is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 6, 1946, no 3-4, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. de zaak die verricht moet worden (ongedaanmaking liquidatie) :

3. Afd. Voorziening van rechtspersonen, Corr. no. TL/1238. Uit elk verzoekschrift moet blijken, dat gevraagd wordt het ongedaan maken van de in liquidatietreding der vereniging door het aflopen van de termijn en moet worden aangegeven de naam en woonplaats van dengene, die het verzoekschrift ondertekent met vermelding van de functie of hoedanigheid, waarin hij het verzoek doet. Voorts moet bij het verzoekschrift worden overgelegd een exemplaar van de statuten der betreffende vereniging.

Ambtsgebieden Provinciale Directies van de Volkshuisvesting

Met ingang van 1 Augustus 1946 zijn de ambtsgebieden van de Hoofdingenieurs-Directeuren van de Volkshuisvesting, tevens waarnemende de functie van Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting), als volgt vastgesteld:

Provincie Groningen: Ir. H. van Halewijn, Dilgtweg 4, Haren, telef. 45080.

Provincie Friesland: Ir. A. H. Liebert, Badweg 19, Huizum (Fr.)

Provincie Drenthe: Ir. F. Ottevangers, v. d. Feltzpark 2, Assen, telef. 2539 en 2618.

Provincie Overijssel: Ir. J. van Noppen, wnd., Veerallee 6, Zwolle, telef. 547.

Provincie Gelderland: Ir. A. M. Kuysten, Zijpendaalscheweq 139, Arnhem, telef. 161.

Provincie Utrecht: Ir. H. Meyerink, wnd., Wilhelminalaan 4, de Bilt, telef. 28281.

Provincie Zuid-Holland:

G. F. E. Kiers, Cobetstraat 36, Leiden, telef. 22450.

Den Haag: G. F. E. Kiers, Cobetstraat 36, Leiden, telef. 22450.

Rotterdam: G. F. E. Kiers, Cobetstraat 36, Leiden, telef. 22450.

Provincie Noord~Heiland: Ir. H. Meyerink, Ged. Oude Gracht 65, Haarlem, telef. 20553.

Uitsluiting van aannemers

In geval van terugtrekken na aanbesteding

Het komt herhaaldelijk voor, dat na een gehouden aanbesteding de laagste in aanmerking komende inschrijver mededeelt, zich te willen terugtrekken. De redenen welke daartoe worden genoemd, zijn velerlei.

Het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw acht het echter niet aanvaardbaar, dat inschrijvers, die zich eerst als serieuze aannemers aandienen door in te schrijven, zich daarna van hun gedane aanbieding trachten los te maken.

In het algemeen zullen daarom de desbetreffende inschrijvers voor een door het College te bepalen tijd worden uitgeslo-

Een uitzondering kan gemaakt worden, wanneer b.v. in de begroting een ernstige rekenfout werd gemaakt en overigens de goede trouw overduidelijk blijkt. |

Bij het vaststellen van bovengenoemde bepalingen is ervan udgegaan, dat de fout bij den aannemer ligt. De opdrachtgever kan lechter aanleiding tot fouten geven, door de periode tussen verkrijgbaarstelling van de bestekken en de te kort te nemen. |

Het College legt er de nadruk op, dat deze periode zo lang moet zijn, dat de aannemers voldoende tijd hebben voor het uittrekken en het aanvragen van prijzen. (In dit verband wijzen wij op het kaartsysteem van de afd. Prijzenberichtgeving van het Bureau Documentatie Bouwwezen, Koninginnegracht 62, ’s-Gravenhage, telef. 112238. Red. Bouw.)

Voorlopige wenken voor het ontwerpen van arbeiderswoningen

Binnenkort zullen door de Centrale Directie van de Volkshuisvesting voorlopige wenken voor het ontwerpen van eengezinswoningen worden gepubliceerd, waarin tevens geregeld wordt de inhoudsmaten van arbeiderswoningen. Naar ons wordt medegedeeld, zal de volgende klassificatie worden gemaakt.

Groep A; Alleenwonenden, onvolledige en kleine gezinnen: At) Gezinnen, bestaande uit niet meer dan twee personen, of A 2) uit echtparen met één kind.

Groep B: Normale gezinnen; Gezinnen bestaande uit man, vrouw en twee tot ten hoogste vier kinderen, alsook gezinnen, waarin de man of vrouw ontbreekt doch met één kind meer.

Groep C; Grote gezinnen: Gezinnen, bestaande uit man, vrouw en vijf tot ten hoogste negen kinderen.

Groep D: Zeer grote gezinnen; Gezinnen, bestaande uit man, vrouw en tien of meer kinderen.

Uit de grootte van het gezin wordt de grootte van de woning afgeleid en in de eerste plaats het aantal en de grootte van de voor slapen bestemde vertrekken.

Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat gemiddeld van het tot een gezin behorende aantal kinderen de twaalf-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft, waarvoor per hoofd met de helft van het voor personen van twaalf jaar en ouder geldende minimum oppervlak aan slaapvertrekken kan worden volstaan.

Het is echter geenszins voldoende voor grotere gezinnen dienovereenkomstig alleen maar de oppervlakte aan slaapvertrekken te vergroten. Ook het hoofdwoonvertrek, de eventuele andere woonruimten, de keuken, de schuur, de kasten enz., moeten naar evenredigheid ruimer ontworpen worden.

Voor de woningen van alleenwonenden, onvolledige en kleine gezinnen (groep A) kan men een gedeelte van de woningen voor ouden van dagen en alleenwonenden inrichten met woonvertrekken met slaapgedeelten (zg. zit-slaapkamers), anderzijds zal de aanwezigheid van een tweede als logeer- of ziekenkamer te gebruiken slaapvertrek door de bewoners vaak gewaardeerd worden. In grotere woningen zal men zich gemakkelijker kunnen inschikken, door tijdelijk één van de slaapkamers als logeer- of ziekenkamer te bezigen.