is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 9, 1949, no 2, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren is vertoond en waaraan ook een streven naar directe bemoeiing van en directe medezeggenschap der overheid wel niet vreemd zal zijn geweest: de organisatie die in de Wieringermeer de herbouw van grote complexen woningen heeft uitgevoerd. |

Voorzover ons uit persoonlijke waarneming bekend is en afgaande op onwillekeurig getrokken vergelijkingen met andere bouwbedrijven mag hier niet worden gesproken van een ~succes"; integendeel. |

Het zou zeer zeker de moeite lonen om eens precies te weten wat de financiële uitkomsten van deze bouwerij zijn geweest. Een zaak die zo nauw de gemeenschap raakt dient in het lichl der openbaarheid te worden behandeld. Blijkt dan, dat el fouten zijn gemaakt, dan zullen deze als een waarschuwingj voor nieuwe stappen hun betekenis kunnen hebben. |

Ongetwijfeld zijn er in ons land bonafide goed beheerde eil

goed uitgeruste bouw- en aannemingsbedrijven die genegen zullen zijn om ernstig te overwegen of voor hen een participeren in een z.g. „Gemengd bedrijf , in samenwerking met de Overheid, welke participering gepaard zou gaan met het verzekerd zijn van voldoende opdrachten binnen een bepaald gebied, voor geruime tijd en tegen redelijke en lonende prijzen, aanvaardbaar is.

Het is momenteel, ook uit een oogpunt van kapitaalsvoorziening, geen eenvoudige zaak om een aannemingsbedrijf te leiden en te voeren. De door de heer Bommer gegeven suggestie biedt o.i. de mogelijkheid om door samenwerking tussen Overheid en particulier bedrijf een oplossing te vinden voor de vele bezwaren en nadelen die aan de huidige gang van zaken kleven.

Februari 1949

TJ. KINGMA

Tuindorp Amstelstation (Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam)

Het tuindorp Amstelstation te Amsterdam

Het kan niet worden gezegd, dat het totstandkomen van hel tuindorp Amstelstation op voorspoedige wijze is geschied. Allerlei factoren, doch voornamelijk de in 1940 ingetreden oorlogstoestand, hebben belemmerend gewerkt op de bouw dier gemeentewoningen. |

Reeds in 1937 was het plan voorbereid, een plan, dat aanvankelijk omvatte de bouw van 396 woningen plus 6 kar» renbergplaatsen en 4 werkplaatsen, op een terrein gelegea

in de Watergraafsmeer nabij het destijds in aanbouw zijnde Amstelstation.

Besprekingen met de Regering in 1937 en 1938 gehouden, brachten met zich een omwerking van de plannen, die dienstbaar moesten worden gemaakt ten behoeve van 195 woningen voor grote gezinnen, 142 woningen voor gezinnen van gemiddelde grootte en 54 woningen voor ouden van dagen. In 1939 werd het plan geheel als z.g. strokenbouw opgezet, doch het moest in 1940 ingevolge de wensen van regeringswege opnieuw herzien en uitgewerkt worden. Op voordracht