is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 12, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•, No. 32133, 25 November 1940

Standardtypen für Geschosswohnungen. De Redactie merkt op dat het ontwikkelen van geschikte plattegronden voor den volkswoningbouw een van de voornaamste opgaven is, welke het besluit van den Führer van 15 November 1.1. aan de Duitsche architecten stelt. Het artikel bedoelt een overzicht te geven van onderzoekingen, die vanwege het Reichsverband des deutschen gemeinnützigen Wohnungswesens zijn ingesteld door Dr. Ing, Wolf. De organisatie heeft uit alle deelen van het Rijk materiaal verzameld en daaruit een aantal goede woningtypen uitgeschift, onderling sterk afwijkend. Enkele van deze typen, die bizonder geschikt leken voor den toekomstigen woningbouw zijn nog door afzonderlijke schetsteekeningen geaccentueerd. Het artikel wijst erop dat één patentoplossing niet mogelijk is; de noodige variaties in de plattegronden moeten aanvaard worden. Het geeft verder een uitvoerige toelichting bij de weergegeven plattegronden.

Raumforschung und Raumordnung, No. 10, 1940

Grünflachen der Stadt Wien, door Roland Rainer. Omstreeks 1860, toen de vestingwerken geslecht werden, bezat Weenen nog vele elementen, die groote waarde hadden voor de ontspanning van de bevolking : het wijde vlakke Donauland en te midden daarvan de Keizerlijke en vorstelijke tuinen, met name Belvedere en Schönbrunn, de glacis van den vestinggordel, een groene ring van 500 m breedte vormend tusschen de oude stad en de voorsteden, en in het Westen het heuvelland van het Wald. Helaas werd een groot deel van de glacis bebouwd. De Donau-reguleering in 1870 tot 1874 maakte het mogelijk een deel van de vlakte bij de stad met huurkazernes te bebouwen en leverde den rivieroever over zijn volle lengte uit aan de industrie. Gelukkig bleef o.m. het Prater met zijn ontspanningspark, tentoonstellingsterrein, talrijke sportvelden, rij- en wandelwegen, als onschatbaar recreatie-complex nabij de binnenstad behouden. De in het Zuid-Oosten buiten de stad ontworpen Donauhavens bieden de mogelijkheid de industrieën, die zich langs de rivier gevestigd hebben, daarheen over te brengen en Prater en Augarten door te trekken tot het water, terwijl de oever aan de stadszijde en het overstroomingsgebied ertegenover over hun geheele lengte beplant kunnen worden. In het stadsplan van 1893 waren verschillende groene elementen al aangewezen als onbebouwbaar, maar zonder rechtskracht. Het denkbeeld om 4400 ha bosschen en weiden door de stad te doen aankoopen moest voor den wereldoorlog worden opgegeven, omdat de vraagprijzen te hoog waren; onteigening was niet mogelijk. De volkstuinbeweging nam in Weenen in de oorlogsjaren een groote vlucht. Er waren in 1927 30.000 volkstuintjes; zij mogen in de zomermaanden bewoond worden. Het verdringen van deze tuintjes door de uitvoering van het groote woningbouwprogramma van 1923 heeft tot vermindering van het aantal tuintjes geleid, wat bewijst hoe moeilijk een eenmaal aanwezige volkstuin te vervangen is. Tot in den laatsten tijd ontbreekt het doelbewust ondergeschikt maken van de bebouwing aan het landschap. Thans is het stadsgebied door annexaties tot het viervoudige vergroot. In de binnenstad kan nog recreatieterrein uitgespaard worden, o.m. door centralisatie van spoorwegstations. Ook in andere opzichten geeft schr. aanwijzingen voor de ontwikkeling van een recreatie-stelsel; zonder de kaart zijn deze minder goed te volgen. Met foto’s en schetskaartjes. Baufreiheit und Eigentumsbeschrankung in den Baugesetzen der deutschen Lander, door Otto Wölz. Een belangwekkend vergelijkend overzicht over de uiteenloopende landswetten. Het sterk gecomprimeerde artikel laat zich niet resumeeren.

Die Wohnung, No. 11, November 1940

Leistungssteigerung der Bautechnik, der Wohnungswirtschaft und des Menschen durch naturnahen Wohnungsbau, door Erich Heinicke. Schr. wijst op het belang van een oplossing van het woningvraagstuk in Duitschland na den oorlog en wil de wanverhouding tusschen huren en inkomens verbeteren door den bouw van standaafdwoningen in één woonlaag. Hij tracht een aantal tegenargumenten te ontzenuwen en somt de voordeelen van dit denkbeeld in het kort op. Die Ergebnisse des Wohnungsbaues in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, door Prof. Dr. Friedrich Schmidt. Schr. doet eenige statistische mededeelingen over den woningbouw in de Vereenigde Staten in het tijdvak van 1921 tot 1938. Met twee grafieken.

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek

In October en November 1940 zijn ingekomen:

van der Wal, J. J., De economische ontwikkeling van het Bouwbedrijf in Nederland, 1940, VIII, 297 blz.

Bevolking en Oppervlakte der Gemeenten van Nederland op 1 Januari 1940.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Mededeeling 14, Statistiek der Grondbedrijven 1938.

Stichting Menno van Coehoorn, Jaarverslag 1939.

Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie voor Drenthe en Groningen, Verslag over het jaar 1939.

Drentsche Adviescommissie tot wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land. Jaarverslag 1939.

Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam, Verkeer 11, 1940, 346 blz.

Verslagen der Bedrijven, Diensten en Commissiën van Amsterdam, 1939, No. 14, Bouw- en Woningtoezicht.

Verslagen der Bedrijven, Diensten en Commissiën van Amsterdam, 1939, No. 15, Woningdienst.

Verslag van Openbare Werken, Afdeeling Bouw- en Woningtoezicht, te Delft over het jaar 1939,

Verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van ’s Gravenhage over het jaar 1939.

Uittreksel van het Verslag van de Stichting ~Centraal Woningbeheer” te 's Gravenhage over het jaar 1939.

Gemeentewerken Leeuwarden, Verslag over 1939.

Gem. Woningdienst, Bouw- en Woningtoezicht Schiedam, Verslag 1939.

Schoonheidscommissie gemeente Utrecht, Jaarverslag 1939.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging ~Samenwerking” G.A., Twee-en-dertigste jaarverslag 1 Mei 1939—30 April 1940.

Lindner, u.A., Werner, Das Dorf, seine Pflege und Gestaltunq, z.j., 237 blz.

Lütge, Friedrich, Kriegsprobleme der Wohnungswirtschaft, 1940, 58 blz.

Robinson, Herbert W., The Economics of Building, 1939, Xll, 162 hlz„ 1 bijlage.

Wetten, Besluiten, enz.

Bouwen in de omgeving van luchtvaartterreinen

’s Gravenhage, 20 December 1940

Ingevolge een desbetreffend verzoek van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied roep ik Uw medewerking in om te voorkomen, dat binnen een kring van 10 km rond luchtvaartterreinen gebouwen worden opgericht of veranderd, zoolang niet het ~Luftgaucommando Holland ”, te Amsterdam, zal hebhen verklaard, dat uit hoofde van militair belang geen bezwaar tegen de uitvoering van het bouwplan bestaat. Van ieder bouw (of verbouwings) plan als hiervoren bedoeld zal mededeeling moeten worden gedaan aan genoemd commando. Zou dit tegen het plan bezwaar maken, dan zal van de uitvoering moeten worden afgezien.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, (w.g.) Frederiks

Aan de gemeentebesturen