is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 12, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor, naast de weg, een passief deel over, dat gebruikt kan worden voor het plaatsen van een muziektent of wat kramen, voor het houden van markten, eventueel op drukke dagen voor parkeren enz.; kortom een ruimte, waarin het leven van het stadje zich kan concentreren. Deze ruimte was voor een groot gedeelte bepaald door de gedeeltelijk gespaarde Noordelijke holle wand en door een garage en bankgebouwtje, welke aan de Zuidzijde gespaard bleven. Zoveel mogelijk is getracht lange holle wanden te vermijden.

Afb. 11. Ligging van Rhenen, gezien vanaf de toren (Foto Bureau voor herstel en wederopbouw Rhenen)

Afb. 12. Het Veerhuis, gezien vanaf de toren (Foto Bureau voor herstel en wederopbouw Rhenen)

Om zich van deze nieuwe ruimte een duidelijke voorstelling te kunnen maken, moet men beseffen, dat er tussen het begin en het einde een hoogteverschil bestaat van 6 m. Hierdoor zal de ruimte visueel sterk worden verkort. De grootste breedte bedraagt 40 m. Door de niveauverschillen zal de ruimte belangrijk gespierder en kantiger aandoen, dan de projectietekening doet vermoeden.

Het is niet mogelijk om van het begin tot het einde door de stad heen te kijken.

Is het vorige plein het symbool van het culturele leven in het stadje, het geestelijk leven zal zich meer moeten concentreren rondom de Cunerakerk. Draagt het eerste

daarom een uitgesproken dynamisch karakter, zo zal het tweede een meer statisch karakter moeten bezitten. Daarom ligt hier de vrijwel vierkante vorm voor de hand. Het kerkplein was eigenlijk in het oude plan nimmer aan voltooiing toegekomen. In het Zuiden en Oosten vond het een gave begrenzing, welke in het nieuwe plan dankbaar werd aanvaard (afbb. 13 en 14).

Maar in het Noorden en vooral in het Westen was het slecht gesteld. Wij zijn nu in de gelegenheid om dit tekort aan te vullen en een waardiger omgeving aan dit belangrijke monument te schenken. Weliswaar ontleent een monument zijn waarde niet aan de omgeving, maar het is wel zo, dat de omgeving in zekeren zin de voorwaarde vormt voor het volledig tot zijn recht komen ervan. Daarom is hier voorzichtigheid geboden. De nieuwe wanden van het plein zijn rustig en lang gedacht, immers de kerk zelf is zeer bescheiden van afmetingen, in het bizonder wat de hoogte betreft.

Wellicht bestaat in de toekomst de mogelijkheid het pand naast het Waaggebouwtje weg te breken en een inniger verband aan te brengen tussen Kerkplein en Vischmarkt. Dit zou tevens aan de vrije ligging van het kerkkoor ten goede kunnen komen.

Afb. 13. Kerkplein, gezien vanaf de toren

Afb. 14. Kerkplein – Zuidzijde

(Foto Bureau voor herstel en wederopbouw Rhenen)

(Foto Bureau voor herstel en wederopbouw Rhenen)