is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 26, 1945, no 4, 1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenland

Wijziging vorderingsbesluit woonruimte

Dit besluit, waarvan wij in het vorige nummer in het kort gewag hebben gemaakt, heeft bij Kon. Besluit van 26 September, Staatsblad F 210 wijziging ondergaan, In de considerans is een verruiming van beteekenis aangebracht. Luidde deze vroeger aldus, dat de vordering uitsluitend bedoeld was in het belang van de bevolking, welke tengevolge van of in verband met oorlogshandelingen of daden van den bezetter niet in eigen huisvesting kan voorzien, thans wordt gesproken van ~burgerpersonen, die tengevolge van de heerschende buitengewone omstandigheden niet in eigen huisvesting kunnen voorzien”. Door een herziening van de redactie van art, I is deze verruiming nog geaccentueerd. Hiermede is de grond ontvallen aan een beperkenden uitleg, zooals onlangs in een vonnis van den President der Arrondissementsrechtbank te Alkmaar tot uitdrukking kwam. “

Wijziging Noodvolkshuisvestingsbesluit

Wetten, Kon. Besluiten, enz. in dit nummer is een besluit van 18 October 1.1. a gedrukt, tot wijziging van het Noodvolkshuisvestingsbesluit.,, waarover wij in het vorige nummer enkele opmerkingen hebben gemaakt. De wijziging is tweeledig. De termijn van maximaal tien jaren, die in het oorspronkelijke besluit werd genoemd, is nu aldus geregeld, dat eenerzijds B. en ook een korteren termijn kunnen vaststellen, maar dat anderzijds de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw in bizondere gevallen kan toestaan de bewoning voort te zetten, telkens voor niet langer dan een jaar.

In de tweede plaats is de inmiddels verstreken tijdsduur van de geldigheid van het besluit tot een jaar verlengd.

Financiering Nationaal Herstel

Bij Kon. Besluit van 3 September 1.1. is overgegaan tot de oprichting van een naamlooze vennootschap Maatschappij tot financiering van het Nationaal herstel N.V., die blijkens de considerans ten doel heeft te voorzien in de credietbehoeften, welke de particuliere banken niet kunnen vervullen. In artikel 1 wordt dit nader omschreven in een opsomming van de bedrijven, die voor financiering door deze vennootschap in aanmerking komen. Ook de woningbouw wordt daarin genoemd.

Noodwoningen

In enkele tijdschriften is een uiteenzetting gegeven van de gedragslijn, die thans door het Rijk ten aanzien van den bouw van noodwoningen gevolgd wordt. De Redactie hoopt hier nog uitvoeriger op terug te komen. Bij gebrek aan ruimte en ter vermijding van herhalingen wil zij thans volstaan met een samenvatting van het artikel van Ir. D. Tuinstra van de Hoofdinspectie voor de Volkshuisvesting in De Ingenieur van 12 October 1.1, In het bevrijde Zuiden was de zorg voor de volkshuisvesting in handen gelegd van het Militair Gezag (Subsectie Volkshuisvesting en Bouwmaterialen), dat met de drie Inspecteurs en de vertegenwoordigers van den Wederopbouw in maandelijksche vergaderingen bijeenkwaïm ter bespreking van de rijzende vraagstukken. Hieruit ontstond de „Commissie voor de Noodwoningen”, de z.g. „Commissie-Zuid”, die een rapport heeft uitgebracht, waarin de technische, sociale, economische en admmistratieve zijde van het onderwerp worden belicht. De opvattingen aannemers en industrieelen werden aan de werkelijkheid getoetst. Vele constructiesystemen werden geprobeerd Zoodoende werden eenige ontwerpen van noodwoningen ontwikkeld, welke ten slotte ook daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen.

Inmiddels was door de Inspecteurs een enquête gehouden naar den omvanq van de verwoestingen in hun ambtsgebied, terwijl de Hoofden der bureaux Goedkeuring Werken een onderzoek insteiden naar den voorraad bouwmaterialen.

Een en ander voerde tot de conclusie dat in het bevrijde Nederland bezuiden de groote rivieren ongèveer 6000 noodwoningen moesten worden gebouwd, en dat men tevreden zou mogen zijn als voor den winter een aantal van 1200 zou zijn bereikt. Deze raming is medio Mei gedaan, bindsdien is er reden ontstaan voor de hoop dat dit laatste cijfer kan worden opgevoerd.

De Commissie stelde verder een drietal richtlijnen op. In de eerste wordt den gemeentebesturen op het hart gedrukt voor alles woonruimte te zoekeri door toepassing van het Besluit „Vordering Woonruimte" of op andere wijze. In de gemeenten, waar minder dan 20% van den woningvoorraad IS verwoest of ernstig beschadigd, moet worden aangenomen dat in eerste instantie geen noodwoningen noodig zullen zijn. In bizondere gevallen zal van dezen regel afgeweken mogen worden. Deze beperking wordt gemotiveerd door te verwijzen naar de bekende ongunstige ervarmgen met noodwoningen. Bij bouw op het platteland wordt henur'iTk", blijvend kan worden enut als varkensstal, schuur of iets dergelijks. Verder worden eenige wenschen geformuleerd inzake de sociale eischen en den welstand en wordt de raad gegeven de noodwoningen vooral in te richten voor middelgroote gezinnen (ouders en 4 tot 5 kinderen). Grootere gezinnen dienen

zooveel mogelijk in behouden gebleven permanente woningen gehuisvest te worden kleinere behooren tot samenwoning te worden gebracht, hoe bezwaariijk dit ook is.

