is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 1, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De secretaris van den Woningraad zegde toe dat het bestuur de eerstvolgende ledenvergadering met uitgewerkte voorstellen betreffende doelstelling, organisatie en financiering van het fonds zou komen, terwijl voorts door den spreker namens het Bestuur het voorstel werd gedaan uit het overschot over 1937 een gelijk bedrag aan het aangeboden bedrag toe te voegen.

Bij acclamatie werd overeenkomstig dit bestuursvoorstel besloten, zoodat de op te richten Stichting thans over een kapitaal beschikt van ± f 4000.^.

Uit de ontwerp-statuten der te vormen Stichting blijkt, hoe de doelstelling van het Fonds gedacht is, n.l. het wonen in complexen in beheer bij instellingen, aangesloten bij den Nationalen \Voningraad, aantrekkelijker te maken en het peil van bewoning in deze complexen op te voeren door het aanbrengen van bizondere voorzieningen te bevorderen; terwijl ter verduidelijking van deze algemeene doelstelling enuntiatief nog enkele voorbeelden opgesomd zijn, die laten zien hoe die bizondere voorzieningen gedacht zijn.

Als middel om het gestelde doel te bereiken heeft de Stichting in haar statuten staan: het verstrekken van geldleeningen tegen matige rente om de bij de doelstelling bepaalde voorzieningen aan te brengen en zoo noodig het verschaffen van bijdragen daarvoor. Wanneer, om een praktisch voorbeeld te noemen, een corporatie over zou willen gaan tot het aanleggen van een speeltuin of het bouwen van een clublokaal, kan de nieuwe Stichting door het verschaffen van een geldleening den aanleg of den bouw van een dergelijk nuttig werk mogelijk maken.

De financieele mogelijkheden van de Stichting in haar beginstadium zijn niet zoo groot, dat in den eersten tijd ook gedacht kan worden aan het verschaffen van bijdragen a fonds perdu voor voorzieningen.

Het bedrag, dat de op te richten Stichting thans te harer beschikking heeft, is zeer bescheiden, gezien de gestelde doeleinden, maar, zooals de Heer Arnold bij de aanbieding van het huldeblijk zeer terecht naar voren bracht: ~vele fondsen zijn bescheiden aangevangen en toch in den loop der jaren tot kapitaalkrachtige instellingen uitgegroeid.”

Dat kan en dat moet ook t.o.v. dit fonds geschieden. Het is de bedoeling van het Bestuur, elk jaar aan Uw vergadering voor te dragen, indien zich daar geen bepaalde bezwaren tegen verzetten, het eventueel batig overschot van de jaarrekening van den Woningraad te bestemmen voor versteviging van het Fonds. Het laat zich echter aanzien, dat het nieuwe Fonds daarnaast nog veel en zeer veel geld noodig zal hebben om zijn taak naar behooren te vervullen.

En daarom, aldus spreker, doe ik namens het Bestuur een beroep op Uw solidariteitsgevoel om door Uw bijdragen, Uw jaarlijksche bijdragen, mede te helpen het nieuwe Fonds levenskracht te geven en het Fonds daardoor in staat te stellen zijn mooie doel na te streven. Wanneer Gij later de resultaten van het werk van het nieuwe Fonds zult zien, zal het U tot voldoening en tot gerechtvaardigde trots strekken, dat Gij daaraan hebt medegewerkt, dat Gij die voorzieningen hebt mogelijk gemaakt door eigen kracht en zonder daartoe bij de Overheidslichamen aan te kloppen. Het zal U tot voldoening, maar vooral ook tot dankbaarheid stemmen, dat het U mogelijk was in een vrij land als vrije burgers mede te helpen aan den uitbouw van het sociale en cultureele doel, dat de nieuwe Stichting nastreeft. Met betrekking tot de ingediende voordracht voor de samenstelling van het bestuur der Stichting merkt spreker nog op, dat niet uitsluitend is gedacht aan personen, rechtstreeks bij den Woningraad betrokken. Ter uitbreiding van de invloedssfeer der nieuwe Stichting tot grootere mogelijkheden heeft het Bestuur gemeend goed te doen onder de voordracht ook op te nemen eenige personen, die ofschoon niet rechtstreeks betrokken bij het werk van den Woningraad, toch blijk hebben gegeven met hun volle sympathie aan onzen kant te staan en bereid te zijn hun werkkracht te geven aan het mooie sociale werk, dat de Stichting beoogt.

8. Verkiezing van leden van het bestuur der bij punt 7 bedoelde Stichting.

Overeenkomstig de ontwerp-statuten heeft het bestuur hiervoor de volgende voordracht opgemaakt: Voorzitter: Mr. F. J. J. M. Boelens, lid van ons dagelijksch bestuur en voorzitter der R.K. Woningbouwstichting ~St. Joseph" te Nieuwer Amstel.

