is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 9, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den met culturele functie. De schrijvers zouden geen geestverwanten van Ie Corbusier zijn, indien zij hadden nagelaten het futurisme tot in zijn meest irreële consequenties voor ogen te stellen, waarbij Europa overdekt wordt met de door de schrijvers bedoelde banden over lengten van duizenden kilometers. Zij bevinden zich hier in het gezelschap van-Soria y Mata, die ook melding maakt van een mogelijke lineaire stad van Cadix tot St. Petersburg. Soria y Mata wordt door de schrijvers niet genoemd. Men kan aannemen dat zij zijn werk niet kennen. Vermoedelijk zullen zij zelf verbaasd zijn, wanneer zij zullen horen dat zij een 60 jaar oud denkbeeld verdedigen.

Binnenland

Afb. 2

Financieringsregeling Woningbouw 1948

In het Bijvoegsel tot de Nederl. Staatscourant van 1 Juli 1948, No. 126, is opgenomen de nieuwe Financieringsregeling, die op een aantal punten afwijkt van de Financieringsregeling 1947. Wegens plaatsgebrek kunnen wij de volledige tekst van de nieuwe regeling hier niet afdrukken. Wij wijzen hier op enkele van de belangrijkste verschilpunten tussen beide

10. Er is thans een nauwkeurige omschrijving in de regeling zelve opgenomen van de inhoudsberekening.

20. Er zijn bepalingen opgenomen omtrent garanties in plaats van voorschotten.

30. De maximum-inhoud van woningen, die onder de regeling vallen, is gesteld op 500 m®, thans ook met bedrijfsruimte.

40. De bep,aling inzake de bemoeiing van de Minister met de welstand beeft een duidelijk aanvullend karakter gekregen.

50. Voor de berekening van de huur bij wijziging van de omstandigheden zijn thans voorschriften opgenomen, waarin een tweetal indexcijfers, de huurpeilindex en de index van de kosten voor levensonderhoud, beslissend zijn.

60. De bedragen, die als exploitatielasten meetellen, zijn op sommige punten gewijzigd.

70. Tussen de netto-opbrengst en de annuïteit van de rendabele bouwkosten, die in de oude regeling aan elkaar gelijk werden gesteld, wordt nu een verschil in het voordeel van de bouwer aangenomen van %%.

Goedkeuring van bouwwerken

In ons Januari-nummer vermeldden wij de regeling waarbij een aantal gemeenten werden aangewezen, aan welke de goedkeuring van bouwwerken, die toekomt aan het College van Algemene Commissarissepi, is gedelegeerd, resp. tot een maximale bouwsom van f 10.000 en f 3.000. Er is thans een nieuwe beschikking van de Minister verschenen, waarbij een .aantal gemeenten zijn aangewezen, op welke deze delegatie in dit geval alleen voor werken tot f 3.000 zal worden toegepast.

Prijzenbeschikking bouwkassen 1948

Wij willen hier vermelden dat bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 13 Juli 1.1. maxima zijn vastgelegd voor de vergoedingen, welke door een bouwkas ten hoogste van een deelnemer mogen worden bedongen of aanvaard.

Rechtskracht onteigening Kon. Besluit F 67

Sinds enige tijd bestond onder de gemeentebesturen, die gebruik maken of nog denken te maken van de zeer eenvoudige onteigeningsprocedure volgens het Kon. Besluit F 67, ongerustheid over de houding van de rechterlijke macht tegenover deze onteigening. Er was namelijk een vonnis van de Bossche rechtbank (van 19 December 1947), waarbij aan een dergelijke onteigening rechtsgeldigheid was ontzegd, uit overweging dat het besluit in zijn werking beperkt is tot de Bijzondere Staat van Beleg.