is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 31, 1950, no 12, 1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beoogde commissie overgaan”. B. en W. streven nu naar een oplossing door middel van samenwerking tussen de organen van Rijk, Provincie en Gemeente.

Goedkeuring Kernplan Amersfoort

In het algemeen worden hier besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincies tot goedkeuring van gemeentelijke stedebouwkundige maatregelen niet vermeld. Wij willen een uitzondering op deze gewoonte maken voor de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Utrecht hij besluit van 29 Augustus 1950 van het z.g. kernplan voor Amersfoort, omdat dit in het Tijdschrift is besproken en ook in een vergadering van het Instituut aan de orde is geweest. De beslissing is afgedrukt in de Officiële Bekendmakingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gedeputeerden gaan in den brede na of een uitbreidingsplan voor gronden in de kern van de gemeente gelegen wel aanvaard kan worden. Het college stelt vast dat de Woningwet het gebruik van bet uitbreidingsplan voor dit doel niet uitsluit en beroept zich ter ondersteuning van dit standpunt op bet Kon Besluit-Borgcr en de bekende brief van de Minister van Wederopbouw inzake het geval-Eygelsboven. In het algemeen werd bet plan goedgekeurd, behoudens enkele incidentele uitzonderingen, die echter buiten de principiële kwestie staan van bet gebruik van het uitbreidingsplan in de kern.

Tentoonstelling Wederopbouw

De Afdeling Voorlichting van bet Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting deelt ons mede dat zij een kleine reizende tentoonstelling heeft samengesteld, bestaande uit 15 panelen van 120 bij 150 cm, die zonder gebruik te maken van zaalwanden praktisch in elke ruimte kan worden opgesteld. Deze panelen tonen o.a. de oorlogsschade en het herstel, de woningbouw sinds 1945, andere gebouwen, bet bouwplan met de resultaten daarvan, de kwestie van duplexwoningen of samenwoning, woningbouw voor bejaarden en de verlaging van bouwkosten.

De tentoonstelling kan bet beste worden gebruikt als aanvulling op lezingen, cursussen, vergaderingen enz.

Aan de ter beschikking stelling zijn geen kosten verbonden, behoudens de verplichting dat de vijf kisten, waarin de expositie verpakt is, franco retour worden gezonden, hetzij naar Den Haag, hetzij naar een andere plaats in Nederland. Men neemt aan dat dit een bedrag van ƒ 30 a ƒ 35 niet zal overschrijden.

Aanvragen kunnen worden gericht aan genoemde Afdeling

Overzicht van tijdschriften

Nederland

Bouw, No. 44, 4 November 1950

De ƒ 3000. regeling, door Mr ], Brautigam. Een toelichting op de regeling van art. 9 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden. Woningbouw voor de industrie, door G. Arendzen. Schr. snijdt bet probleem aan van de huisvesting van de medewerkers der toenemende en zich uitbreidende industriële bedrijven en argumenteert dat de Staat de onrendabele kosten hiervoor zal moeten dragen, daar Woningwetbouw de enige oplossing is.

Centrale voorzieningen in de woningbouw, door W, Scbeerens. Naar aanleiding van hetgeen de Minister opmerkte over centrale voorzieningen, bespreekt schr. de kostenberekening voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening, voorgesteld voor het plan Bos en Lommer. Dit plan is inmiddels verworpen, daar een extra uitgave van ƒ 4.50 per week voor dergelijke voorzieningen voor het gemiddelde Nederlandse gezin te bezwaarlijk werd geoordeeld.

No. 45, 11 November 1950

Bouwhoogte van onze volkswoningen, door Ir W. van Tijen. Dit praeadvies, uitgebracbt op het congres van de Vereniging voor Sociale Geneeskunde, is reeds in ons vorige nummer besproken. Proefwoningen te Voorburg zomer 1951 gereed. Enige gegevens over de 51 woningen, die gebouwd worden met bet doel de verschillende mogelijkheden tc bestuderen om te komen tot verlaging van de bouwkosten. Met afbb.

•, No. 46, 18 November 1950

Centrale verwarming en warmwatervoorziening in arbeiderswoningen, door Ing. W. Beuker. Schr. geeft een indruk van de mogelijkheden van gecentraliseerde warmte- en warmwatervoorziening, speciaal in arbeiderswoningen, naar een voorbeeld van de voorziening van 900 woningen uit één ketelhuis. De beste oplossing is volgens schr. voorziening vanuit wijk- en blokcentrales voor 1000 tot 10.000 woningen. De kosten zouden dan slechts weinig liggen boven die bij individuele voorziening. Woningbouw in Australië. Een overzicht van de na-oorlogse bouw, aan de band van vele afbeeldingen. De bouwactiviteit is zeer verhoogd door samenwerking krachtens het ~Commonwealtb and State Housing Agreement”, waardoor de uitvoering van groot opgezette bouwprojecten mogelijk werd.

