is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 20, 1939, no 9, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De perspectiefteekening (afb. 5) geeft een beeld van een woonstraatje met dwars daarop geplaatste rijtjes eengezinswoningen, die dus van dit zijstraatje door middel van voetpaden toegang krijgen.

Wijkcentrum

Zooals reeds is vermeld is in dit nieuwe stadsdeel een wijkcentrum ontworpen, dat als het ware het verbindend element zal vormen tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke buurt. Het is vrijwel in het zwaartepunt van de wijk ontworpen en bestemd voor marktplein, waar een kerkgebouw een plaats zal kunnen vinden en waarom-

Afb. 8. Detail maquette: hooge bebouwing aan het Slotermeer

heen bizondere gebouwen gegroepeerd zijn. Hierbij is gedacht aan winkelmagazijnen, een postkantoor, het bijkantoor van een bank, een consultatiegebouw voor den geneeskundigen dienst en meer dergelijke centrale inrichtingen. Aan de zijde van de havenkom zijn enkele bedrijfsruimten, met het marktbedrijf verband houdend, op haar plaats, terwijl aan de Zuidzijde een café-restaurant of vereenigingsgebouw een mooie ligging kan krijgen met een terras op het Zuiden aan het kanaal.

„Bedrijfsruimten

Evenals dit in het plan Bosch en Lommer reeds is geschied, zijn in dit plan op verschillende plaatsen terreinen voor de vestiging van in de woonwijk toelaatbare bedrijven, daaronder begrepen garages, aangewezen. Zij zijn ook hier bijeengebracht in complexen, die er geheel voor kunnen worden ingericht, waardoor ze geweerd zullen kunen worden uit de bouwstrooken, welke uitsluitend voor bewoning bestemd zijn.

Voor zoover zij in onderstukken worden ondergebracht, mogen deze aan de achterzijde worden uitge-

bouwd, alwaar zij aan een rijweg zijn gelegen, waardoor het laden en lossen van goederen op dezen achterweg kan plaats vinden. Speciale bedrijfscomplexen zijn in het plan opgenomen in de omgeving van de markt en verder, in bescheidener afmetingen, zoodanig over het plan verdeeld, dat voor elke buurt in de behoefte kan worden voorzien.

De eigenlijke bedrijfsterreinen mogen bebouwd worden tot hoogten, die in de bebouwingsvoorschriften door begrenzingsvlakken zijn bepaald.

Winkels

op grond van de cijfers, afgeleid uit onderzoekingen van nieuwe wijken aan den rand van de stad, is in het plan gerekend op d: 66 winkels per 1000 woningen. Deze zijn voor het grootste gedeelte in winkelstraten bijeengebracht, welke als een onderling samenhangend systeem in het plan zijn ontworpen, op zoodanige wijze, dat het aantal winkels op doelmatige wijze over de verschillende wijken is verdeeld.

Meestal zijn winkels in steden gesitueerd aan de hoofdverkeerswegen, omdat zij daar moeten liggen, waar vele voorbijgangers te verwachten zijn. Omvang, samenstelling en snelheid van het tegenwoordige verkeer zijn echter zoodanig gewijzigd, dat de verkeersdrukte op de hoofdverkeerswegen een beletsel vormt voor de ontwikkeling van een goeden winkelstand.

Afb. 9. Het Slotermeer, gezien van Noord naar Zuid

Toen dan ook in het Plan-