is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 26, 1945, no 3, 1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October 1945

26e Jaargang – No. 3 Maandblad

Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouwj

Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedehouw en den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen, waarin opgenomen de mededeeiingen van den Rijksdienst voor het Nationale Plan, en tevens gewijd aan den Wederopbouw

Redactie: H. P. J. Bloemers, J. Bomraer, Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemeet, Ir. L. S. P. Scheller, Ir. P. Bakker Schut, Mr. J. Vink, Drs. H. van der Weijde,

Medewerker voor den Dr. Ir. Z. Y. van der Meer, Lid van het College van Algemeene Commissarisson voor den Wederopbouw

Adres voor Redactie en Abonnementen: Lange Voorhout 19. ’s Gravenhage, Telefoon 115720 Advertenties: Keizersgracht 188, Amsterdam C, Telefoon 49128

Officieele mededeelingen

Bestuur

De gemeentebesturen van Amsterdam en Utrecht hebben nieuwe vertegenwoordigers in het bestuur van het Instituut aangewezen. Voor Amsterdam heeft thans zitting de wethouder, de Heer Mr. W. F. Schokking, voor Utrecht de wethouder, de Heer H. A. Rekker.

Publicaties

Dezer dagen is als publicatie van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en het Instituut gemeenschappelijk verschenen een. geschrift van den Heer Ir. P. Bakker Schut, getiteld ~De regeling der bebouwing in de bebouwde kom”. Exemplaren zijn in den boekhandel verkrijgbaar voor f 2,50.

Binnenkort kan de verschijning worden tegemoet gezien van een publicatie over agrarische bestemmingsplannen, bevattende den tekst van twee inleidingen over dit onderwerp, welke indertijd voor den Stedebouwkundigen Raad zijn gehouden.

Lezingen

De Heer Ir. A. H. van Rood, Majoor, chef van de subsectie Volkshuisvesting en bouwmaterialen van het Militair Gezag, heeft zich bereid verklaard voor onze leden een causerie te houden over de fabricatie in den woningbouw in Engeland en Amerika.

I e Heer Dr. Ir. B. Kloos heeft zich bereid verklaard een causerie te houden over de wenschelijkheid van de instelling van een planologischen dienst voor Java. Beide causerieën zullen plaats hebben op Vrijdag 9 November 1/4 uur in het Gebouw de Vereeniging, Kazernestraat hoek Willemstraat, den Haag.

Adressen

Wij brengen nog in herinnering, dat het dagelijksch bestuur van het Instituut zich gezamenlijk met het dagelijksch bestuur van den Nationalen Woningraad en met de architectenstudiegroep voor woningarchitectuur tot den Ministerraad heeft gewend met een adres over de woningvoorziening na den oorlog. Voor den tekst van dit adres verwijzen wij naar het vorige nummer.

Het dagelijksch bestuur heeft aan den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen een schrijven gericht, waarbij het een nota heeft overgelegd van ons lid, den Heer Dr. Ir. W. B. Kloos, inzake de wenschelijkheid zoo spoedig mogelijk te tot de vorming van, een centralen planologischen dienst voor de dichtst bevolkte" eilanden van Indonesië, Java en Madoera.

Tijdschrift

Ter voorkoming van verwarring wijzen wij erop dat het Juli/ Augustus-nummer het laatst verschenen nummer van het Tijdschrift in 1944 is en dat de publicatie hervat is met het Augustus/September-nummer van den jaargang 1945.

Rijksdienst voor het Nationale Plan

Besluit voorbereiding streekplan Bommelerwaard

De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland,

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van 4 September 1945, nr. 129, en het daaraan ten grondslag liggend rapport van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van'3o Augustus 1945, nr. 176 Pd/132, betreffende een streekplan voor de Bommelerwaard; Heeft besloten:

I. Te bepalen, dat voor de Bommelerwaard, zijnde het gebied der gemeenten Ammerzoden, Brakel Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen Kerkwijk, Maasdriel, Nederhemert, Poederoijen, Rossum, Zaltbommel en Zuilichem een streekplan wordt voorbereid. II

De Commissaris der Koningin voornoemd, (w.g.) S. V. Heemstra Arnhem, 21’ September 1945

Afb. 1 Noodwoning Serie H. I.

Noodwoningen

Noodwoning Serie H. I. Type A >

door Ir. H. Meijerink

Het bouwen van noodwoningen is een noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk, omdat de daklooze gezinnen zoo spoedig mogelijk geholpen moeten worden en tijd, materiaal en arbeidskracht ontbreekt om normale, goed samengestelde woningen te bouwen. Wie de omstandigheden kent, waarin de door