is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 6, 1946, no 5-6, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. I. Plan van een geprojecteerde nieuwe wijk in Rotterdam-Zuid.

kunnen gaan vertonen en niet alleen het gezinsleven binnen eigen muren veilig zijn, maar daarbuiten ook al die stoffelijke en sociale aanknopingspunten vinden, die het voor een gezonde ontwikkeling nodig heeft.

ir. W. van Tijen

Wat te doen bij oorlogsschade aan woningwetwoningen

Gedurende de oorlog zijn vele woningwetwoningen tengevolge van oorlogshandelingen beschadigd en in sommigi gevallen geheel verwoest. Aangezien een groot aantal gevallen nog niet is geregeld, volgt onderstaand een uiteenzetting van de verschillende administratieve maatregelen, welke genomen dienen te worden om de financiële gevolgen van bovengenoemde schade te regelen. In hun circulaire van Juli 1943 betreffende verzekeringen van woningwetwoningen tegen molestrisico hebben de toenmalige Inspecteurs van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) reeds richtlijnen gegeven. In de praktijk blijken deze richtlijnen niet voldoende bekend te zijn. Men gaat er toe over de herstelkosten uit het onderhoudsfonds te financieren, of men plaatst deze kosten als een vordering op de balans. Soms meent men deze kosten over een aantal jaren ten laste van exploitatie te moeten afschrijven. |

Een scherp onderscheid dient te worden gemaakt tussen de financiering van het herstel, c.q. de herbouw en de afwikkeling van de schadeuitkering. Evenzo tussen herstel en herhow.

Financiering herstel

Bij herstel van beschadigingen kunnen alle kosten, voortvloeiende uit noodherstel en het definitieve herstel van de geleden oorlogsschade, gedekt worden uit een rijksvoorschot, verleend krachtens de Woningwet. Ter verkrijging van een herstelvoorschot dient het gemeentebestuur door tussenkomst van de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting bij het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw een aanvrage in, onder overlegging van het Raadsbesluit, waarin het betreffende voorschot wordt aangevraagd en aanvaard. Uitbetaling der kosten geschiedt na overlegging van de desbetreffende kwijtingen. In de annuïteit van dit voorschot wordt een bijdrage uit ’s Rijks kas verstrekt van 90 De Gemeente neemt 10 % voor haar rekening. Vóór de schorsing van het besluit 18/1941 was het verkrijgen van deze voorschotten uitsluitend mogelijk nadat de schade was aangemeld bij de Rijkscommissie van advies inzake bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke lichamen.

Afwikkeling Schadeuitkering

Krachtens vorengenoemd besluit moest bij beschadiging van Woningwetwoningen door oorlogsgeweld, indien het woningen van een woningbouwvereniging betrof, aan de desbetreffende vereniging kwijtschelding worden verleend van de terugbetaling van het schuldrestant, of van het evenredige gedeelte daarvan, hetwelk op de verwoeste c.q. beschadigde woningen drukte. Een bedrag gelijk aan het bedrag der kwijtschelding, diende door de gemeente in ’s Rijks kas te worden gestort als extra aflossing op het voor de bouw der desbetreffende woningen destijds verleende voorschot. Indien het gemeentewoningen betrof, moest door de gemeente eveneens het bedrag van het schuldrestant, of het evenredige