is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 30, 1949, no 10, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerstunnels aansluitende hoofdaders. Ten Zuiden van de spoorbaan is de omlegging van de Emmasingel in Z.O. richting van belang. Hierdoor wordt een duidelijke scheiding tot stand gebracht tussen het Philips-complex en de stedelijke bebouwing en de mogelijkheid geschapen voor de totstandkoming van een aaneengesloten winkelfront aan de Z.O. zijde van de Emmasingel.

159

Vervolgens is aan de Zuidzijde van de stadskern voorzien in een noodzakelijke doortrekking van de omranding, terwijl een reeds vroeger door de gemeente geprojecteerde doorbraak aan de Oostzijde (langs het fabriekscomplex van Mignot en de Block) het geheel voltooit.

Op deze omranding sluiten de voornaamste uitvalswegen aan.

3. Ten aanzien van de industrie is in het algemeen het stand-

punt ingenomen, dat deze uit de binnenstad moet worden geweerd en, voorzover aanwezig, daaruit geleidelijk aan zal moeten worden overgeplaatst naar de in het uitbreidingsplan geprojecteerde industrieterreinen. Een uitzondering hierop vormen twee belangrijke industrie-complexen, n.l. het zgn. oude Philipscomplex en de fabrieken van de N.V. Mignot en de Block. Verschillende zwaarwegende motieven hebben ertoe geleid, deze beide industrieën, zij het dan als duidelijk omrande enclaves, in de binnenstad te handhaven. Wat het Philipscomplex betreft zal. deze omranding behalve door de onder 2. reeds genoemde omgelegde Emmasingel worden gevormd door de bestaande welke zal worden verbreed. en aan de Noord-Westzijde door een groene rondweg, welke het tracé van de op te heffen spoorbaan naar Valkenswaard zal volgen.