is toegevoegd aan je favorieten.

De werkman; bijdragen voor arbeid en kunst, jrg 2, 1869-1870, no 33, 09-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen hartelijken dank toe, hopende dat zij hunne edelmoedige denkwijze zoo ver zullen uitstrekken, dat zij de armenscholen, die eene vernedering voor den werkman zijn, geheel zullen opruimen, zelfs de tusschenscholen, opdat alle kinderen, hetzij rijk of arm, dezelfde opvoeding wat het onderwijs aangaat zullen genieten.

«Hierdoor zal niet alleen meer menschen-of broederliefde ontstaan, maar de verkeerde trots, waarvan de kiem meesttijds bij rijke kinderen wordt gelegd, omdat zij geene genoegzame verkeering met kinderen der mindere klasse hebben, zal geheel verdwijnen."

Duitscliland.

Het orgaan der typographen te Ween en, Vorwarts, schrijft over de onlangs plaats gehad hebbende werkstaking het volgende:

«Na vijf weken lang den strijd te hebben aitgehouden, zijn wij nu, na verscheidene malen met de eigenaars der drukkerijen in onderhandeling te zijn geweest, tot eene overeenkomst geraakt. De eerste dezer schikkingen betrof de zetters der dagbladen, aan wie de patroons eene nog al aanzienlijke vermeerdering toestonden, en het nieuwe tarief aannamen, waarmede zij met onze commissie in accoord waren. De dagblad-zetters zouden het werk hervatten, doch op voorwaarde, dat zij volstrekt geen particulier werk behoefden te verrichten, welke overeenkomst door de patroons werd onderteekend. Des anderen daags (Zaterdag) ging men weer aan den arbeid.

«De verhooging, die toegestaan is, bedraagt per 1000 n's voor petit bourgeois en garmond 3, voor nonpareille 5 kreuzers.

«De zon en feestdagen, waarop gewerkt wordt, worden dubbel in rekening gebracht.

"In de algemeene vergadering van 21 Maart is besloten, de werkstaking ook voor de overige zetters op te heffen, nadat de patroons ook voor particulier werk eene verhooging van prijs hadden toegestaan."

Frankrijk.

Te Creuzot is 'fc nog altoos ongunstig gesteld. De werkstaking schijnt in omvang eer toe- dan af te nemen. Lanciers, ter versterking der reeds talrijke militaire bezetting, zijn aangekomen. Zij staan gereed, even als vroeger in België en te Aubin plaats had, de werklieden als dolle honden ter neer te schieten.

De samenscholingen nemen een dreigender aanzien aan. Zij zijn reeds enkele malen door de troepen uiteengedreven. Vooral de vrouwen zijn ontevreden. Over 't algemeen zijn zij veel onstuimiger dan de mannen. En dit is geen wonder, daar zij in den regel het meest te lijden hebben! Het angstzweet breekt den heer Schneider, de bezitter der mijnen en de vriend van den „werkmansvriend" Napoleon, langs alle kanten uit. Overal heeft hij plakaten, houdende de wet op de samenscholingen, doen aanplakken.

De gedelegeerden uit de werklieden hebben bij proclamatie hunne kameraden tot rust vermaand, omdat zij slechts langs ordelijken weg hunne grieven willen bekend maken.

Dertig soldaten zijn gestraft wegens verbroedering met de werklieden; terwijl een sergeant om dezelfde reden uit de militaire dienst is ontslagen.

Engeland.

Te Londen wordt eene werkstaking op reusachtige schaal georganiseerd. De bakkersgezellen namelijk verlangen niet alleen hooger loon, maar ook wenschen zij ontheven te worden van de verplichting des nachts te arbeiden. De werkstaking zal op een en denzelfden dag in alle plaatsen des lands een aanvang nemen. Reeds is voor eenigen tijd een monster-meeting gehouden om te beraadslagen over de voorbereidende maatregelen; bij acclamatie werd een besluit aangenomen, waarbij de vergadering verklaarde, dat het noodzakelijk was dat er voortaan tusschen tien ure des avonds en 's morgens vier ure geen brood zou worden gebakken. Verschillende bakkersbazen, die de vergadering bijwoonden, verklaarden zich met dit besluit ingenomen.

Correspondentie.

Wij vinden het bepaald onbillijk van H. J. v. d. P. te II. van ons te vorderen, dat wij twee verschillende stukken over één onderwerp, doch bijna op hetzelfde neerkomende, zullen opnemen. Zouden onze lezers, en vooral de inzenders van stukken, die ook reeds lang op plaatsing wachten, daarmee tevreden zijn? Had W. H. B. in ernst zoo gaarne gezien, dat het stuk van zijn vriend was geplaatst, waarom heeft hij dan het zijne niet teruggehouden? Voor het overige is het ons tamelijk onverschillig, of stukken door leden of bestuurders zijn geschreven. Intusschen danken wij beiden voor hun ijver in de verspreiding van het weekblad de Werkman aan den dag gelegd.

„Aan de Jcatholieke arbeiders van Leeuwarden" kan niet geplaatst worden, tenzij de schrijver het stukje met zijn naam onderteekend.

Recht door zee. Ons blad wordt geregeld des Vrijdags verzonden. De schuld ligt dus aan de posterij.

