is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 9, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeiderswoningen te Vlissingen

door M. Vrijenhoek

De Woningbouwvereeniging ~Goed Wonen” te Vlissingen heeft, dank zij de financieele medewerking van het gemeentebestuur, op beduidende wijze het woningtekort bestreden, door den bouw van 205 arbeiderswoningen van verschillende huurwaarden.

Het complex bestaat (afb. 1) uit 15 woningblokken, bevattende:

64 benedenwoningen, (typen A, B en C): 91 bovenwoningen, (typen D en E) en 50 eengezinswoningen, (typen F en G).

Van de oorspronkelijke verkaveling van het terrein in perceelen gelegen aan straten in de richting Oost—West. is door mij om meer dan één reden afgeweken.

In de eerste plaats uit verkeerstechnisch oogpunt en in de tweede plaats om, met inachtneming van de voorschriften betreffende de hooge bebouwing aan de omringende wegen, de lage bebouwing der ééngezinswoningen tot een organisch onderdeel van het geheele bebouwingsplan te maken.

Deze groepeering heeft er toe geleid dat ten behoeve van de gezinnen met talrijke kinderen een van het doorgaande verkeer afgesloten woonwijkje is ontstaan, hetwelk toegankelijk is door een tweetal overbouwde doorgangen. Hoofdzakelijk ten gerieve van de bewoners is bovendien het centrum van de beide hoofdwegen uit te bereiken. De breedte het Ravesteinplein bedraagt 20 m.

De plantsoenstrooken en het rond-point waarop een in baksteen uitgevoerde bloemenbak met zuil en lantaarn is geplaatst zijn ir overeenstemming met de architectuur uitgevoerd; straatprofiel en straatwand hebben daardoor de gewenschte verhoudingen verkregen. De afstanden tusschen de zijgevels der bouwblokken geven toegang tot de tuinpaden, waardoor de woningen ook aan de achterzijde te bereiken zijn. De tuinen zijn onderling gescheiden door ligusterhagen, behoudens een kleine lengte bij den achtergevel waar een lage schutting is aangebracht.

In overeenstemming met de gebleken behoefte betreffende de huisvesting van gezinnen van uiteenioopende samenstelling, zijn de woningen verschillend van grootte ontworpen.

Echter hebben alle woningen een woonkamer van ten minste 15 m~ netto-oppervlakte en een keuken van uiteenloopende grootte: de vier typen G, bestemd voor de huisvesting van groote gezinnen, hebben een grootere woonkamer en keuken van resp. 18 en 6 oppervlakte.

Afb. 1. Situatie

De typen A en B (afb. 3), elk 25 in aantal, hebben resp. twee en drie slaapkamers; het type C (afb. 4), 14 in aantal, heeft één slaapkamer, i)

De typen D (afb. 3) en E (afb. 4), resp. 89 en 2 bovenwoningen, bevatten drie slaapkamers, terwijl de ruimte onder de kap op doelmatige wijze tot bergplaats is ingericht.

De typen F en G (afb. 5) zijn eengezinswoningen, waarvan type E, 46 in aantal, met vier slaapkamers en type G, 4 in aantal, met vijf slaapkamers. Ook bij deze woningen is de kapruimte ingericht tot bergplaats.

Voor het bergen van brandstoffen en fietsen is ten behoeve van iedere beneden- en eengezinswoning een houten schuurtje van 2 ,X 2.50 m in den tuin gebouwd. De bovenwoningen hebben een brandstoffenberging op het portaal van de zolderverdieping; deze bewoners hebben voorkeur bij het plaatsen hunner fietsen, tegen een matige vergoeding in de door de vereeniging geëxploiteerde centrale rijwielbergplaats. Alle boven- en eengezinswoningen zijn op de zolderverdieping voorzien van een tapkraan met stortbak.

De beide lange straatwanden zijn onderbroken door ruimten tusschen de woningblokken. Elk woningblok vormt een omsloten afgerond geheel met een accent door voorsprongen van het gevelvlak en verhooging van de nokhoogte. Deze vormgeving is aan de achtergevels doorgevoerd en tot uitdrukking gebracht door het hooger optrekken van het metselwerk, hetgeen tevens aan de ruimten binnenshuis ten goede is gekomen.

Eenzelfde architectonische oplossing is toegepast in de beide korte straatwanden, waarin door middel van over-

Afb. 2. Vogelvlucht Ravesteinplein (eengezinswoningen)

Voor ouden van dagen of jonggehuwden.