is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 11, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een wederopbouwplannetje als dit hangt aaneen van details en is nooit af, doordat het op korten tijd verwerkelijkt moet worden en dus meer dan eens onderdeelen moeten worden herzien.

Een volledige verruiming van den Valkenburgscheweg is niet mogelijk. Bij het bombardement heeft niet de bedoeling voorgezeten de gunstigste voorwaarden voor saneering te scheppen

De Broekweg, die een aantrekkelijke bebouwing had, kan naar het Noorden worden verbreed. De kerk kan goed worden herbouwd op de oude fundamenten. Het kleine kerkhofje dient te worden vervangen door een ruimere begraafplaats. Deze is niet naar de letter der Begrafeniswet echter nabij slechts één woning geprojecteerd, in gunstig verband met het Kerkplein, grootendeels op den hoogen grond waarop het dorp is gebouwd. Een carré van boomen eromheen kan daar fraai zijn.

De gehavende, ingebouwde school zal worden bevrijd en aan de Zuidzijde ingekort, en worden uitgebreid op het perceel der voormalige pastorie.

Een nieuwe. Gereformeerde, kerk is geprojecteerd aan den Valkenburgscheweg. met een kerkpad naar den Middenweg.

In aansluiting bij het beperkte wederopbouwplan wordt nu een uitbreidingsplan-in-onderdeelen ontworpen en voor de dorpskom een regeling ex art. 43 der Woningwet. Aan het wederopbouwplan zijn bebouwingsvoorschriften toegevoegd.

Binnenland

Regeling te verwachten over huurverhoogingen

Het A.N.P. meldt:

Uit de vele verzoeken om inlichtingen blijkt, dat ten aanzien van de vraag, of verhooging van de huren van woningen, winkelpanden, bedrijven, gebouwen e.d. geoorloofd is, misverstand bestaat.

In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd, dat krachtens de Verordening van den Opperbevelhebber van het Duitsche bezettingsleger van 17 Mei j.l. de verhooging van alle prijzen en diensten is verboden, onder welk verbod ook deze huren vallen. Zoolang dit verbod niet door een regeling terzake is vervangen, blijft het van kracht.

Een definitieve regeling, die terugwerkende kracht zal hehben tot 9 Mei 1940, kan echter binnenkort worden tegemoet gezien. (Persbericht 14 November 1940)

Prijsvraag besparing bouwmaterialen

Aan de N.R.C. ontleenen wij het bericht, dat de Patroonsvereeniging Algemeen Belang te Rotterdam, de Nederlandsche Katholieke Bond van Bouwpatroons. afdeeling Rotterdam en de Nederlandsche Aannemers- en Patroonsbond, afdeeling Rotterdam, een prijsvraag hebben uitgeschreven inzake het verkrijgen van een ontwerp van woningen. die in massa kunnen worden gebouwd, en het verkrijgen van ideeën omtrent de toepassing van constructies en materialen, gebaseerd op de eischen van de bekende circulaire omtrent besparing op bouwmaterialen. De prijsvraag is beperkt tot de bij het Centraal Bureau van Rotterdamsche architecten aangeslotenen.

Evacuatie en volkshuisvesting

Onder dezen titel heeft de Heer Dr. Ir. H. G. van Beusekom in Economisch-Statistische Berichten van 16 October 1.1. een artikel geschreven. De auteur geeft eerst aan. hoe de evacuatie in Nederland was voorbereid. Zij was beperkt tot de gebieden, die zouden worden geïnundeerd of die gevechtsterrein in engeren zin konden

