is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 22, 1941, no 4, 1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Streekplan Leeuwarden Harlingen

De commissie voor dit streekplan heeft haar rapport uitgebracht, dat in gestencilden vorm verschenen is. De inleiding tot het rapport eindigt met het uitspreken van de hoop en verwachting van de commissie, dat de Colleges van Burgemeester en Wethouders aan de Raden van hun gemeenten zullen voorstellen een streekplancommissie in den zin van de wet te benoemen, die met het rapport als grondslag een wettelijk streekplan zal kunnen vaststellen.

Overzicht van tijdschriften

Nederland

Het Bouwblad, No. 18, 27 Maart 1941 Een Friesch dorpje, door G. Feenstra. Een beschrijving van het dorpje Hylaard. (Met afbb.)

De Ingenieur, No. 10, 7 Maart 1941

Het bouwen van arbeiderswoningen, door Dr. Ir. H. G. van Beusekom. Schrijver zet uiteen dat het bouwen van goede arbeiderswoningen, die door den arbeider kunnen worden betaald, nog een onopgelost vraagstuk is. Met vergelijkende cijfers van 1899, 1909 en ly3Ü wordt aangetoond, dat ofschoon reeds veel is verbeterd, de woningvoorraad nog niet aan de gestelde eischen voldoet. Deze eischen, welke van overheidswege in het belang van de volkshuisvesting aan den arbeiderswoningbouw worden gesteld, zijn niet te hoog. In den loop der jaren is de overheid steeds meer regelend opgetreden ten aanzien van de constructieve eischen, welke aan een woning moeten worden gesteld, de indeeling en het uiterlijk aanzien. In de komende periode zal zij zich in bizondere mate moeten bezig houden met de grootte der woningen en het type, opdat verkregen worde, dat woningen worden gebouwd van de verschillende typen overeenkomstig de bestaande behoeften. Aan de hand van verschillende statistieken toont schr. aan, dat, zelfs in tijden van een groote woningreserve, voor gezinnen met geringe inkomsten geen woningen beschikbaar waren, welke aan de behoefte dezer gezinnen voldeden. De eenvoudige woning is te duur, deels ten gevolge van de vaste lasten. Verlaging van de bouwkosten kan niet worden verkregen door versobering, doch slechts door industrialisatie. Hiervoor zullen de krachten moeten worden ingezet.

De Maastunnel, No. 3, Februari 1941

De herbouw van Rotterdam na den brand van 1563, door J. P. van der Weele. In een historisch overzicht van Rotterdam, bespreekt schr. den wederopbouw van Rotterdam na den brand van 1563, welke een groot gedeelte van de toenmalige stad verwoestte. Wanneer de onteigening van de gronden, die deel uitmaken van de verwoeste stadskern, voltooid is, dan is daarmede ten opzichte van een bepaald gedeelte een kringloop voltrokken, die alleen daarom al is, omdat tusschen het begin en het einde in 1941, een bjdruimte van ongeveer drie en een halve eeuw ligt. De gemeente Rotterdam n.l. is door de thans in uitvoering zijnde onteigeningen in het bezit gekomen van een aantal perceelen bouwgrond, die in het laatst van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw door de vroegere stadsregeering volgens een bepaald schema voor bebouwing zijn uitgegeven. (Met afbb.)

Technisch Gemeenteblad, No. 12, Maart 1941

Verkeer en stadsuitbreiding, door Dipl. Ing. Stummer. Schr. gaat de moeilijkheden na, die het moderne verkeer in den stedebouw oplevert en spreekt de meening uit dat het gemengde verkeer in de toekornst in de hoofdstraten van de grootere steden ondenkbaar is. Vervolgens worden in het kort besproken de verdeeling van het verkeer in de oude stad en de maatregelen voor het verkeer in de nieuwe stad.

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, No. 1, 1 Februari 1941

Stedelijke ruilverkaveling, door Mr. J. H. Jonas. Bij den wederopbouw is de stedelijke ruilverkaveling genoemd als een belangrijk

middel ter voorbereiding van den nieuwen aanleg. Dit heeft schr. aanleiding gegeven zich te verdiepen in de literatuur over dit onderwerp, waarvan hij een hoogst belangwekkend overzicht geeft. O.m. de geschiedenis van de bekende Lex-Adickes komt daarbij ter sprake. Een uitvoerige literatuurlijst besluit het artikel.

