is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 27, 1946, no 8-9, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdracht heeft voor St, Dié komt aan het woord. Hij heeft in dit kleine stadje veel hoogbouw toegepast, verticale naast horizontale tuinsteden. Van de toepassing der wijkgedachte is weinig te bespeuren dan alleen bij denzelfden avantgarde. Orleans levert een voorbeeld van de ruilverkaveling, zocals die nu wettelijk geregeld is, uitgevoerd door een syndicat des sinistrés. Met afbb.

Het nummer geeft nog meer bizonderheden over den wederopbouw in Frankrijk, ook over de geprefabriceerde woningen.

Denemarken

Forum, No. 3, Maart 1946

Efterkrigtidens Renteniveau, door V, Blijkbaar een beschouwing over het in Denemarken brandende vraagstuk van het rentepeil in verband met de woningexploitatie.

Det nye Byggest ottelodforslag. Opmerkingen over een wetsontwerp tot steun aan den woningbouw.

No. 5, Mei 1946

Lidt om Byplanarbejdet i Vejle, door E. Bollerup. Artikel met afbeeldingen over het stedebouwkundig werk door den plaatselijken stadsingenieur van Vejle.

Altanhuse. Een beschouwing over balcons. Met afbb.

Engeland

Journal of the Town Planning Institute, No. 4. Mei-Juni 1946 Plans, Problems of Realisation, door Arthur Ling. Inleiding met discussie, waarbij een aantal vragen, die bij de uitvoering van stedebouwkundige plannen in Engeland rijzen, onder oogen worden gezien. Schr. wil de industrie veelal prioriteit verleenen bij den aanbouw boven de woningen. Ook scholen en gemeenschapshuizen zou hij liever hooger op de ranglijst plaatsen, wat z.i. mogelijk is als men gereeder dan thans, de aanwezige woongelegenheid met anderen zou deelen. Hij wijst op het voorbeeld van Stalingrad, waar de scholen ook voorgaan bij de woningen: de volgende generatie mag in haar opvoeding niet lijden onder den nood van thans. Gemeentebesturen moeten er aSn wennen dat op een terrein, dat voor een zeker aantal woningen bestemd is, behoorlijk ruimte wordt uitgetrokken voor allerlei sociale voorzieningen. Het woningbouwprogramma is verkeerdelijk gescheiden van het economische en industrieele programma Een positieve politiek van herverdeeling van bevolking en industrie moet zich atspiegelen in den woningbouw. Er zal een commissie moeten komen voor economische planning, rechtstreeks verantwoordelijk aan het Kabinet. Een groote practische moeilijkheid is dat er onvoldoende stedebouwkundig personeel is, terwijl tallooze aanvragen inkomen, die beoordeeld moeten worden ten aanzien van hun uiterlijk, de groepeering der gebouwen enz zonder dat men weet of zij prioriteit zullen krijgen. De stedebouwwet van 1943 geeft wel de bevoegdheid behandeling uit te stellen als het onwiaarschijnlijk is dat de aanvrager binnen 12 maanden tot bouwen kan komen, maar men heeft te dezen aanzien geen zekerheid. Als het bezit van een bouwvergunning als eisch werd gesteld voor de stedebouwkundige behandeling, zou veel noodeloos werk ongedaan kunnen blijven. Tenslotte wijst schr. op het belang van teamwork in den stedebouw, waarbij hij buitenlandsche voorbeelden, o.m. het Amsterdamsche van den Directeur van Publieke Werken als leider van een staf van specialisten laanhaalt. Ue opleiding zal op deze wijze van werken gericht moeten zijn.

öix Miles ot planned Coastline. Eenige autoriteiten in Lincoinshire hebben de handen meen geslagen ter verkrijging van een plan voor een kustgebied tusschen de Humber en de Wash, tusschen twee stadjes, met als domineerend element met klei bekleede zandduinen, die vermoedelijk als Romemsche verdedigingswerken zijn aangelegd. Het plan omvat meer dan IUUÜ zomerhuisjes, paviljoen met theater, restaurant en cafés, amusementsparken. bootjesvijvers, zwemvijvers, vacantiekamp en parkeerruimten. Met afbb.

Railwiay Development across London. Een commissie, ingesteld door den Minister van Vervoer, heeft hierover rapport uitgebracht. De commissie had tot taak de denkbeelden in het County of London Plan op dit punt in studie te nemen. Met een kaartje.

Ihe Coventry tentetive planning and re-development Proposals. door E. Fl. Ford. In Coventry was voor den oorlog streekplanwerk in ganq, met uitvoerende bevoegdheid voor de commissie. De stad heeft in het cenrum zware bombardementsschade opgeloopen, over eeni gebied van 450 acres Het artikel, uittreksel 'uit een uitvoeriger rapport, geeft een aantal bizonderheden, met een reproductie van het plan voor den herbouw van het centrum.

Town and Country Planning. No. 53, Voorjaar 1946

New Towns ~ Better Towns, door Gilbert Mc. Allister. Beschouwing over <3O jongste 'wetsvoorstellen. Zie Buitenland.