worden. De Commissie Afvoer Burgerbevolking en het Bureau Afvoer Burgerbevolking werkten al van Augustus 1939 aan de voorbereiding. Een subcommissie-„Volksgezondheid'' wijdde haar zorg aan de noodige hygiënische maatregelen, die de gevaren voor de gezondheid zouden kunnen afwenden, welke het samenbrengen van eenige honderdduizenden menschen in bewoonde woningen, in schuren, stallen en andere gebouwen zou veroorzaken: voorkoming van besmettelijke ziekten, zorg voor drinkwater, afvoer van vuil en afvalstoffen enz. Den lOen Mei hadden de noodige maatregelen alle hun beslag gekregen. Er ontstond toen echter een nieuwe taak: het onderbrengen van de vluchtelingen uit Rotterdam. Het aantal dakloozen ter plaatse kan op rond 80.000 worden gesteld. Waar zijn deze dakloozen gebleven? Volgens de jongste gegevens verblijven een kleine 20.000 geregistreerde vluchtelingen buiten Rotterdam, verspreid over meer dan 350 gemeenten. In sommige gemeenten is het aantal groot, namelijk in den Haag ca. 6100, in Amsterdam 1475, in Delft 1790 en voorts in de gemeenten om Rotterdam. De best-gesitueerden en de onmaatschappelijken baren de overheid geen zorgen wat de huisvesting aangaat. Beide categorieën zorgen voor zichzelf. De overigen zijn ondergebracht in leegstaande woningen, in andere gebouwen in den Haag bijv. in verscheidene scholen of bij gezinnen ingekwartierd. Voor het gezinsleven is het van het hoogste belang dat de geëvacueerde gezinnen zoo spoedig mogelijk worden ondergebracht in zelfstandige woningen; zoowel de inkwartiering bij andere gezinnen als het verblijf in noodtehuizen is voor het gezinsleven in hooge mate schadelijk. Het beperkte aantal leegstaande woningen maakt het moeilijk hieraan op grootere schaal tegemoet te komen. Noodgedwongen zijn zelfs in enkele gemeenten onbewoonbaar verklaarde woningen na het aanbrengen van eenige verbeteringen ter beschikking gesteld. Een deel van de gezinnen :s nabij Rotterdam ondergebracht, waardoor de gezinshoofden aldaar konden blijven werken. Anderen zijn zonder middel van bestaan en worden na overbrenging naar een zelfstandige woning, waardoor de inkwartieringsvergoeding vervalt, als gewone werkloozen beschouwd. Een bescheiden inboedel wordt verstrekt met behulp van credieten, die ter beschikking van het Departement van Sociale Zaken staan.

Een andere voorziening is de bouw van semi-permanente woningen, waarvan er in de gemeenten om Rotterdam eenige honderden worden voorbereid. — i._T Jt_ r_i *.• ,

Houdt men rekening met een aantal, die aan registratie zijn ontsnapt, dan zullen nog 50.000 dakloozen in Rotterdam zelf verblijf houden, d.i. 15.000 a 16.000 gezinnen. Daartegenover waren waarschijnlijk slechts ruim 6000 leegstaande woningen aanwezig. Velen hebben dan ook onderdak moeten zoeken in noodtehuizen, in tuinhuisjes en schuren, en vooral in reeds bewoonde woningen, met de daaraan verbonden bezwaren van overbevolking, hygiëne, moraliteit, om van het gezinsleven niet te spreken. Hierin kan slecht.s worden Hr»r»r rï<>n rtiz>inirz»

nierin Kan slechts worden voorzien door den aanbouw van nieuwe woningen. Deze is dan ook terstond met kracht ter hand genomen. Allereerst eenige honderden noodwoningen, waarvan de eerste blokken eind September betrokken zijn. De 1200 particuliere woningen, die op het oogenblik van de ramp in aanbouw waren, zijn verder alle voltooid. Doordat de particuliere bouwondernemers juist volgens een gezamenlijk plan belangrijke complexen voltooid hadden, waren de organisatie en de plannen aanwezig om terstond nieuwe complexen van hetzelfde type in uitvoering te nemen. Zoo konden de eerste 1044 woningen op den voet van de hypotheekregeling-1940 in uitvoering worden genomen. De onzekerheid in de materialenvoorziening en de vrees voor prijsstijgingen werkten vertragend, maar eind September is met den bouw begonnen. Verder zal een complex van ruim 500 woningen met voorschot volgens de Woningwet worden gebouwd in het tuindorp Vreewijk, terwijl een dergelijk aantal van een tweetal woningbouwvereenigingen en van de gemeente zelve in voorbereiding is. Al deze woningen zullen worden gebouwd op nieuw terrein, grootendeels op den zuidelijken Maasoever.

Herbouw van de vernielde woningen in een vlugger tempo, bijv. in een paar jaar, zou niet raogelijk zijn in verband met de materialenvoorziening.

Met de volledige vervanging van de vernielde woningen en de terugkeer van alle geëvacueerden zullen enkele jaren gemoeid zijn.

Overtreding van de bouwverordening van Maassluis

In het Mei-nummer namen wij een bericht op betreffende een overtreding van de bouwverordening van Maassluis, waaromtrent Kantonrechter en Rechtbank vonnis hadden gewezen. De overtreding bestond in het veranderen van een kademuur en het aanbrengen