Duitschland

Baugilde, No. 7, 10 Maart 1941

Die Neuordnung des deutschen Wohnungsbaues, door Dr. Hans Wagner. Verslag van een door Dr. Wagner gehouden lezing, waarin de uitvoering van het bekende besluit van den Führer van 15 November 1940, besproken werd.

Raumforschung und Raumordnung, No. 2, 1941 Über das Banen nach dem Kriege, door Karl Koster. Korte algemeene beschouwing, over de groote taak, die het Duitsche volk wacht in den bouw van woningen en de uitbreiding en saneering van de nederzettingen.

Der Führererlass über den neuen deutschen Wohnungsbau, door Joachim Fischer-Dieskau. Het besluit van den Führer vat het woningvraagstuk aan van het standpunt der bevolkingspolitiek, wat tot uiting komt in het groote aantal woningen met 4 en 5 vertrekken en in de afmetingen der kamers, welke in het besluit vastgelegd zijn. Om dit programma te kunnen uitvoeren is ten aanzien van de verhouding van particuliere tot openbare financiering a.h.w. de bewijslast omgekeerd: voortaan zal de financiering uit particuliere fondsen slechts meewerken als dit bij gegeven woninggrootte en inrichting vereenigbaar is met huren, die in een gezonde verhouding tot de inkomens staan. Na den oorlog zullen allen, die minder dan 2400 RM inkomen per jaar genieten en één of meer kinderen hebben, gesteund worden met huurbons, wat het hurenvraagstuk dichter bij zijn oplossing zal brengen. Schr. gaat dan verder in op de organisatie van de uitvoering van het besluit, waarbij hij in tabelvorm een overzicht geeft van de instanties, die in de onderscheidene gouwen daarmede belast worden.

Die Gestaltung der deutschen Besiedlung, door Karl Neupert. Toegelicht door eenige afbeeldingen voorbeelden van het vestigingslandschap in enkele deelen van Duitschland, van bestemmingsplannen cn woningtypen ontwikkelt schr. een programma voor den van de occupatie van den grond in het oude Rijk, en in het Oosten en voor de ontwikkeling van den woningbouw als staatkundige opgave.

Gestaltung der Typengrundrisse, door Johannes Jakob. Bespreking van verschillende mogelijkheden, die zich voordoen bij het ontwerpen van de woningtypen, waarvan sprake is in het besluit van den huhrer inzake den woningbouw. Het artikel beperkt zich tot den étagebouw.

Organische Stadterneuorung und ihre wirtschaftlichen Grundlagen. liLen werkgroep van de Deutsche Akademie für Stadtebau, Reichsund Landesplanung heeft een onderzoek ingesteld naar de economische en juridische grondslagen der saneering. Het artikel strekt ter mleiding van de resultaten van dit onderzoek, die eerstdaags aepubliceerd zullen worden.

Der soziale Wohnungsbau in Deutschland, No 5 1 Maart 1941

Die Neuordnung des deutschen Wohnungsbaues, door Dr Hans Wagner. Algemeen overzicht op den grondslag van het besluit van den Führer.

Wehrhafter Stadtebau. Betrachtungen und Erfahrungen zur Gestaltung der neuen Stadt, door Friedrich Nicolaus. Evenals vroeger steeds bij den stadsaanleg de eischen van de verdediging een rol gespeeld hebben, moet bij den huidigen stedebouw in Duitschland de nationale defensie beslissen over de vestiging van nieuwe nederzettingen of de uitbreiding van bestaande. De uitvoerige beschouwingen, waarin schr. aan de hand van een reeks afbeeldingen denkbeelden verder uitwerkt, kunnen in kort bestek niet geresumeerd worden.

-, No. 6, 15 Maart 1941

Het nummer behelst een serie korte bijdragen en vele afbeeldingen over den woningbouw en stedebouwkundige vraagstukken in Saksen.