Bouwbedrijf en Openbare Werken, No. 22, 2 November 1950

Rapport Staatscommissie-Van den Bergh. Het ontwerp-Ruimtewet, door Ir M. G. W. Schiphouwer. Uitvoerige bespreking van het wetsvoorstel. Geconcludeerd wordt dat er weinig aanleiding is tot principiële bezwaren. Zwitserse torenhuizen, door v, R. Bespreking van twee nieuwe flatgebouwen, in één waarvan inplaats van de gebruikelijke trap een schroefvormige helling is aangebracht, die om de centraal gelegen lichtschacht loopt. Met plattegronden.

No. 23, 16 November 1950

Het XXe Congres van de Internationale Federatie voor Volkshuisvesting en Stedehouw, door Ir M. G. W. Schiphouwer. Verslag van het gehouden congres.

No. 24, 30 November 1950

Woongelegenheid voor de alleenwonende s.v.p., door een werkende vrouw. Schr. toont de noodzaak aan om te voorzien in woongelegenheid voor de werkende vrouw. De oplossing moet niet gezocht worden in speciale flatgebouwen, maar in de houw van kleine etagewoningen tussen de normale woningen in. Een practische indeling en een betaalbare huurprijs zijn voorwaarden. Met afhh.

Bouwkundig Weekblad, No. 44, 31 October 1950

..Raatbouw” als montagebouw, door H. G. J. S. Beschrijving van de techniek van dit montagesysteem. Schr. is van oordeel dat van dit systeem veel te verwachten is. Met afbb.

•, No, 45, 7 November 1950

Woningbouw te Velsen, door Ir W. Pb. van Harreveld. Schr. behandelt een der uitgevoerde woonwijken van bet plan-Dudok voor Velsen. Door verspringende rooilijnen is getracht levendigheid in de wijk te brengen. Met vele afbb. De architect en bet Bouwcentrum, door Ir ]. van Ettinger. Een overzicht van de band van de directeur van het Bouwcentrum, van wat dit instituut de architect te bieden heeft.

Cement Beton, No. 23124, 1950

Bouwsystemen in Rotterdam, door L. Stokla. Schr. bespreekt de verschillende systemen die in Rotterdam zijn gebouwd (Korrel, Kossel, Welschen, Wijmer en Breukelman, Pronto), met bet doel de levensvatbaarheid van de montagebouw aan te tonen. Met afbb.

Cobouw, No. 44, 3 November 1950

De bouwactiviteit in 1951, 111. De bespreking van bet bouwplan 1951 wordt voortgezet met het hoofdstuk boerderijen- en bedrijfsbouw.

No. 45, 10 November 1950

lets over de woningverdeling. Redactioneel artikel over de verdeling van bet bouwvolume van bet Bouwplan 1951. Betreurd wordt dat niet meer in de vrije sector gebouwd kan worden, daar ook voor woningen zonder financiële steun, van rijkswege goedkeuring gevraagd moet worden. De nieuwe basis voor de verdeling echter, de geraamde woningbehoefte in de eerstkomende drie jaar, is een grote verbetering. Nu kan over een langere periode de verdeling op de zelfde basis plaats vinden. Proefwoningen te Voorburg. Beschrijving van dit complex. Met een afb.

No, 46, 17 November 1950

De bouwactiviteit in 1951, IV, Tot slot bespreking van de voorziening voor bizondere gebouwen.

No. 47, 24 November 1950

De nieuwe Huurwet. Nu met 1 Januari 1951 de nieuwe Huurwet van kracht wordt, wordt bet een en ander over deze wet medegedeeld, overgenomen uit een radiopraatje van de Heer ]. Bommer.

Forum, No. 9, 1950

De hoeden af!, door Ir W. van Tijen. Schr. geeft een indruk van bet woongebouw van Le Corbusier in Marseille, vooral bezien vanuit architectonisch oogpunt. Zijn oordeel in dit opzicht is bizonder gunstig, maar als volkshuisvester beeft bij ernstige bezwaren. Met afbb.

De Gemeente, No. 3, 15 November 1950

Gemeentelijke woningstichting Velsen, door W. F. Visser. Schr. geeft een indruk van het tot stand komen van deze stichting onder de druk der na-oorlogse omstandigheden. Aan andere, ter plaatse werkzaam zijnde woningbouwverenigingen kan hulp in verschillende vorm worden verleend. Een en ander over de organisatie van de stichting wordt medegedeeld. De flat van Le Corbusier in Marseille. Beschrijving meer speciaal van de indeling van het gebouw. Met een enkel woord wordt iets gezegd over de kosten, die uiteraard zeer hoog zijn.

Katholiek Bouwblad, No. 4, 25 November 1950

In de rubriek van bet Technisch Bouwblad is een artikel opgenomen, met gedetailleerde beschrijving, van de proefwoningen te Voorburg, door R.

Natuur en Landschap, No. 3, October 1950

Het nationale park ~De Kennemer Duinen". Ongesigneerd artikel, waarin