is toegevoegd aan je favorieten.

De werkman; bijdragen voor arbeid en kunst, jrg 4, 1871-1872, no 12, 11-11-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangenaam was het mij in de laatste nommers van de Werkman te lezen, dat er vele vrienden zijn, die, wanneer een hunner lijdt, alles veil hebben ten beste van den lijdende.

Ontvang daarvoor mijnen hartelijken dank, gij allen die het Wel meent; en wat het plan betreft mij onafhankelijk te maken, dat is iets waarvoor ik bedanken moet/ aangezien mijne krachten te gering zijn om er die waarde aan te hechten.

Ik neem tevens de gelegenheid te baat n allen bekend te maken, dat ik weer aan den arbeid ben.. - Ontvangt allen mijne hartelijke groete!

J. Th. Pothaust.

Mijn adres is: Goudsbloemstraat, QQ 424, te Amsterdam.

Perbetering. — In het art. de Werktijd> m ons vorig nr., Ie pag. 2e kol. bovenaan, is een geheel verkeerde zin geplaatst. Er staat namelijk: „Hieruit volgt, dat de engelsche werklieden in 40 jaren gelijke reducties opleveren"; moet zijn: ;/Dit vond navolging, want na het jaar '40 begon men met den werktijd te verkorten in nog meer andere fabrieken in Engeland."

CORKESPOINÖENTIE.

De vrienden in Antwerpen, Brussel en Gent worden vriendelijk verzocht, zoo. mogelijk, eenige spoed te maken met het in orde brengen der zaak betreffende het Verslag van het Pinkstercongres.

MEDEBEtLlMGEN VAN VAK- £M AüBftDERSVEBEEMiGISGEM

Concordia Inter Nos (vereeniging van timmergezellen). — Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat de vergadering, te houden op Donderdag den 15 aanstaande, zal gehouden worden op Zonday 19 November, in het gebouw van den Amsterdamschen Werkmansbond, des avonds ten 7 ure. Het behandelen van belangrijke punten eischt eene talrijke opkomst.

H. Goiilee, secr.

Afd. Sneek. Prov. Friesche Werklieden-vereeniging. — Tot le secretaris is benoemd: R. Boschhakker, buiten Nde Noorderpoort, aan wien men wordt verzocht te adresseeren de stukken voor deze afd. bestemd.

Eiken laatsten Zaterdag der maand, 's avonds ten 8 ure, vergadering ten huize van G. Velthuis.

VERGADERINGEN.

Zaterdag 11 November.

LEEUWARDEN. Timmermans- en MetselaarsYereeniging Moed en Volharding. Gewone vergadering van de leden, des avonds ten 8 ure precies, bij den heer Bottinga, in het Blauwhuis.

Wegens vertrek naar elders, stemming voor een 2den of adjunct-penningmeester.

Wegens belangrijke punten wordt de opkomst van alle leden verzocht.

Leden worden attent gemaakt op de verandering van den dag der vergadering, in het belang voor allen, om daardoor meer algemeen op te komen. A. Ooiman, le secr.

ZWOLLE. Werkmans-Vereeniging Hooger zij ons doel. Vergadering des avonds ten 8'/s ure, op de bovenzaal, in het ,/Wapen van Zwolle."

IC. A. Windsandt, le secr.

Zondag 12 November.

'sIIAGE. Internationaal Werklieden-Verbond. Bestuurs-Vergadering des middags ten 12 ure, ten huize van den kastelein Daum, Kalvermarkt.

En voortaan eiken Zondag.

J. G. Ekhard, secr.

Maandag 13 November.

AMSTERDAM. Internationaal WerkliedenVeerbond. V ergadering van het centraal bestuur, des avonds ten 8 ure, ten huize van Desprez, Spuistraat hoek Lijnbaansteeg.

De tegenwoordigheid van alle leden van het bestuur is dringend noodzakelijk daar er zaken van gewicht zijn te bespreken.

Dinsdag 14 November.

ARNHEM. Algemeene Arbeiders-Vereeniging Hoop óp Gerechtigheid. Vergadering des avonds ten 8'/» ure

Uitdeeling der toegangkaarten voor het boekjaar 1871/72.

J. Th. Scheepees, le secr.

Zaterdag IS November.

LEEU W ARDEN. Koperslagers-Vereeniging: Vrijheid en Hecht. Vergadering voor leden bij den heer Bottinga in liet Blauwhuis, des avonds ten 8 ure.

W. Nauta, secr.

Zondag 19 November.

JOÜRE. Friesche Werklieden-Vereeniging. Vergadering met vrouwen, ten huize van E. Krot, des avonds ten 77s ure.

Aangenaam zal het ons zijn als bestuurders van anderg afdeelingen deze vergadering met hunne tegenwoordigheid vereeren.

> T. v. d. Wal, secr.

Maandag 20 November.

AMSTERDAM. Scheepstimmermans-V ereeniging Eendracht. Groote driemaandelijksche vergadering, des avonds ten 8 ure, bij van Os, op de Nieuwmarkt, het 2e huis van.de Koningstraat.

Leden zoowel als niet-leden worden dringend verzocht deze vergadering bij te wonen.

A. Kraay, secr.

Eiken eersten Zaterdag der maand.