The Knutsford Plan, door Stanley Baron. Het dagblad de News Chronicle, heeft het plaatsje Knutsford (6000 inwoners), 16 mijl zuidelijk van Manchester uitgekozen om een stedebouwkundig plan als neerslag WiLeren'"'' in zijn kolommen over deze onderwerpen te pu-

Tomorrow. Naar aanleiding van de verschijning van een herdruk van het klassieke boek van Ebenezer Howard J met een inleidend opstel van Mumford brengen eenige autoriteiten hulde aan den grooten voorganger.

Study of North Lamheth, door R. L. Reiss. In overleg met den London County Gouncil is een gebied uitgezocht voor wederopbouw in overeenstemming met de beginselen van het streekplan voor het graafschap Het gebied is 459 acres groot.

Town-Planning for Schools, door I. V. Hughes. Enkele suggesties voor et inleiden van leerlingen van middelbare scholen in stedebouwkundiqe voordracht, hetzij door een serie

Frankrijk

Le Maitre d Oeuvre de la reconstruction [rancaise. No 19 4 Juni 1946

Dit 14-daagsche blad geeft in velei korte artikelen, onder de geestelijke leiding van Gaston Bardet, een van de meest op den voorgrond tredende Fransche een beeld van wat er leeft en gedaan wordt in Frankrijk. De artikelen zijn veelal te kort en te verscheiden dan dat wij ze nier zouden kunnen resumeeren.

Les unites de voisinage, door Teresa Lamb. Ook in Frankrijk blijkt belangstelling te leven voor de wijkgedachte. Schr. deelt iets mede over de ontwikkeling van deze gedachte in Amerika en Engeland en over een onderzoek, dat Gaston Bardet in Clermont-Ferrand heeft ingesteld, waarbij een feitelijke wijkindeeling aan den dag kwam.

A propos de 1 équipement social des quartiers d'habitation, door Marcelle Lauffray. Sdhr. vertolkt de idee omtrent de sociale uitrusting van de woonwijk, die nu internationaal gemeengoed worden. Zij bepleit daarin een club voor de vrouwen, een „foyer des mamans” op te nemen Het postkantoor zou tot middelpunt voor allerlei overheidsdiensten met een reeks loketten moeten worden uitgebreid. Met een schetsteekening.

No. 18. 31 Mei 1946

Le plan de reconstruction du centre de Rotterdam, door L. H. T. Anqenot Kort artikel met eenige kaartjes.

Urbanisme, No. 109, 1946

Complexite des problèmes d'urbanisme, door J. M. Faucheux De stedebouwer heeft te maken met tallooze belangen, veelal zonder dat van de zijde van hen, die deze belangen in eersten aanleg dienen, rechtstreeksche richtlijnen worden pgeven. Het Fnansche Ministerie van Wederopbouw en Stedebouw tracht dit te verhelpen door een aantal specialisten aan het werk te zetten voor landbouwproblemen, voor de industrieele decentrahsabe, voor het groen enzj -, die deze richtlijnen kunnen geven. Een studie-sectie bestudeert deze en dergelijke belangen in hun verband met den stedebouw. Het tijdschrift Urbanisme zal in de komende maanden aan deze onderwerpen aandacht schenken.

L etude et l'aménagement des espaces verts des’ villes, door H. Pasquier. in de zooeven aangeduide richting. Schr. die IJ het Mimsterie helast is met het groenvraagstuk, geeft nu een soort eorie over de open ruimten, waarbij achtereenvolgens tersprake komen e particuliere tuinen en die van openbare gebouwen, de kindertuinen, speel- en sportvelden, de mondaine tuinen, studietuinen, begraafplaatsen, productieve tuinen.

L'exposition de la reconstruction, door M. D. Verslag van een tentoonstelling in den atgeloopen winter te Parijs.

Vereenigde Staten

Journal of the American Institute of Planners, No. 1, Januari-Februari-Maart 1946

Report on Berlin, 1945, door T. J. Kerit. Een verslag van een bezoek aan Berlijn. Wordt vervolgd.

Broaid Specifications for urban Redevelopment, door F. Dodd Mc. Hugh." ;ben boodschap van den President aan het Congres noemt den herbouw' van veryalte buurten op den grondslag van stadsplannen als een acuut vraagstuk. De schr. knoopt hierbij aan en geeft een uiteenzetting van’ zijn methodes om allerlei eigenaardigheden van de bebouwing en het grondgebruik met name in dergelijke wijken in grafieken vast te leggen, bocial Goals of the New Chicago, door Wayne A. Mc. Millen De verbetering van de volkshuisvesting is een van de hoofdelementen in het .nieuwe Chicago. Schr. noemt de totstandbrenging van een organische ‘ structuur door de vorming van grootendeels zelfgenoegzame wijken als' een voorriaam doel, waarbij hij – typisch Amerikaansch – den nadruk m de economische waarde: vermijding van tijd en energie-verlies. : Ue arscheidmg van bepaalde rassen moet verwc*p®n worden DiÉ Is «stt voorwande voor een wijkleven. : "

-iown as an instrument o'f American Foreign policy, door Dr. tSruno B. jchr. dringt aan op de toevoeging van een stedebouwkundige aan de Amerikaansche ambassade in de door den oorlog geteisterde landen, om de landelijke deskundigen terzijde te staan. De Amerikaansche stedebouwers hebben een internationale roeping te vervullen.