is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 16, 1935, no 12, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In gevallen, waarin het exploitatie-tijdvak zeer fcort Is, en de overschuiving der annuïteiten dus zeer belangrijk, kan dit tot een negatief resultaat leiden, otndat het aflossingsbestanddeel van de nieuwe annuïteit (tegen lageren rentevoet) hooger is dan dat van de oude annuïteit. Mede in verband met de gecompliceerdheid der berekening is daarom bij de vaststelling der bijdrage een practische oplossing gekozen en wordt zonder meer een evenredig deel van het verschil tusschen de sommen van oude en van nieuwe annuïteiten genomen. |

De onjuistheid, die daarmede weidt begaan, is bewust aanvaard, ook omdat door de wijze van verrekening bij de vaststelling der bijdragen dit niet tot voor- of nadeel voor een der betrokken partijen kan leiden. Immers het bedrag, dat als storting in het fonds is opgenomen, moet steeds overeenstemmen met de som van de bedragen, die onder de ontvangsten zijn opgenomen als „gebruikt uit fonds’' en „saldo fonds”, natuurlijk over corn-Olexen tezamen |

I " Zelfs indien het fonds niet toereikend zou zijn om de huurverlaging ten volle te dekken, behoeft dit niet tot nadeel te leiden, omdat dan in het ontbrekende toch een bizondere bijdrage uit 's Rijks kas zou worden verleend. Intusschen kan deze onjuistheid niet worden aam^ard voor de complexen, waarvoor niet een bijdrage uit s Rijks kas is toegekend, omdat de boeking onder de ontvangsten daarbij niet plaats vindt en dus de onjuistheid onder de uitgaven begaan niet onder de ontvangsten zou worden gecorrigeerd. Voor deze complexen zal de juiste berekening worden gjtjtêlgd.

JAARBEDRAGEN

Wat moet over een verlengd of verkort tijdvak bij de vaststelling der bijdrage worden opgenomen voor: onderhoud, rente aandeelenkapitaal, belastingen, assurantie, algemeene onkosten, waterleiding, enz. • _ . \Tr\r\r‘ \ract<> r\t

Dit aan te geven is niet zoo eenvoudig. Voor vaste 01 vrijwel vaste jaarbedragen, zooals onderhoudskosten, assurantie, rente aandeelenkapitaal, enz. meestal zijn, kan omrekening naar het aantal dagen, waarop het tijdvak betrekking heeft, plaats vinden. Voor algemeene onkosten, indien deze het toegestaan maximum zouden overschrijden en dus slechts voor dit maximum mogen worden opgenomen, zou ook de omrekening kunnen worden toegepast.

Blijven deze algemeene onkosten beneden het maximum (naar het aantal dagen genomen) dan zouden de werkelijke uitgaven opgenomen moeten worden. Voor waterleiding, waarvoor de abonnementsvoorwaarden verschillend zijn, kan naar omstandigheden worden gehandeld doch getracht moet worden zooveel mogehjk de werkelijkheid te benaderen en zoo noodig moet tot op den dag nauwkeurig worden omgerekend. ® 1* 7AI niCt

De verantwoording van ae nuuroiuvdng=Lvi. tot moeilijkheden aanleiding geven; deze kunnen uiteraard over het juiste aantal dagen worden verantwoord. Bij jaarhuren, die nog wel eens op het platteland voorkomen, kan naar het aantal dagen worden omgerekend. De rente van kasgeld zal meestal zichzeli aanpassen.

Andere ontvangsten, als b.v. industrie-bijdrageti, voorzoover deze een vaste basis hebben, moeten eveneens worden oiß^erekend.

Bij deze omrekeningen moet het jaar op 360 dagen en de maand op 30 dagen worden gesteld.

MAXIMUM-BIJDRAGE

Wat kan over de verkorte en verlengde tijdvakken als maximum-bijdrage uit 's Rijks kas worden uitgekeerd“? Vooral bij overschuiving der annuïteiten is dit van belang. In het vorige artikel is dit reeds terloops behandeld.

VERKORT TIJDVAK

IDc ovcrschuiving vindt uiteraard in plaats bij de verkorte tijdvakken, d.i. grafiek A, In deze grafiek schuift de nieuwe bouw-annuïteit (figuur I) vier maanden (terug) over de oude annuïteit. Over deze vier maanden is dus tweemaal aflossing betaald. |

Het 1934/1935 loopt volgens de grafiek over 8 maanden (van verticale lijn b tot c)* Als maximum bijdrage uit ’s Rijks kas kan dus wordM iiiftkeerd:

;8 maanden = 8/12 x maximum ƒ Iplus X aflossingsbestanddeel over ‘ het tijdvak aangegeven door de onder < den balk aangebrachte horizontale stip- pellijn ~ ’>

totaal ƒ Ingeval er ook bij-annuïteiten zijn, kan het aldus verkregen bedrag nog worden verhoogd met de aflossingsbestanddeelen over tijdvakken als aangegeven door de horizontale stippellijnen in figuren 111 en IV. Als regel kan dus worden gesteld, dat de maximumbijdrage over het tijdvak van verticale worden verhoogd met de aflossingsbestanddeelen over de tijdvakken op deze grafieken aangegeven door de horizontale stippellijnen.

VERLENGD TIJDVAK

Over het verlengde tijdvak kan de bijdrage uit s Rijks kas zonder meer evenredig worden verhoogd. In het geval in grafiek B aangegeven, waarin het tijdvak tot i6 maanden is verlengd, zou dus ten Imogste kunnen worden uitgekeerd 1612 x maximum Rijksbijdrage.

Over het tijdvak, in de grafiek (B) aangegeven Qoor den geruiten balk, is alleen rente van het schuldrestant verschuldigd. In tegenstelling met de verkorte tijdvakken is hier over een deel van het tijdvak de aflossing weggevallen.

" Vermindering van de maximuna-bijdrage uit dien hoofde, hoewel theoretisch verdedigbaar, stuit af op practische moeilijkheden. Ook zou dan over dit tijdvak de minimumhuur moeten worden verlaagd.

In geval er bij-annuïteiten zijn, kan ook in het verlengde tijdvak overschuiving van annuïteiten voorkomen. In figuur IV – van grafiek B – is dit aangegeveri. Als regel is er echter geen aanleiding om uit dien hoofde de maximum-bijdrage te verhoogen met het aflossingsbestanddeel van de overschuivende annuïteit, omdat

1) Draagt het Rijk in andere verhouding bij, dan wijzigt breuk.