is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 7-8, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Losser, Maasbree, Menaldumadeel, Middelburg, Nijmegen, Oldenzaal, Rheden, Rotterdam, Steenwijkerwold, Terheyden, Veldhoven, Vianen, Vlaardingen, Vlagtwedde, Vlissingen, Voorst, Workum, Wychen, Zaandam, Zelhem, Zevenbergen.

Aanbestedingen

Uit ~De Aannemer” van 16 Juli 1940 nemen wij het volgende overzicht over van de aanbestede werken gedurende het tweede kwartaal 1940.

Augustus 1940 Kosten van het bouwmateriaal van het materiaal per woning in Gld. O/ /o Groep A grond voor aanvulling . . 63.75 189 Groep B steenwaren 351.08 146 Groep C bindmiddelen 188.11 163 Groep D houtwaren 1073.82 232 Groep E ijzerwaren en kramerijen . . 151.74 180 Groep F mastiek, lood, zink, sanitair, water, gas en licht 178.94 163 Groep G glas, verf en behang . . . 70.28 171 2077.72 191 + 990.82

Particulieren ƒ 1.941.600 Gemeentebesturen ƒ 4.216.872 Woningbouwvereenigingen ƒ 1.209.032

Rijk en Polderbesturen Jf 12.805.019 Ned. Spoorwegen ƒ 74.420 ƒ 20.246.943

Het verloop van de bouwkosten

Hieronder volgt de opgave voor Juli 1940 betreffende het prijsverloop van het voor de arbeiderswoning henoodigde bouwmateriaal.

De Hoofdinspecteur verstrekte ons bij de cijfers onderstaande toetichting.

„Ten vervolge op mijn schrijven van 21 Juni 1.1. no. 1710 a heb ik de eer U hierbij een vervolgstrook betreffende de materiaalkosten per begin Juli 1940 te doen toekomen. Daaruit blijkt dat, voor de arbeiderswoning in het algemeen, de kosten van het materiaal ten aanzien van het niveau midden 1936 met rond 80% zijn gestegen, terwijl mede daaruit kan worden afgeleid dat, vergeleken bij bet peil midden 1939 de stijging op 44% te stellen is.

Juli 1940 Aanduiding Kosten van het bouwmateriaal van het materiaal per woning in Gld. /o Groep A grond voor aanvulling . . 60.98 180 Groep B steenwaren 348.28 145 Groep C bindmiddelen 172.06 149 Groep D houtwaren 993.12 215 Groep E ijzerwaren en kramerijen . 150.59 179 Groep F mastiek, lood, zink, sanitair, water, gas en licht 171.83 157 Groep G glas, verf en behang . . . 59.68 145 1956.54 180 + 869.64

Prijsnoteeringen voor glas en Belgische kluitkalk konden deze maand niet worden verkregen. Voor deze materialen zijn de prijzen per 1 Mei 1940 aangehouden.

Met betrekking tot de totale bouwkosten zou, in verband met de ongewijzigd gebleven contractloonen sinds de vorige opgave, kunnen worden aangenomen dat deze ten aanzien van medio 1936, toen de bouwkosten practisch gelijk waren aan die van 1914, met 55% en ten aanzien van medio 1939 met 32 % zijn gestegen. Hierbij zij opgemerkt dat bij de berekening, waarop genoemde cijfers steunen geen rekening is gehouden met het uit de huidige omstandigheden voortvloeiende risico. Dit risico is, zoolang geen richtprijzen zijn vastgesteld, niet onbelangrijk.”

De opgave voor Augustus 1940 en de daarbij behoorende toelichting van den Hoofdinspecteur luiden als volgt.

Ten vervolge op mijn schrijven van 18 Juli heb ik de eer u hierbij een vervolgstrook betreffende de materiaalkosten per begin Augustus te doen toekomen. Daaruit blijkt dat, voor de arbeiderswoning in bet algemeen, de kosten van bet materiaal ten aanzien van bet niveau midden 1936 met rond 91% zijn gestegen, terwijl vergeleken bij bet peil midden 1939 de stijging op rond 53% te stellen is. Een prijsnoteering voor glas kon deze maand weer worden verkregen; deze bleek ruim 90% boven bet peil van 1 Mei 1940 te liggen. Belgische kluitkalk is niet meer in den handel verkrijgbaar; in plaats hiervan zullen voortaan de prijsnoteeringen van Duitscbe kluitkalk gelden. Voor bout werden zeer uiteenloopende noteeringen ontvangen; dezerzijds werd een gemiddelde vastgesteld.

Uit vergelijking niet de cijfers van de vorige opgaven moge blijken, dat, ondanks de uitvaardiging van de Prijzenbeschikking no. 1, het hoogere indexcijfer voor de bouwmaterialen in hoofdzaak aan de stijging der houtprijzen te wijten is.

Met betrekking tot de totale bouwkosten zou, in verband met de ongewijzigd gebleven contractloonen sinds de vorige opgave, kunnen worden aangenomen, dat deze ten aanzien van medio 1936, toen de bouwkosten practisch gelijk waren aan die van 1914, met 62 % en ten aanzien van medio 1939 met 38% zijn gestegen.

Woningnoodverordening Rotterdam

Op voorstel van B. en W. heeft de Rotterdamsche Raad een woningnoodverordening vastgesteld, waarvan de tekst in dit nummer onder Wetten, Besluiten, enz. volledig is afgedrukt. Het College wees er in zijn voordracht op dat als gevolg van de ramp, die Rotterdam getroffen heeft op het gebied van de woningvoorziening verhoudingen dreigen te ontstaan, die ingrijpen van de Overheid noodzakelijk maken. Er deden zich reeds gevallen voor van huurverhooging en huuropzegging zoowel ten aanzien van woningen als van winkels. B. en W. achtten het niet toelaatbaar dat bepaalde categorieën van personen ten eigen bate gebruik maken van de bestaande moeilijke omstandigheden. In het ontwerp hebben zij in hoofdzaak de voorschriften gevolgd van de Huurwetten 1918.

Woningwetbouw Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de voordrachten inzake Woningwetbouw, waarvan wij in het Mei-nummer een uittreksel gaven, goedgekeurd. Bij de beraadslagingen werd van verschillende kanten gewezen op het bedenkelijke van de ook door ons weergegeven voorwaarde, indertijd door de Regeering gesteld, dat de wonin-