is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 28, 1947, no 1, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar aanleiding van de waarschuwing van den Heer Merkelbacb tegen het vooruitloopen door den architect met zijn vormwil op de ontwikkeling van de maatschappij, stelt spr, de zaak aldus, dat de architect wel zijn vormwil mag uitleven zonder dezen zou hij geen architect zijn maar hij moet uitgaan van de werkelijke behoeften.

Er is verder gevraagd of de verwezenlijking van de wijkgedachte geen belemmering zal beteekenen voor de vrijheid van het individu. Spr. ziet het aldus, dat juist de vrije levenskeuze erdoor vergroot zal worden, maar de vrijheid zal onaangetast moeten blijven. Een klare en complete stadsgeleding bevordert deze vrije keuze. Spr. herinnert hier met instemming aan de woorden van den Heer van der Meer. Bij discussies als deze ontmoet men een zekere vrees voor groote woorden, maar 'als men de zaak concreet stelt, blijken de verschillen in den regel minder groot te zijn.

De Heer Dr. K. F. Proost beantwoordt de opmerking dat hij in het wijkverband elementen tot nieuw leven zou willen brengen, die al verloren zijn gegaan. Men moet het aldus zien dat deze zaken, met name de ambachten, juist in het wijkverband opnieuw tot leven kunnen komen. Dit herstel is niet kunstmatig.

Het aanwakkeren van de zelfwerkzaamheid, die verloren is gegaan, bedoelt den mensch uit te krijgen boven de gevolgen van de mechanisatie. Er is verder gesproken over het dorpsgeklets in verband met de vrijheid, die bij de stad grooter zou zijn. Het eerste is zeker niet te ontkennen, maar men moet ook de andere zijde van het dorpsleven, de onderlinge belangstelling, de daadwerkelijke hulpverleening in het oog vatten. Daarbij steekt de stad, waar vaak zelfs de naaste buren elkaar niet kennen, zeer bedenkelijk af.

De Heer Hofstra heeft gesproken over de ethische critiek op de groote stad, die in de beschouwing van spr. niet tot haar recht gekomen zou zijn. Deze is echter in spr.'s beschouwingen wel degelijk voorondersteld.

De Voorzitter uit zijn voldoening over de inleidingen en de gedachtenwisseling, die op hoog peil hebben gestaan. Bij het aanhooren is spr. onder den indruk gekomen van de mate van activiteit, die van de toehoorders bij bet volgen van deze inleidingen vereischt werd. Spr. dankt inleiders en debaters voor hun medewerking. Na rondvraag, waarvan door geen der aanwezigen gebruik wordt gemaakt, sluit de Voorzitter de vergadering.

Binnenland

Wetontwerp doelmatige verdeeling van woongelegenheid

Volgens dagbladbericbten zou de indiening van dit wetsontwerp binnenkort verwacht kunnen worden.

Financieringsregeling Nieuwbouw 1947

Deze regeling is afgedrukt in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 Januari 1947, No. 18, De eerste drie hoofdstukken zijn volledig afgedrukt onder Wetten, Kon. Besluiten enz. Wegens gebrek aan ruimte hebben wij de volgende hoofdstukken, handelende over de wijze van aanvragen, de vestiging van de hypotheek en de uitbetalingen en aanvang en uitvoering van den bouw, achterwege gelaten.

Vordering woonruimte Rotterdam

B. en W. van Rotterdam hebben bij de beantwoording van eenige vragen van een raadslid inlichtingen verstrekt over de vordering van woonruimte ter plaatse.

Bij den dienst van Volkshuisvesting waren op 20 December bijna 12.000 gezinnen geregistreerd, welke blijkens onderzoek een woning behoeven, terwijl 5.000 gezinnen bekend zijn, die voor een ruimere woning dan hun tegenwoordige in aanmerking komen. Indien bedacht wordt, aldus B. en W., dat door oorlogshandelingen ca. 28.000 woningen in Rotterdam zijn verwoest, terwijl sedert 1940 de öanbouw van nieuwe woningen belangrijk is achter gebleven bij de stijging van de bevolking, dan wordt het duidelijk dat de genoemde cijfers geen juist beeld geven van het werkelijke woningtekort, dat naar globale raming op ca. 35.000 kan worden geschat.

xxuul X i\aii wciv-icii Door toepassing van het Vorderingsbesluit Woonruimte, met welke toepassing met 1 October 1.1. systematisch is begonnen, is tot dusverre in 85 gevallen rechtstreeks woonruimte beschikbaar gekomen. In feite is dit aantal grooter, aangezien zeer veel bewoners van vele groote huizen ter voorkoming van vordering een deel van hun woning vrijwillig aan derden afstaan. Nauwkeurige cijfers dienaangaande ontbreken. Sedert eenige maanden, zoo wordt verder medegedeeld, wordt voorzoover

de personeelsformatie van"3én dienst dit toelaat, de registratie van woninggedeelten die de bewoners niet strikt behoeven, met kracht ter hand genomen. Vrijwillige medewerking staat hierbij op den voorgrond. Tot vordering wordt pas overgegaan, indien deze medewerking kennelijk achterwege blijft. Deze procedure vergt veel tijd, maar B. en W. achten de daaraan verbonden bezwaren minder groot dan die, welke ontstaan, indien de vordering overhaast of minder oordeelkundig zou geschieden.