De tweede richtlijn bevat technische en architectonische wenken Eenvoud in indeeling en constructie wordt aanbevolen. Aan ter plaatse aanwezig of te vervaardigen materiaal zal de voorkeur gegeven moeten worden. Het type zal verschillend moeten zijn voor stad en platteland (eenerzijds strooken van ten hoogste acht woningen, andererzijds de vrijstaande of dubbele woning). '

Het woningoppervlak zal geheel op den beganen grond moeten liggen. Materialen voor zijn niet voorhanden. Men beperke het oppervlak tot 50 a6O m Dit zal moeten omvattien een hoofdwoonvertrek van f" gecombineerd tot een woonkeuken d t’ d voor de ouders, tenminste twee slaapkamers Vnnr d""" '"gfgsportaal, berging, W.C. en doucheruimte. Voor het platteland mag het portaal vervallen, mits de toegang door ergruimte of keuken geschiedt. Waar aansluiting op gas of waterleiding bezwaarlijk is, kan de douche achterwege blijven. Met het oog op he® gebrek aan materiaal zal dit trouwens veelal moeten geschieden. De woonkamer of woonkeuken is gedacht als de centrale woonruimte, waarop de overige vertrekken rechtstreeks uitkomen, ter vermijding van gang vn,!r d moet twee bedden kunnen Lvatten die r e kinderen ook, maar daar kan genoegen -worden genomen met plaatsing van het eene bed boven het andere, een oplossing ®die in jeugdherbergen e.d. door de jeugd gaarne werd aanvaard.

Verder worden allerlei technische wenken gegeven, vooral ook inzake nnin o gebruiken materialen. Men wijst op afgebikt puin, op fundeeringen van gestampt puin, op vloefen van gestampt® leem woningen van stedelijk karakter zullen beter isoleerende constructies toepassing moeten vinden.

Waar geen afbraaksteen voorhanden is, denkt men aan stijl- en reaelwerk waartegen aan beide zijden plaatmateriaal wordt aangebracht. Voor de buitenwanden kunnen deze platen dubbel worden nenon,„n

TT. , picueii auoDei worden qenomen Hiernaast wordt de aandacht gevestigd op enkele of dubbele wanden van gevlochten teenen, die aan beide zijden worden afgepleisterd Ook wanden, versterkt met een weinig cement, worden genoemd. at het dak aangaat, zullen de meest eenvoudige* afdekkingen biiv lessenaar- en zadeldak, moeten worden toegepast bijv.

nf ZhZ moeten worden aangesloten op een bestaand fe dt vanzertnt W "" aan te leggen rLlstelsel Du onlvhi- vermijden van isolement van de noodwoningen ten vnn ■ bestaande nederzetting, wat ook beteekenis heeft ter voOTkoming van een dreigend verpauperingsbesef. Andererzijds zullen de noodwoningen niet in den weg mogen staan aan den bouw v irtienr mente woningen. Overleg met den ontwerper van het over afzond plaats der noodwoningen is derhalve de of in 3e're'mate“' galden deze overwegingen niet • _ 1

len aanzien van de oriënteering wordt als regel gesteld dat ten minste de woonkamer gedurende een gedeelte van den dag direct zonlicht zal moeten ontvangen. uuecc zoniicnt zal

of bouwvereenigingen oprichten. Voor de eerste komen de kosLT voS rekening van den particulier, al kan daarbij steun van het-Rijk worden gegeven, voor de tweede worden voorschot en bijdrage in het vooruit-icht r"" ''““'■schotten zal 4% bedragen, de aflossing" zal Ln ‘"h Z termijnen of annuïteiten. Bij de bep^aling van de huur heeft men getracht een maatstaf te vinden in de huurvraarde voorkomende woningen van ongeveer geüjkwaardige inichting . De verhouding van de aandeelen in de bijdragen van Riik en gemeente zal zijn als 9 tot 1.

Inspectie en dienst voor den wederopbouw moeten hun goedkeuring aan het hechten. Een schriftelijke verklaring moef ter secretarie worden gedeponeerd, inhoudende dat de noodwoning inderdaad slechts d e dm het mogehjk maken de noodwoning van hooger hand laten ver-' H her’ schadevergoeding zijn afgesneden In het noodvolkshuisvestingsbesluit van; 12 April 1.1. zijn de voornaamste r" vastgelegd. Het College van Commissarissen voor den Wederopbouw heeft de bemoeiingen inzake de geerd aan een Gemachtigde voor den noodwoningbouw, die dus de tech- “"ikTbehandelt, terwijl de Hoofd

tÏÏrden den Ho H ambtsgebied een onderzoek in en rappornl nr. M over het aantal te bouwen noodwoningen ?en rem h?'. beoordeelde deze desiderata in nauw overdeg met den Gemachtigde, waarbij het totaal aantal in overeenstemming wTrd gebracht met het totaal van de beschikbare materialen ilveneens u rj? . . ‘

werden door den Hoofdin.pecteur in overleg met den Gein aaltrking vastgesteld, dat voor uitvoering