is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 28, 1947, no 10, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder fraaie woonwijken. Ik acht het dan ook zeer gewenst om een gordel van groen om ~De Hoven” tegenover Zutphen te trekken, zodat men, hoe men dan ook ~De Hoven” beziet en betreedt, een aangename indruk krijgt. Bij ~De Hoven” tegenover Deventer ben ik de mening toegedaan, dat een verbetering zou zijn te vinden, indien het plantsoen van ~De Worp” zou worden doorgetrokken tot aan de oprit van de spoordijk, en wanneer ook de oprit van de verkeersbrug op doelmatige wijze beplant zou worden. Op de linker IJsseloever, ter hoogte van de gashouders, acht ik een zware op gaande beplanting uiterst gewenst.

Photo Zeijlemaker, Zutphen

Gezicht op Reuversweerd vanaf het kapotte Harenbergen

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit, dat reeds van verre het profiel van deze stad zichtbaar blijve en niet door een moderne bebouwing aan het oog worde onttrokken. Dit kan m.i., indien komende van de richting Voorst een brede strook ter weerszijden van de weg ter hoogte van ~’t Schol" onbebouwd blijft, waardoor Deventer als een verrassing voor U komt te liggen.

Omgekeerd vanuit de richting Deventer komende, zal er rekening mee moeten worden gehouden, dat een eventueel nieuwe bebouwing veel verloren zou doen gaan van de fraaie contouren van het landschap, bestaande uit de oude opgaande beplantingen onmiddellijk achter de bandijk gelegen en welke men, lopende op de IJsselkade te Deventer zo alleraardigst onder de peilers van de brug door ziet.

De Financieringsregeling Woningbouw 1947

door C. A. Barel

Er is in de laatste tijd al veel geschreven over de Financieringsregeling 1947, een regeling die voor- en tegenstanders naar de pen deed grijpen. Het is misschien n et onbelangrijk in dit Tijdschrift een geval uit de praktijk uiteen te zetten. De woningbouwvereniging ~Volkshuisvesting ’ te Delft had reeds voor de oorlog een plan klaar liggen voor de bouw van 122 woningen. Op dit plan besloot de Raad der gemeente Delft een voorschot uit ’s Rijks kas aan te vragen. Dit was in 1939. De oorlog kwam en het plan ging van de baan. Na de oorlog nam de woningbouwvereniging haar plan weer op en verkreeg toestemming dat het in het bouwplan 1947 zou worden opgenomen, nu tot een totaal van 128 woningen. Opnieuw moesten voorschotten, nu tot het hogere bouwbedrag, worden aangevraagd. Toen echter de ..Financieringsregeling \Voningbouw 1947 ” verscheen, toog de gemeente Delft aan het rekenen en kwam tot de slotsom dat deze regeling belangrijke voordelen zou kunnen opleveren.

Men kwam tot onderhandeling met de woningbouwvereniging en op 8 Juli j.l. nam de raad der gemeente Delft het volgende besluit. De gemeente Delft zou overgaan tot de bouw van 128 woningen, waarbij het plan der bouwvereniging werd overgenomen, terwijl deze bouw zou worden uitgevoerd onder leidmg van de architect der bouwvereniging. De gemeente vroeg en verkreeg toepassing van de Financieringsregeling 1947. Wan-