Voor het zenden van een afgevaardigde van de redactie van de Werkman naar Antwerpen is ontvangen van J- v. d. B. ƒ 0,50; N. N. ƒ 2,50; J. B ƒ 0,20; J. M. v. I). ƒ 0,50; J. H. K. ƒ 0,50; H. L./0,50;P.W. ƒ0,25; de afd. Sneek, Ned. Werkl.- Ferb. f 1,50; de afd. Lemmer id. id. ƒ 1,—

Dit is natuurlijk nog hng niet genoeg ter bestrijding der reiskosten, enz. enz. Stellen nu de werklieden, even als de ondergeteekenden, er belang in door de Werkman op de hoogte te worden gebracht van het verhandelde op het congres, zij zenden dan hunne bijdragen, hoe weinig ook, aan de onderstaande adressen:

J. M. VAN DOORN, Plantsoen b. d. Willemsp., UU 874a.

J. H. KOENEN,

thans te Haarlem, Schaggelstraat, ten huize van v. d. Boogaard.

H. LINDEMAN.

P. WERTHWEYN.

Aankondigingen van vergaderingen van arbeiders- vereenigi ngen worden gratis geplaatst.

[\EDERLANDSCH WERKLIEDEN-VERBOND.

Afdeeling S J O U W E R LIE D E N.

AMSTERDAM.

Algemeene Vergadering op Maandag 11 April des avonds ten 8| ure.

Alle sjouwerlieden worden in hun belang dringend tot deze buitengewone vergadering uitgenoodigd.

AFDEELING SNEEK.

Vergadering Zaterdag 30 April, 's avonds ten 8 ure precies, ten huize van Velthuis.

Dringend worden de leden verzocht deze vergadering bij te wonen-

Storting der contributie.

Verder elke laatste Zaterdag-avond der maand vergadering.

HET BESTUUR.

ALGEMEENE ABBEfflElpïEffiffi

„ifijMp op <ü>erecl)tt0l)eiï>." a^nhem.

Gewone vergadering op Dinsdag 12 April, des avonds ten half negen ure.

Toegang alléén op vertoon der nieuwe, kaart. Men zorge dus dezelve bij zich te hebben.

Aan de lezers van de W erkmav, die gewoon zijn dezelve af te halen, zij bericht, dat degene, welke zijn exemplaar uiterlijk Dinsdag na de verschijning niet heeft afgehaald, wordt gerekend te zijn vervallen en voor hem geen volgend nommer meer wordt aangevraagd.

Voor een geregelden gang van zaken is dezen maatregel noodig.

Namens het Bestuur, J. Th. Scheepees, Ie Secr.

ALGEMEENE ARBEIDERS-YEREENIGING ZUTPHEN.

Het bestuur van bovengenoemde vereeniging maakt bekend, dat voortaan de vergaderingen zullen worden gehouden des Dinsdags van elke week, 's avonds ten 81 ure, in de Ploeg, bij E. Jansen.

Voortdurend verwacht het bestuur eene getrouwe opkomst der leden.

Tevens betuigt het zijnen dank aan het bestuur der algemeene arbeiders-vereeniging Hoop op Gerechtigheid voor de belangstelling in het lot der zutphensclie werklieden door hetzelve aan den dag gelegd.

Namens het bestuur, D. Morren, Secretaris.

ADVERTENTIËN.

5 cents per regel.

Bevallen van een Z O O n: AAPKE DE VRIES, Echtgenote van

Sneek, April 1870. T. DE HAAN.

Kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden.

J. VAN DEN BERG,

EGELANTIERSTRAAT, NN 208,

AMSTERDAM,

biedt zich aan tot het schrijven van Brieven en Requesten, het maken van Rijmpjes en Liederen, voor alle gelegenheden, enz. enz.

Van brieven, eenige bestelling van bovengenoemde werkzaamheden inhoudende, wordt het porto niet berekend.

ADMINISTRATIE,

Tot het houden van administratie, het bijhouden van boeken, 't bij uitstek net copiëeren van geschriften, 't schrijven van alles wat net en elegant moet worden afgeleverd, biedt zich een daarvoor bekwaam persoon, gedurende enkele uren des avonds aan, tegen een loon van 15 cents per uur.

Blieven franco, lett. P., bij den HoofdAgent van dit blad, J. v. d. BERG, Egelantierstraat, 208.

ADMINISTRATIE, BEELDHOUWERS.

Er wordt ten spoedigste gevraagd: een BEELDHOUWERSKNECHT, zijn vak grondig verstaande. Adres franco Haarlem Frankestraat, 822. J. F. GEYSEN.

TEEKENEN.

WINTER- EN ZOMER-CURSUS.

Alle avonden onderwijs in het hand- en rechtlijnig teekenen door een geëxamineerd onderwijzer.

2 maal per week les, prijs j 1,30 per maand. Adres: Nieuwendijk, L 319.

Handwerkers Productie-Vereeniging

3U*kitl en Wijt.

Bestuurderen hebben de eer te berichten» dat hunne feestviering, ter gelegenheid van de inwijding der banier, door 5 werklieden der bovengenoemde vereeniging vervaardigd, op Zaterdag 23 April a. s. in het lokaal de Vereeniging, Warmoesstraat, zal plaats hebben. De feestviering zal worden opgeluisterd door belanglooze medewerking der Liedertafel Kunst en Vriendschap en andere solisten. Na afloop Bal, onder directie van den heer Edüard Witt.

De introductie-billetten zijn a 50 ets. de persoon verkrijgbaar bij de boekhandelaars Johs. W. Braun, Molsteeg, en I. J. Ricardo, Hoogstraat, Amsterdam.

Amsterdam, JOH. W. BRAUN, Molsteeg.