is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 9, 1949, no 1, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. naar de zijde van de sociale verhoudingen, waarbij de belangen van gezin en samenleving samen gaan en waarbij vooral sociale en zedelijke belangen gemoeid zijn.

Naar onze mening mochten de geraamde kosten rond f !.■— per jaar en per woning geen bezwaar zijn geweest om aan de instelling van een woninginspectie voor de woningwetwoningen mede te werken. Zuinigheid die de wijsheid heeft bedrogen, is hier o.i. in het spel. |

Als straks de normen voor de kosten van onderhoudsbeheer en die voor onkosten, ook voor het oude woningbezit, zullen worden herzien, dan komen wij op het vraagstuk terug. J

Moge dan bij de besturen onzer corporaties, mede dank zij de vorenstaande beschouwingen, de bereidheid worden aan» getroffen om tot het nemen dezer belangrijke en naar wij verwachten heilzame maatregel over te gaan.

Zaandam, Januari 1949

Tj. Kingma

Behoefte aan bouw van arbeiderswoningen in Poortugaal (Z.-H.)

Door de grote behoefte aan arbeiderswoningen in de gemeente Poortugaal, had het bestuur van de woningbouwvereniging ~Poortugaal” direct na de laatste oorlog besloten om plannen te maken ter leniging dezer behoefte. Aan architect A. Dekker te Spijkenisse werd opdracht gegeven bouwplannen te ontwerpen voor acht woningen. Grond voor deze woningen was beschikbaar.

Na het overwinnen van vele moeilijkheden kon op 30 Mei 1947 tot aanbesteding worden overgegaan. Het laagste bedrag waarvoor werd ingeschreven was f 94.800,^.|

Door dit te hoge bedrag moesten, op aandrang van de Provinciale Directie voor de Wederopbouw, verschillende bezuinigingen worden aangebracht. In September 1947 ontvingen wij de mededeling, dat tot uitvoering kon worden overgegaan en in October daaropvolgend werd daarmede een begin gemaakt. Vele moeilijkheden moesten sedert dien overwonnen worden, doch op 17 December 1948 konden deze acht woningen in gebruik worden genomen^

Voor stilzitten was echter qeen reden, de nood in de gemeente dwong nog steeds. Inmiddels is weer een bouwaanvraag ingediend, nu voor zestien Na nog slechts de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, kan ook tot aanbesteding van dit complex worden overgegaan. |

Hoe groot de woningbehoefte in Poortugaal is, moge blijken uit de volgende officiële cijfers, welke zijn vastgesteld na de woninfl- en gezinstelling in 1947. _

Van de 706 huishoudingen zijn er 209 samenwoningen. 14 woningen van één vertrek worden door 42 personen bewoond, dat is gemiddeld 3 personen per vertrek. Er zijn 70 woningen met 2 vertrekken welke worden bewoond door 243 personen, dat is gemiddeld 3,47 personen per woning, 37 woningen met 3 vertrekken worden door 156 personen bewoond, dat is gemiddeld 4,21 personen per woning, Van de 597 woningen zijn er 72 onbewoonbaar. Waar in dit verband van vertrekken wordt gesproken, moet worden opgemerkt, dat hierbij ook zijn begreoen de aangebouwde en bewoonbaar gemaakte bijschuurtjes. In opdracht van Burgemeester en Wethouders der gemeente zijn een aantal foto s gemaakt van verschillende dezer ~krotten , welke een duidelijk beeld’ geven van de zeer slechte huisvesting van vele arbeidersgezinnen.

Het is de woningbouwvereniging in een tijdvak van vijfentwintig jaren slechts éénmaal gelukt een viertal woningen te bouwen, niettegenstaande er bij herhaling op gewezen is, dat tot krotopruiming moest worden overgegaan. Herhaal- Ailitk liett ook elke actie dood. |

Van de meergenoemde 597 woningen zijn er momenteel 44 in exploitatie bij de vereniging. Inderdaad nog geen groot aantal doch in verhouding tot het totaal aantal womnqen een qunstiq resultaat, bereikt onder moeilijke omstandigheden. Door de ligging van Poortugaal in de directe omgeving ener

grote stad, waar veel werkgelegenheid en behoefte aan arbeiders is maar geen gelegenheid tot vestiging, zijn de moeilijkheden dubbel groot.

Ook de grote stad heeft zijn zorgen door te geringe toewijzing van bouwvolume, maar zoals blijkt, in de randgemeenten zijn ze naar verhouding niet |

Wij hopen met het vorenstaande de moeilijkheden van een gemeente op het platteland ook eens onder de aandacht te hebben gebracht. |

I I f. Rooimans,

Secretaris van de woningbouwvereniging ~Poortugaal”

Personalia

IN MEMORIAM C. LAMBECK

Op 11 Januari 1949 overleed in het ziekenhuis te Utrecht ons bestuurslid C. Lambeck en werd 15 Januari daarop volgend ter aarde besteld.

Met Lambeck is een veteraan ons ontvallen die op velerlei terrein voor de verbetering van de toestand der arbeidersklasse heeft gestreden met de volle inzet van zijn persoonlijkheid. Wij zullen ons bezig houden met wat hij in het belang van de volkshuisvesting heeft verricht.

, a, • ... – – – . ...... De woningbouw volgens de Woningwet had na de eerste wereldoorlog een grote vlucht genomen. Evenals thans, was ook toen het tekort aan woningen groot, de bouwprijzen hoog, waardoor geen sluitende exploitatie kon worden verkregen. Het gevolg daarvan was, dat de z.g.n. verenigingsbouw een grote vlucht nam, maar tevens leidde dit tot versnippering van krachten. Naast de bestaande Nationale Woningraad kwamen er een Rooms Katholieke, een Prot. Christelijke en een Arbeiders-Woningbouwcentrale. Van deze laatste was Lambeck hoofdbestuurder.

Na enige tijd kwamen de organisaties tot fusie met de Nationale Woningraad en werden van de verschillende Centrales leden in het bestuur van de N.W.R. opgeno_ men. Daarmee gaf de bestuursbezetting eeri juist ivan de verhoudingen in onze |

Dit was in het jaar 1926 en vanaf die tijd is Lambtck lid van het bestuur van onze organisatie geweest. Met trouw en ijver heeft hij meegewerkt de Nationale Woningraad groot en sterk te maken. Hij trok er mee oo uit om in tal van plaatsen nieuwe verenigingen op te richten en om met raad en daad ter zijde te staan Als voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht heef. hij veel en nuttig werk verricht. Trots zijn wankele gezondheid verzuimde hij hoogst zelden een vergadering en was hij steeds bereid de belangen van de woningbouwverenigingen te behartigen. Hij wist, dat verbetering in het lot van de arbeidersbevolking, voor een groot deel berust bij de volkshuisvesting. Goede en gezonde woningen was ook zijn parool.

Bijna drie en twintig jaar heeft hij als bestuurslid onzf Woningraad op voortreffelijke wijze gediend. Aai> zijn groeve is dit door één onzer bestuursleden herdacht en hem tevens de dank gebracht die hij zo ruimschoots urAiende.

Dat hij ruste in Vrede.

L. V. d. Wal

Mededelingen van de Nationale Woningraad

NIEUWE LEDEN

Sedert de vorige opgaaf zijn als lid toegetreden .

Delden : Bouwvereniging „Ambt Delden

Maarssen : Woningbouwvereniging „Goed Wonen .