is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 16, 1935, no 12, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

JAARGANG N®. 12

DECEMBER 1935

TIJDSCHRIFT VOOR VOLKSHUISVESTING FM QTFP^FROï T\Y/ LIM OILL/LD w U W

ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW EN DEN NATIONALEN WONINGRAAD ALGEMEENEN BOND VAN WONINOBOUWVEREENIGINOEN

REDACTIE; H. P. J. Bloemers, J. Bom-MER, J. DoUWES Jr.. JhR. M. J. I. DE Jonge van Ellemeet, Ir. L. S.P.Scheffer, Ir. P. Bakker Schut, Ir. J. M. A. Zoetmulder

Vaste Medewerkers: J. W. Bossenbroek, Ir. A. Keppler, Mr. J. Kruseman, Jhr. A. H. Op Ten Noort, M. Vrijenhoek, L. VAN DER Wal, D. E. Wentink

ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE Kloveniersburgwal 70, Amsterdam c Postrekening No. 29080

Redactie van de rubriek „UIT DEN KRING DER BOUWvereenigingen” „HET NJEUWE huis” (KAMERS 181-183) Roelof Hartplein 4 – Amsterdam z

ADVERTENTIES V. munster's uitgeversmaatschappij HAARLEMMERWEG B 378 – a’DAM W

ABONNEMENTSPRIJS fB.-

DE LEDEN VAN HET NEDEHLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW (lidmaatschap voor physieke leden f 7.50) EN DE LEDEN VAN DEN NATIONALEN WONINGRAAD ONTVANGEN HET BLAD KOSTELOOS

LOSSE NUMMERS f i.-

INHOUD: In Memoriam Ir. R. Ie Poole door Mr. L. Lietaert Peerbolte Mr. L. Lietaert Peerbolte door Jhr. Ir. G. de Graeff Officiëele Mededeelingen De vaststelling der bijdragen uit ’s Rijks kas in de exploitatietekorten der Woningwetwoningen door C. J. A. Parlevliet Het dorp op het eiland Schiermonnikoog door W. van Boven De toekomstige verdeeling van bevolking en van woningvoorraad over het land (II) door Ir. Th. K. van Lohui-Zen en Dr. G. Th. J. Delfgaauw Binnenland Uit den Kring der Bouwvereenigingen Buitenland Overzicht van tijdschriften Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek Wetten, Kon. Besluiten, enz. Rechtspraak.

IN MEMORIAM Ir. R. LE POOLE

De Inspectie van de Volksgezondheid, speciaal de Dienst voor de Volkshuisvesting, heeft een ernstig verlies geleden door het overlijden van onzen hooggewaardeerden Inspecteur Ir. R. Le Poole.

Hij kwam ii Mei 1914 in dienst bij de Inspectie en gaf van den aanvang af voortdurend blijk van warme belangstelling, helder inzicht en groote toewijding voor de velerlei vragen, die zich voordoen op het gebied van de volkshuisvesting, waaronder te begrijpen is woningbouw, uitbreidingsplan, bouwverordening, enz. Hij werd zeer gewaardeerd als een begaafd man met flink karakter. Helaas is hij, na een paar maanden lichamelijk lijden, uit dit aardsche leven heengegaan. Wij betreuren dit, maar gunnen zijn ziel de rust van het eeuwige leven. Voor zijn groot gezin gevoelen wij sterke deelneming in het geleden verlies.

L. Lietaert Peerbolte, Directeur-Generaal van de Volksgezondheid

Mr. L. lietaert PEERBOLTE

DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE VOLKSGEZONDHEID VAN I JANUARI 1920 – 31 DECEMBER 1935

Op 31 December a.s. zal een hooggeplaatst en een

goed ambtenaar het Departement van Sociale Zaken verlaten, een ambtenaar, die sedert Maart 1894 het land op voorbeeldige wijze gediend heeft en die de hem opgedragen taak, zonder zich meer dan de meest noodzakelijke rusturen te gunnen, gedurende welhaast 42 jaren met groote toewijding heeft volbracht.

De Directeur-Generaal van de Volksgezondheid Mr. L. Lietaert Peerbolte heeft den 65-jarigen leeftijd bereikt en zal zijn ambt aan het einde van dit jaar neerleggen. Het dogma van den leeftijd zoo placht hij te zeggen werkt onverbiddelijk door en is onherroepelijk. Het snijdt den diaad van ’s menschen loopbaan af, ook al is daarvoor physiek en geestelijk de tijd nog niet gekomen.

Ook voor Mr. Peerbolte geldt dit laatste, want, indien men hem nog zóó achter zijn schrijftafel ziet zitten, vol belangstelling luisterende naar de dingen, die den bezoeker op het hart liggen, wel vergrijsd van haar en het lichaam ietwat gebogen, maar nog met heldere oogen en gespannen aandacht het hem voorgelegde probleem volgende en met scherp inzicht zijn opmerkingen plaatsende, dan komt onwillekeurig de vraag op, waarom dit nu moet zijn en waarom geen verder gebruik van zijn gaven kan worden gemaakt.

Welke zijn verdiensten zijn geweest op ander sociaal gebied ik wijs slechts op de Armenwet, de Drankwet, de Warenwet en de Vleeschkeuringswet daarvan mogen anderen elders getuigen. Ik bepaal mij alleen tot de Woningwet, aan welker voorbereiding Mr. Peerbolte gewerkt heeft en waarvan de uitvoering aan zijn leiding was toevertrouwd. In dit deel van zijn arbeid zullen de