De bestaande huisvestingscommissie, waarin drie ambtenaren en vier niet-ambtelijke leden zitting hebben, wordt in alle woningaanvragen en, zoo noodig, in gevallen van woningvordering gekend.

Bestrijding van ongedierte Utrecht

Ook in Utrecht heeft de intrekking Van het besluit uit den bezettingstijd inzake de bestrijding van wandgedierte aanleiding gegeven tot een voorstel om de bouwverordening in dit opzicht aan te vullen. Zij bevatte al een bepaling, inhoudende de verplichting voor den bewoner om de woning behoorlijk rein te houden en de daarin aanwezige goederen, indien die met ongedierte besmet zijn te zuiveren of te doen zuiveren, terwijl op den eigenaar of dengene, die tot het aanbrengen Van verbeteringen bevoegd is, de verplichting was gelegd de woning, indien deze besmet is met ongedierte, te zuiveren of te doen zuiveren. De Rechtskundige commissie heeft nu voorgesteld een en ander te vervangen door een nieuw stel bepalingen, waarbij men, uit overweging dat de toestand ter plaatse inzake het ongedierte niet onrustbarend is, zich nauw heeft aangesloten bij de oude voorschriften.

Volgens het voorstel gaat vooraf de bepaling dat een woning, welke ter bewoning in gebruik wordt gegeven, vrij moet zijn van ongedierte, evenals de daarin te brengen goederen. Dan volgt de omschrijving van de verplichting, welke de verordening reeds bevat ten aanzien van bewoner en eigenaar en hieraan wordt als nieuw voorschrift toegevoegd de bevoegdheid van B. en W. om ter verzekering van het in het artikel bepaalde den naderen eisch te stellen dat niet tot ingebruikgeven of -nemen van een woning of een gedeelte daarvan mag worden overgegaan, alvorens een verklaring van den gemeentelijken ontsmettingsdienst is overgelegd, waaruit blijkt dat de woning of de roerende goederen niet besmet zijn met ongedierte.

Bebouwing langs Rijkswegen Noord Holland

Gedeputeerde Staten van Noord Holjand hebben in een circulaire aan de gemeentebesturen in hun provincie erop gewezen dat niet altijd, zooals een circulaire van een vroeger college verzocht, de Rijkswaterstaat op de hoogte wordt gebracht van de gemeentelijke uitbreidingsplannen, voorzoover deze met de Rijkswegen verband houden en van verzoeken om langs een rijksweg te mogen bouwen. Zij noodigen de gemeentebesturen daarom nog eens dringend uit omtrent in voorbereiding zijnde uitbreidingsplannen en wijzigingen of aanvullingen in een vroeg stadium overleg te plegen, niet alleen met de commissie voor de gemeentelijke plannen, maar ook met den arrondissementsingenieur van den Rijkswaterstaat.

Studie Wederopbouw in Limburg en Noord-Brabant

Men verzoekt ons het volgende te berichten. In verband met de talrijke moeilijkheden op het gebied van den wederopbouw. de volkshuisvesting en den stedebouw, welke in diepste wezen het gevolg zijn van het ontbreken van een bevredigende en goedsluitende wettelijke regeling, heeft de Stichting ~Herstel Limburg 1945" besloten een studie-commissie in te stellen, welke ten doel heeft op korten termijn advies uit te brengen aan de Regeering omtrent de wenschen, die onder meer met betrekking tot de afbakening van bevoegdheden in de Provincie Limburg leven.

Deze „Studie-commissie Volkshuisvesting”, welke is samengesteld uit terzake kundigen, burgemeesters zoowel als technici uit het gewest, heeft inmiddels onder voorzitterschap van het Gedeputeerde-Staten-lid Mr. R. Höppener, haar werk aangevangen.

Vermeld zij voorts, dat met de Provincie Noord Brabant, alwaar onlangs door den Commissaris der Koningin, Prof. de Quay, ter bestudeering van de meer practische problemen verband houdende met bovenstaande onderwerpen eveneens een commissie in het leven werd geroepen nauw contact zal worden onderhouden.

De instelling van genoemde commissies raag mede van belang worden geacbt in verband met de toezegging van de Regeering (Memorie van Antwoord nopens bet IXe Hoofdstuk der Rijksbegrooting 1946, Openbare Werken en Wederopbouw) om op korten termijn de bestudeering van het ontwerp Woningwet van de Staatscommissie Frederiks op te dragen aan een daarvoor in te stellen commissie.

Buitenland

Duitschland

De wederopbouw van Berlijn

Voor ons Nederlanders, die in weerwil van alle tegenstellingen altijd nauwe relaties met Duitschland onderhielden en die dank zij de Duitsche neiging om over alle onderwerpen, die hen vervulden, veel en grondig te publiceeren, van de Duitsche volkshuisvesting en stedebouw bizonder goed op de hoogte waren, blijft bet een eigenaardige gewaarwording, dat deze situatie in haar tegendeel is verkeerd. Achter onze Oostgrenzen ligt nu een hermetisch afgesloten land, een Europeesch Tibet, waarvan onze