LEEUWARDEN. Prov. Friesche Werkliedenvereniging. vergadering op de bovenzaal van den heer G. B. Deibei, Zuiderstraat, des avonds ten 8 ure. A. Beerends, le secr.

Eiken tweeden Zaterdag der maand.

SNEEK. Goud- en Zilversmidsgezellen-Vereeniging. Vergadering des avonds ten 8 ure.

De leden worden attent gemaakt, dat de vergadering niet ten huize van G. v. d. Wal, maar voorloopig zal plaats hebben bij G. Velthuis, Koemarkt.

NB. Een getrouwe opkomst zal zeer wenschelijk geacht worden, daar er punten in ons aller belang zijn te bespreken.

R. Boschhakker, secr.

Eiken laatsten Zaterdag der maand.

LEEUWARDEN. Prov. Friesche Werklieden* Vereeniging. Vergadering van bestuurders en commissarissen, des avonds ten acht ure, ten huize van den koffiehuishouder Deibei, Zuiderstraat.

Leden hebben vrije toegang.

A. Beerends, le secr.

ADYEKTENTIËN.

Kennisgeving aan Trienden en Bekenden. Bevallen van eene DOCHTER, GEERTJE BARELDS, Echtgenote van

Ph. L- BERENDS, ?e voorz, der Friesche Vereeniging, Afd. Joure. Joure, 7 Nov. '71.

Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen ZOON, mijne geliefde Echtgenote M. M. CORNELJE—FR1TZ.

Amsterdam, 8 November 1871.

LOGïES & OSTB1JT

80 Cents

A oor 80 Cents heeft men bij den ondergeteekende eene VRIJE KAMER, GOED en REIN BED, alsmede een GOED ONTBIJT. Ingeval men niet ontbijt is de prijs minder. Het logement is.in 't midden der stad gelegen, dus voor de bezoekers zeer gewenscht, te meer daar er voor heeren reizigers gelegenheid bestaat tot het uitpakken van monsters. <

Adres M. SMIT, Nieuwezijds Voorburgwal, meest genaamd pijpenmarkt, B No. 437, te Amsterdam.

T1VOLI (Nes).

ZONDAG 12 NOVEMBER 's middags 12 /s uur:

O hï, O hol

as ®as-3é ass saaa§„

Bespreking der arbeiders quaestie, door J. Th. POTIIARST. Entree 10 Cents. NB. Op deze vergadering zal een plan worden blootgelegd om een behoeftig broeder te ondersteunen, zoo dat hij later door eigen arbeid in zijn bestaan kan voorzien.

mmm .yerklim

De besturen van verschillende vak- en arbeidersvereenigingen worden verzocht de adressen hunner secretarissen spoedig in te zenden, Ook worden geschikte bijdragen ingewacht bij

J. Th. Scheepers, Jansplaats 4, Arnhem.

De Internationale

en bare beoordeelaars.

door 11 GEItHARD

66 Bladz. druks. — Prijs 20 cents.

De brochure is te LEEUWARDEN verkrijgbaar bij R. COLERUS, president van de Kleermakers-vereeniging, in de Oosterstraat.

DE TOEKOMST

Orgaan der Democratie in Nederland. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag.

Abonnement voor Amsterdam en per Agent: per 3 maanden ƒ 1,45; franco per post/1,75. Afzonderlijke nrs. 5 cents. — Men teekent in aan het hoofdbureel te Amsterdam, Kerkstraat bij de Leidschestraat, CC 616, bij de agenten en alle soliede boekhandelaars en postdirecteuren.

Die niet werkt zal niet eten.

Pal-lus.

Als een natuurlijk gevolg van bovenstaande waarheid voor allen die geen geld bezitten, het stelen haten en zich schamen te bedelen, ben ik voor het grootste gedeelte van de gelegenheid beroofd om in de behoeften te voorzien van mij en de mijnen door mijn ONTSLAG als looper der Toekomst van wege de vorige administratie, en tracht'ik thans het te kort te dekken door den VERKOOP van TABAK en SIGAREN, waarvoor ik de gunst en recommandatie verzoek van allen die mij kennen, mij bereid verklarende alle bestellingen aan huis te bezorgen.

Gehoord hebbende dat in particuliere gesprekken mij de beschuldiging werd ten laste gelegd, als zoude ik als looper van de Toekomst de aan mij toevertrouwde zaken niet goed hebben bejhandeld (bijgevolg plichtverzuim), roep ik bij deze den lasteraar of lasteraars op, mij dienaangaande publiek in de Werkman of de Toekomst aan de kaak te stellen, zoo hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal ik hen als lasteraars bekendmaken in de bladen, zoodra ik ben te weten gekomen wie zij zijn.

J. W. WERTWIJN. le Boomdwarsstraat, PP 471.

Voor J. W. Wertwijn in dank ontvangen: van een lid der vereeniging Concordia Inter Nos op hoop van navolging ƒ 0,20; op de sigarenfabriek van Bergman Carels, ingezonden door W. Hakman ƒ 8,30; fabriek van Schranders ƒ1,25; Ingeholt f 0,80; Wenneke ƒ 0,30; van Woekers f 0,20; te samen ƒ 11,05.

Gelegenheid om in te , zenden bestaat bij J. ten Oever, Dirk van Hasseltsteeg, H 604, te Amsterdam.

Amsterdam. — H. WOLLRTNG.