is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 19, 1938, no 6, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen, zijn zoowel uit- als inwendig uitstekend geslaagd, en het voornaamste is wel, dat ze, met inbegrip van vrij watergebruik, voor slechts f 3,— per week verhuurd kunnen worden.

De exploitatie-begrooting is nl. als volgt opgezet;

annuïteit grondkosten, 4,222% van f 11.000, f 464,20 annuïteit bouwkosten.

4,655% van f 86.000, f 4003,30 onderhoud f 1300, belastingen f 1000,^ waterleiding, inbegrepen closet f 590,

huurophalen, administratie, huurderving . . f 384, assurantie en diversen ... . . . . f 58,50

Uitgaven totaal f 7800,^— Huur: 50 maal f 156, per jaar . . . . f 7800,

Deze behoorlijk ruime woningen, die een voortuintje en een Hinken achtertuin hebben, zijn verhuurd aan gezinnen welker inkomen zoo om en bij de f 15,— of daar beneden ligt. De gemeente geeft in de huur van f 3, een bijdrage van 25 ct. (uitgezonderd gezinnen met minder dan 2 kinderen, wier gezinsinkomen boven de f 15, ligt),

Voor bijna alle gezinnen in die huizen is de huur practisch f 2,75. Voor stadswoningen van dit flinke type voorzeker een laag bedrag.

Ook in het landelijk deel der gemeente ontstond een tekort aan woningen voor arbeiders met lage inkomens, die werkzaam zijn in dienst van een polder, bij de Heidemaatschappij, de spoorwegen of als daglooner in het boerenbedrijf. De gemeente heeft daarom zich de belangen van deze gezinnen aangetrokken. Op 5 km van de bebouwde kom, nabij een daar gelegen bizondere lagere school langs den autoweg Waardenburg—Vianen—Utrecht, worden voor rekening van de gemeente tien bescheiden arbeiderswoningen gebouwd, welke voor f 14.500, zijn aanbesteed aan de fa. Kreugel en De Vries te Utrecht. De grond (een flinke lap tuin voor elke woning) is bouwrijp ingebracht voor een bedrag van f 1200,’—■, naar een prijs van 30 ct. per zoodat er voor elk huis nog ruimte voor kippen, een paar varkens, aardappel- en groentebouw, of iets van dien aard overschiet.

In deze huizen is beneden een woonkamer, een slaapkamer, een keuken, en een portaal met kelderkast, boven zijn er drie slaapkamers en daarboven een vliering. Bij elke woning is een losstaand schuurtje. Gas-, water- en electriciteitsleiding hebben deze huizen niet. De huurprijs zal f 2,50 zijn, waarmede de exploitatiekosten zijn te dekken. Deze woningen zullen over enkele weken gereed zijn.

De algemeene drang om tot verlaging van de huren der overheidswoningen te komen, bleef ook in Culemborg niet zonder uitwerking. In 1936 werden een paar voorafgegane verlagingen vervangen en samengevat in een

Nevenstaande afbeeldingen betreffen den bouw van 50 goedkoope arbeiderswoningen nabij den Westersingel te Culemborg