is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 3, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven als den soldaat te velde, die zich zoo spoedig mogelijk ingraaft om eenige dekking tegen vijandelijk vuur te hebben.

Afbb. 1 en 2 geven de doorsnede van zulk een loopgraaf respectievelijk bij lagen en hoogen grondwaterstand, naar een brochure van de N.V.L. van 1938. De breedte is hier, terecht, gering gehouden. Afb. 3 stelt het dwarsprofiel voor van een open loopgraaf naar een onlangs door de Nederlandsche Heide Maatschappij aanbevolen systeem. Hierbij is het eigenlijke lichaam der loopgraaf verkregen door een opstapeling van stroopakken, waartegen grond wordt aangebracht. Ten einde zoo veel mogelijk beveiliging tegen indringing van scherven te verkrijgen wordt aanbevolen het talud aan de buitenzijden zoo flauw mogelijk te houden, minimum 1 : 10,

Afb. 7. Overdekte schuilplaats type N.V.L,

Afb. 8. Overdekte schuilplaats, uitgevoerd door den Dienst der Gemeentewerken te 's Gravenhage

Openbare schuilplaats aan de Gr. Hertcginnelaan te ’s Gravenhage (grootendeels ondergronds) Afb. 11

Ingang tot een openbare schuilplaats in gewapend beton te 's Gravenhage (geheel ondergronds) Afb. 12

Afb. 9. Openbare schuilplaats onder het hooge pad langs den Sche veningschen Weg te 's Gravenhage

Afb. 10. Openbare schuilplaats op het Nassauplein te 's Graven hage (grootendeels bovengronds)