is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 31, 1950, no 5, 1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landarbeiders stalruirate ja 1 neen Overgangstypen stalruimte 1 ja neen Industriearbeiders stalruimte ja neen Grotegast 7 1 2 O Termunten 18 2 1 Ezinge 17 2 1 6 4 Bellingwolde 19 1 8 3 Uithuizermeden 48 1 . Vlagtwedde 18 1 8 2 Oude Pekela 10 1 1 9 16 Groningen 137 7 3 1 34 27 Friesland 62 19 3 1 11 35 Drenthe Havelte 39 4 10 1 41 27 Wolphaartsdijk 34 2 IJzendijke 81 ■ ■ Zeeland 115 2 Dell 65 1 37 _ 55 3 Steenderen 57 1 6 57 1 Heerde 18 19 13 21 32 66 Buren 9 1 6 23 Gelderland 149 22 62 21 167 70 Vinkeveen 24 5 13 12 16 13 Bunschoten 5 1 5 6 3 Kockengen 2 1 8 1 Utrecht 31 6 14 17 30 17 Bergen 82 5 6 2 22 5 Stein 1 1 54 7 Elsloo 2 14 Limburg 85 5 7 2 90 12 Totaal 618 65 99 43 373 188

Bij de 1387 formulieren waren er 295 of 21% die geen behoefte aan stalruimte hadden. Zo heel algemeen als men dikwijls denkt leeft dus deze wens ten plattelande toch niet. Bij de industriearbeiders gevoelt een van de drie deze behoefte niet. Uit de opgaven van de dieren, die men houden wil, valt weinig af te leiden. Wel komt daaronder zeer dikwijls een varken voor, maar hierbij dient rekening gehouden te worden met de tijdens het onderzoek (eind 1948, begin 1949) nog bestaande vleesdistributie.

Werkruimte

De veronderstelling wordt vaak geopperd, dat de plattelandsarbeider veel meer dan in de stad het geval is, allerlei vakwerkjes in huis zelf opknapt. Dit zou dan berusten op het ontbreken van andere verstrooiing ten plattelande, op het meer voorkomen van de eigen woning en op gewoontevorming, daartoe gedwongen door de vroegere lage lonen, die elke mogelijke besparing deden aangrijpen.

Om enig inzicht te verkrijgen in de opinie van de arbeiders zelf werd gevraagd of men een werkruimte met werkbank, noodzakelijk, gewenst of overbodig achtte en als toelichting hierbij .was opgegeven, dat men dit noodzakelijk mocht noemen voor een arbeider, die graag knutselt en timmert. Gewenst voor iemand, die als het voor reparaties nodig is, ook wel timmert enz.

Tenslotte overbodig voor degenen, die dit soort werkjes niet ligt. En erbij werd nog gevoegd, dat men bij zijn wensen er rekening mee zou moeten houden, dat de huurprijs door deze voorziening uiteraard iets zou stijgen.

De enquête leverde het resultaat, vermeld in de tabel op blz. 74.

Van de 1329 antwoordden: noodzakelijk 246 is ca 20% gewenst 686 is ca 50% overbodig 397 is ca 30%.

Het gaat hier vooral om de beide uitersten en dan blijkt, dat er anderhalf maal zoveel arbeiders de werkbank overbodig vinden dan dat deze noodzakelijk geacht wordt, Dat slechts een op de vijf deze noodzakelijk vindt, wijst niet op een diepgevoelde behoefte. Tussen landarbeiders en industriearbeiders bestaat in dit opzicht weinig verschil.

Dienstwoning bij de boerderij

Speciaal voor de landarbeiders was een vraag op het enquêteformulier ingevoegd hoe men dacht over een dienstwoning bij de boerderij of dat men liever een woning had niet bij de boerderij. |

Het resultaat in cijfers behoeven we hier niet gedetailleerd per gemeente weer te geven, want overal was slechts een zeer gering percentage, dat voor een dienstwoning gevoelde. Biji de motivering van de keus werd het vaakst opgegeven, dat men praktisch nooit vrij is als men bij de boerderij woont. Ook komt het argument naar voren, dat men aan het bedrijf teveel gebonden wordt, want het verbreken van het dienstverband betekent het prijsgeven van de woning.

Bij de beweegredenen van de enkelen, die voor de dienstwoning kiezen speelt het gemak van niet behoeven te fietsen van en naar het werk de grootste rol. Zeer zeldzaam zijn de antwoorden, die voor de dienstwoning kiezen vanwege het belang voor het bedrijf, dat men altijd bij de hand is als er wat bizonders te doeni valt bij het vee.

Verbondenheid van de arbeider aan het land en het bedrijf, waarop hij werkt, schijnt vrijwel niet meer voor te komen. De verhoudingen blijken onpersoonlijk en verzakelijkt te zijn.

Vrijstaande woning

Er is een poging gedaan om de voorkeur voor de vrijstaande woning te meten door bij de enquête de vraag te stellen hoeveel meer huur per week men voor een dergelijke woning zou over hebben, vergeleken met een gelijke woning uit een blok van twee.

Het resultaat blijkt uit de volgende staat.

Waardering van de vrijstaande woningen in guldens per week:

Groningen Grotegast 0.92 1.60 I.^ Termunten 1.10 . 1.50 Ezinge 0.82 0.25 0.93 Bellingwolde 0.70 0.85 Uithuizermeden 0.76 . Vlagtwedde 0.^5 1.65 Oude Pekela I. I. 0.70 Friesland 0.95 0.62 I. Drenthe Havelte 0.78 0.53 0.76 Zeeland Wolphaartsdijk 0.96 —■ IJzendijke 0.52

Land- Overgangs- Industriearbeiders typen arbeiders