Secretaris-penningmeester: J. Bommer, secretaris van ons bestuur. Leden: W. J. Andriessen, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Mr. H. W. Bloemers, burgemeester van Roden. ]. Holthuis, lid van ons bestuur en administrateur der Algemeene Woningbouwvereeniging „Arnhem”.

De WONINGSTICHTING „PATRIMONIUM" te HAARLEM betwijfelt of bij de samenstelling van het bestuur van de te vormen sUchdng wel voldoende rekening is gehouden met de verschillende richtingen, welke in den Nationalen Woningraad zijn vereenigd. Zij betreurt het, dat geen vertegenwoordiger van de protestantschchristelijke richting is opgenomen en vraagt dienaangaande nadere inlichtingen.

De VOORZITTER merkt op, dat niet gekeken is naar de politieke overtuiging of de geloofsrichting, waartoe de voorgestelde bestuursleden behooren. Er is uitsluitend rekening gehouden met de geschiktheid der candidaten.

De WONINGSTIGHTING „PATRIMONIUM" te HAARLEM kan zich voor dezen keer met den gang van zaken vereenigen, maar dringt er op aan, dat bij nieuwe benoemingen èn met de richtingen in den Nationalen Woningraad èn met de capaciteiten der betrokkenen wordt rekening gehouden.

De BOUWVEREENIGING „SAMENWERKING" te VLAARDINGEN sluit zich aan bij den vorigen spreker. Zij vindt dat de Voorzitter deze kwestie nogal simpel heeft afgedaan. Vroeger werd er bij uitsluiting ook steeds gewezen op de capaciteiten der gekozen personen. Tevens vraagt spreker of er aan het secretariaat van de nieuwe stichting salaris verbonden is.

De VOORZITTER zegt dat in den Nationalen Woningraad nog nimmer van uitsluiting sprake is geweest. Dat dit ook hier niet het geval is geweest, moge blijken uit het feit, dat het bestuur oorspronkelijk ook den Heer Bossenbroek had uitgenoodigd, maar dat deze geen benoeming wilde aannemen. Overigens zal op de volgende jaarvergadering een ontwerp-huishoudelijk reglement worden voorgelegd en hierin zal de voordracht door middel van dubbeltallen worden geregeld. De laatste vraag over salarieering van den secretaris van de stichting beantwoordt de Voorzitter ontkennend.

De VOORZITTER deelt hierna mede het resultaat van de prijsvraag inzake een naam voor de Stichting. Er zijn 24 namen opgegeven. Door de jury is gekozen de naam Stichting „Zorg en Daad", ingestuurd door den Heer Ghr. Roos uit Haarlem, die hierdoor het beschikbaar gestelde boekwerk heeft gewonnen.

Zonder hoofdelijke stemming worden de ontwerp-statuten van de Stichting ~Zorg en Daad" goedgekeurd. Eveneens wordt goedgekeurd de door het bestuur ingediende voordracht voor de samenstelling van het bestuur der stichting.

9. De voorziening tijdens de oorlogscrisis. Hierbij komt de volgende door het bestuur voorgestelde resolutie aan de orde: De vergadering, enz.

overwegende: dat de onder invloed van den oorlog terugloopende woningproductie het gevaar oproept van woningschaarschte, woningnood en stijgende werkloosheid;

dat alle krachten moeten worden ingespannen om de woningproductie op peil te houden en haar zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn; spreekt als haar oordeel uit, dat in het belang hiervan met name de volgende maatregelen behooren te worden getroffen:

a. uitbreiding van de Rijksvoorschotverleening ingevolge de Woningwet in zoodanige mate, dat door vermeerderden woningwetbouw de inzinking van de particuliere bouwbedrijvigheid kan worden opgevangen; b. wederinvoering van het stelsel van gelijkblijvende annuïteiten ter zake van rentebetaling en aflossing van te verleenen woningwetvoorschotten;

c. verruiming van de bijdrageverleening ingevolge de Woningwet in dier voege, dat voortaan ook bijdragen worden verleend voor woningbouw op het platteland ter verruiming van den te beperkten voorraad aldaar; d. bij voortgaande stijging der bouwprijzen gelijke verruiming der sub c. bedoelde bijdrageverleening voor woningbouw in de steden;

e. bevordering van Rijkswege van den woningbouw ter vervanging van krotten op zoodanige schaal, dat de oogenblikkelijke achterstand in de ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen verdwijnt en nieuwe achterstand voorkomen wordt; f. scherp toezicht van Rijkswege op de prijzen der bouwmaterialen; g. opname van een vertegenwoordiging der woningbouwvereenigingen in de commissies van bijstand der desbetreffende Rijksbureaux voor grondstoffen;