde discussie, waaraan verschillende afgevaardigden deelnamen, werd de goed bezochte vergadering gesloten.

J. H.

VRAGENRUBRIEK

Vraag No. 88. Zijn van Rijkswege bepaalde voorschriften gegeven, betreffende de financiëele administratie van met rijkssteun ingevolge de Woningwet gebouwde woningen.

Antwoord No. 88. Dergelijke voorschriften Ministeriëele Beschikking van 30 Juni, 13 Juli 1926, Stct. No. 141, 1926.

Vraag No. Bg. Kunt U ons mededeelen volgens welke tariefsregeling momenteel het arclutectenhonorarium bij vereenigingswoningbouw bepaald wordt?

Antwoord No. 89. Dit honorarium wordt berekend volgens de Regelen en Tabel voor de berekening en uitbetaling van het hoLrarium van architecten voor bouwwerken van womngbouwvSgingen, enz., d.d. i Mei 1931- Voor bi, den Nationalen Woningraad aangesloten corporaties zijn deze regelen bij het secretariaat van dien Raad gratis verkrijgbaar.

buitenland

INTERNATIONAAL

INTERNATIONAAL CONGRES VOOR VOLKSHUISVESTING TE PRAAG

In aansluiting op het Programma van dit Congres, mgelegd in het Maart-nummer van dit Tijdschrift, kan nog worden medegedeeld dat behalve de daarin reeds vermelde, nog de volgende lezingen zullen worden gehouden. |

Ir. A. Keppler: Elendsviertelsanierung und Wiederunterbrmgung der Evakuierten.

Dr. F. M. Wibaut: ÜblT den gegenwartigen Stand des Woh-| nungswesens in einigen Landern. —,

Ing. M. Dudryk: Vergleich zwischen den sanitaren Anlagen im Kleinwohnungsbau in verschiedenen Landem. _

Dr. Hynek Kubista: Die Kleinwohnungen in der Tschechoslowakischen Republik.

H. Lods: Die technische Einrichtung und Ausstattung der Wohnbauten in Drancy. |

!Dr. Ing. Otakar Fierlinger: Zur Siedlungsfrage in der Tsch*- i choslowakischen Republik. Ifc. Stöckle: Über die Umsiedlung m Deutschland.