is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 4, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herstellen en zo zal op deze lege plek een school verrijzen met het front een eind achter de oorspronkelijke rooilijn. In de Bursesteeg, genoemd naar de Bursa Cusana, in 1469 daar gesticht door kardinaal Nicolaas van Cusa, eens leerling der vermaarde Deventer Kapittelschool, zouden we gaarne, als voortzetting ener eeuwenoude traditie, weer een onderwijsinrichting zien verrijzen. De mogelijkheid daartoe blijkt ook te bestaan, als de Bergschool, in het Bergkwartier, bij de daar geprojecteerde doorbraak verdwijnen moet. Dit zou dan tevens het voordeel hebben ■—■ het wederopbouwplan houdt daar rekening mee, dat deze school met de Christelijke U.L.0.-school in de Polstraat, een gemeenschappelijk binnenplein en gymnastieklokaal zou kunnen hebben. De Bursesteeg zelf zal verbreed worden en haar karakter van steeg daardoor, jammer genoeg, grotendeels verliezen.

B. Het tweede schadecentrum bevindt zich in de nabijheid van de Schipbrug. In de eerste plaats werd daar, aan de Welle, door de Duitsers, volkomen zonder zin, een aantal woningen en gebouwen gesloopt, waarbij, helaas, ook een stuk middeleeuwse stadsmuur onder de moker viel. Hoewel het verdwijnen daarvan, en van enige karakteristieke, zij het ook eerst 19de eeuwse gebouwtjes als de z.g. Leugenbank en het Kantoor van de Havenmeester te betreuren is, kan er uit dit verlies toch winst voortkomen. De Welle wordt als

boulevard gedacht en geheel doorgetrokken, zowel naar de kant van het Pothoofd als naar de Zandweerdzijde, tot achter de fabrieken van Stoffel en Ankersmit, waar zij, via de Rembrandtkade en de Zomerdijk, bij de Platvoet op de weg naar Zwolle uitkomt. Het ligt in de bedoeling haar een afwisselend aspect van bomen, flatwoningen en huizen te geven. Tegenover de Schipbrug nu is, in het geamoveerde gedeelte, een rijtje achtergevels van huizen uit de Waterstraat bloot gekomen, die zonder pretentie te hebben of bizonder fraai genoemd te kunnen worden, hun oude aspect behouden hebben en bij enig herstel nog zouden winnen. Een nu gepleisterde, geverfde en verminkte oude vestingtoren is echter nog zeer wel te herstellen, terwijl te gelegener tijd, een nietszeggende huizenrij tussen Vispoort en IJsselstraat gesloopt zal worden, waardoor nog een tweede, 15de eeuwse vestingtoren, de gaafste die overgebleven is, in het zicht zal komen, zodat men ook hier een nog weer vrij gaaf oud stadsbeeld zal krijgen.

Afb. 7. Ontwerp tentoonstellingszaal Muntentoren-complex

De Schipbrug zal, na een bijna 350-jarige dienst daar ter plaatse, verdwijnen als de Nieuwe Brug hersteld is en in gebruik genomen wordt. Hoe druk het verkeer over de Schipbrug is, moge uit deze gegevens blijken, die de verkeerscijfers geven in 1938, gedurende een willekeurige teldag van 18 uren: snelverkeer: personenauto’s 1171; autobussen 138; vrachtauto’s, tractors e.d. 473: motorrijwielen en bakfietsen met hulpmotor 287; totaal 2069.

langzaam verkeer: bakfietsen 119: bespanningen 196; hondeen handkarren 77; totaal 392, Wielrijders (inclusief tandems): 12,576; voetgangers; 3826, In totaal dus een verkeer van 18,863 stuks.

Ten einde te voorkomen dat door de verplaatsing van dit verkeer de Nieuwe Markt en het Grote Kerkhof in een dode hoek zouden komen te liggen, zal op deze plaats in de toekomst een overzetveer komen.

Zeer ernstig is verder de schade aan de Nieuwe Markt en Stromarkt. De oostelijke zijde van de Nieuwe Markt, met het daar gelegen Gymnasium, is dermate gehavend, dat ze geheel gesloopt zal worden. Hier zal dan een gebouw verrijzen, dat, onder één dak maar met afzonderlijke ingangen, zal dienen voor Gymnasium en Meisjes H. 8.5.; mogelijk echter dat vóórdien een Lyceum tot stand komt. Een dankbare, maar moeilijke opgave om hier een decoratief gebouw van dergelijke afmetingen neer te zetten, zonder de overige pleinwanden, die nog menig 17de en 18de eeuwse klokgevel hebben, in het niet te doen zinken.

Aan de Stromarkt, die een gavere, rechthoekige vorm zal