is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 9, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wederopbouw van stad en land

Ambtsgebied Noord Holland (behalve Amsterdam en het Gooi) en Zuid Holland (noordelijk gedeelte)

Valkenburg

Hoewel bij het schrijven van dit verslag het wederopbouwplan voor Valkenburg nog niet officieel door den Regeeringscommissaris was vastgesteld, dient dit practisch als basis bij de genomen maatregelen.

Van de gebouwen, welke volgens dit plan niet herbouwd of hersteld kunnen worden, zijn de resteerende opstallen en het puin onteigend en in werkverschaffing reeds grootendeels gesloopt, c.q. weggevoerd. Het plan tot onteigening van de gronden, welke bij de herverkaveling ten behoeve van den wederopbouw betrokken zijn, is (uiteraard aan de hand van het wederopbouwplan) opgemaakt door het bureau van den Provincialen Waterstaat te Katwijk de Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat is tevens Contactcommissaris voor Valkenburg en bij den Regeeringscommissaris ingediend. Voor het plan voor den bouw van woningen van gjemeentewege (van 13 tot 12 teruggebracht) is de nooüige medewerking van rijkswege gevraagd.

De meeste herstellingen van beschadigingen van lichten aard en enkele herstellingen van grooteren omvang zijn uitgevoerd. Sommige bewoners van herstelde woningen durven niet terug te keeren en verblijven nog steeds in de omgeving, o.a. in onbewoonbaar verklaarde woningen te Rijnsburg.

Den Helder

Terwijl omtrent den wederopbouw van de stad nog geen gegevens kunnen worden verstrekt, is er een ander probleem, dat hier de aandacht vraagt, n.l. de herbevolking. Door de evacuatie was het stadsleven ontwricht en een toestand ontstaan, die voor het economisch leven van de stad op den duur onhoudbaar zou worden. In overleg met den Commissaris afvoer burgerbevolking werd vanwege de Inspectie een onderzoek ingesteld in een deel der gemeenten, waar de geëvacueerden uit Den Helder onderdak hebben gevonden, waarbij in een aantal gevallen woningtoestanden werden geconstateerd, welke hetzij op hygiënische of moreele gronden, hetzij wegens ongeschiktheid van het verblijf voor het winterseizoen (geen stookgelegenheid, stallen en schuren, die voor andere doeleinden moeten worden gebezigd) niet bestendigd kunnen blijven. In deze gevallen is door den Commissaris afvoer burgerbevolking aan de betreffende burgemeesters medegedeeld, dat de vluchtelingen de door hen betrokken kwartieren moeten verlaten en naar Den Helder dienen terug te keeren, zulks op straffe van het vervallen van elke aanspraak op steun van overheidswege. Inmiddels is ook door den Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken een circulaire aan de burgemeesters gezonden, met het verzoek aandrang uit te oefenen op de ingezetenen van Den Helder om naar deze gemeente terug te keeren, eveneens met financieele sancties.

Tengevolge van deze en andere maatregelen begint het leven in Den Helder een meer normaal aanzien te vertonnen.

Andere gemeenten

Van verschillende andere gemeenten kwamen aanvragen voor den wederopbouw van verwoeste panden binnen, omtrent de wenschelijkheid van de inwilliging waarvan door den betrokken Contactcommissaris met de Inspectie pleegt te worden overlegd. In sommige gevallen kon door het verbinden van voorwaarden aan de inwilliging worden bereikt, dat bij een gewijzigde terreinindeeling herbouw kon worden toegestaan, waar deze anders in verband met vigeerende wettelijke voorschriften zou moeten zijn geweigerd.

Ook in dit ambtsgebied doet het vraagstuk van de onderbrenging der Rotterdamsche vluchtelingen zich gelden. Leegstaande woningen in Waddinxveen en Gouda (in de eerste gemeente reeds onbewoonbaar verklaard, in de laatstbedoelde gemeente naar de meening van het gemeentebestuur ten deele voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking komende) zullen hiervoor moeten worden gebezigd, nadat althans enkele der allerernstigste gebreken provisorisch zullen zijn verholpen.

Het vraagstuk van het onderbrengen der Rotterdamsche vluchtelingen heeft zoodanige afmetingen, dat het niet mogelijk wordt geacht daarbij denzelfden maatstaf met betrekking tot eischen van bewoonbaarheid aan te leggen als blijkens het vorenstaande bij de vluchtelingen uit Den Helder is geschied; in Rotterdam immers is er geen keuze tusschen het blijven in het evacuatieoord of terugkeer! Een ander wederopbouwprobleem, dat tevens een belangwekkende stedebouwkundige zijde bezit, is de vraag in hoeverre het uitzwermen van vernielde Rotterdamsche bedrijven naar gemeenten in de omgeving moet en kan worden tegengegaan. Zoo zal de tabak- en sigarettenfabriek N.V. Louis Dobbelman uit Rotterdam in Waddinxveen worden herbouwd.

Ambtsgebied Zuid-Holland (gedeeltelijk)

In aansluiting op de mededeelingen in het Tijdschriftnummer van Juli-Augustus kan het volgende worden opgemerkt, naar den toestand op 16 September.

1 Rotterdam. Over het eigenlijke wederopbouwplan van Rotterdam, hetwelk nog niet kan worden gepubliceerd, zijn door Ir. W. G. Witteveen reeds algemeene mededeelingen verstrekt aan de pers, waarnaar gemakshalve moge worden verwezen (zie o.m. N. R. Crt. Ochtendblad van 12 September 1940).

Ten behoeve van gevluchte of geëvacueerde Rotterdammers, waarover in het vorige nummer reeds een mededeeling werd gedaan, zullen een 1000-tal noodwoningen worden opgericht en wel in de gemeenten IJsselmonde, Overschie en Vlaardingen. Binnenkort zal met de uitvoering worden begonnen. Op het gebied van Rotterdam zelve zijn een 184 noodwoningen bijna gereed gekomen, terwijl een 800-tal aanbesteed en inmiddels ook in uitvoering gekomen zijn.