is toegevoegd aan je favorieten.

De werkman; bijdragen voor arbeid en kunst, jrg 6, 1874, no 24, 31-01-1874

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zit 't in den geest of in de kleêren?

Zegt grooten van 6e maatschappij,

Waarin uw grootste waarde zij.

Gij kunt niet. Vruchtloos is uw pogen. Geen schatten, goud, noch koningskroon, Verheft u van de werkerszoon,

Dje daar in 't stof ligt neergebogen. Hoe hoog uw naam, uw stand ook zij, Zijn wij toch menschen zooals gij. En daarom zoo het volk zijn krachten, Zijn wraakzucht losgelaten wordt En u van uwe troonen stort, Wat, grooten, hebt gij dan te wachten? Dan geeft men druk voor tirannij,

Want, wij zijn menschen zooals gij.

Daarom, de stem van 't volk gehoord. En aan zijn eisch naar recht voldaan. Och, dat we ons met elkaar verstaan, En lage ikzucht word' gesmoord! Dan bloeit geheel de maatschappij.

Want wij zijn menschen zooals gij.

Een Werkman.

KXededeelingen voor irbcidecs» Vereenigingen.

ZIEKENFONDS TE SNEEK.

Het bestuur van bovengenoemd fonds brengt ter kennis, dat ook voortaan zij, welke geen lid der Werklieden-vereeniging zijn, tot lid van het Ziekenfonds worden aangenomen.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij

S. BLAUW, secr. bij het Badhuis. I. DE BOER, Penningm. Noorderhom.

De storting der contributie is voortaan eiken Zondag van 11—12 uur bij G. van Meijeren, Nieuwburen.

De afd. DORDRECHT, Alg. Ned. Werkliedenverbond, maakt aan alle vereenigingen bekend, dat de penningmeester II. Schoolenbergj voor zoo lang dit noodig is als Correspondent zal optreden en men dus alles wat op deze afdeeling betrekking heeft, aan zijn adres gelieve te richten: Doelstraat, hoek Munt.

Tevens belast hij zich met opnemen van abonnementen voor dit blad.

Agenten voor het jaarboekje DE BATAVIER :

Amsterdam, n. Rommerts, St. Jakobdwarsstraat L 347.

Rotterdam, Th. de Rot, Lange Frankenstraat hoek Vest.

's Hage, W. F. Jos, Hamerslop nr. 37.

Utreeht, J. C. Vermeulen, Abramdolensteeg, A 518/19.

Leeuwarden. J. Colerus, Werkmanslust.

Deventer, F. H. Dirkse, Polstraat.

Sneek, J. Knijper, Stadswal.

Nijmegen, J. G. Nikkel, Regulier.:traat.

Zutphen, F. A. Swaders, Larestraat D 20,

In de andere plaatsen worden se nog gevraagd.

In het Gebouw van! den Amsterdamschen Werkmansbond zijn des Zaterdags-avonds te bekomen:

1. Het weekblad DE WERKMAN.

2. DE BATAVIER.

3. O. Rommerts' EENE STEM UIT HET VOLK.

Tevens worden bestellingen en abonnementen aangenomen op alle bladen, brochures en boekwerken in betrekking', staande tot de werkmanskwestie.

CORRESPONDENTIE.

Wij moeten, tot ons leedwezen het stuk van X. tot een volgend nr. laten liggen.

P. Werthweijn is bij ons niet bekend als de schrijver van stukken in dit blad, die wrevel en bitterheid kunnen verspreiden.

Toch zegt de Werkmansvriend dit in zijn laatste nommer.

Is dit eene vergissing?

Wel ontvingen wij onderscheidene malen verschillende stukken van J, W. Wertwijïi, de ex-

president van den Ned. Sigarenmakersbond. — Of zijn geschrijf tot wrevel en bitterheid aanleiding kon geven, gelooven w ij niet.

Wij verzoeken dus vriendelijk eens te mogen vernemen of hier geen vergissing heeft plaats gehad.

— . - — — . _~;y

VERGADERINGEN»

Vergaderingen waarop geen entree gelieven wordt worden kosteloos geplaatst

Zaterdaq 31 Januari.

FRANEKER, Vergadering des avonds ten 8 ure in de Armenbewaarschool.

Stemming voor twee bestuursleden, een penningmeester, een vice-voorzitter en een lid van toezicht voor het Ziekenfonds, ontstaan door het vertrek van doctor Scheepers.

P. du Bois, secr. AMSTERDAM. Coöperatieve Voorschot-vereeniging en Spaarbank, Storting van gelden des avonds van half negen tot elf uur, in het Gebouw van den Amst. Werkmansbond, benedenzaal,

Het Bestuur. Zondag 1 Februari,

BRUMMEN. Alg. Arb.-Vereen. Op Hoop van Zegen. Vergadering in den Kerkeraadskamer, des namiddags ten 5 uur.

'Dinsdag 3 Februari. AMSTERDAM. Metselaars- en OpperliedenVereeniging „Door Eendragt t' Zaam Gebragt". Huish, Vergadering in den Amst. Werkmansbond, des avonds ten 7 ure.

Het Bestuur. ARNHEM. Algemeene Arbeidersvereeniging Hoop op Gerechtigheid. Storting der contributie voor de maand Februari, des avonds van 8-10 ure.

De societeit is voor de leden dagelijks geopend. Introductie van niet-leden is toegestaan.

3. Th. Scheepers, Secr. Woensdag 4 Februari. ROTTERDAM. Ned. Typografenbond. Storting der Contributie, 4 weken, voor de maand Januari, des avonds van 9-10 ure in het Café du Commerce.

Het Bestuur. Vrijdag 6 Februari.

AMSTERDAM. Algemeen Ned. WerkliedenVerbond. Vergadering van het Qentraal Bestuur in het Gebouw van den Amst. Werkmansbond, des avonds ten 9 ure. (Bovenzaal).

HARDINGEN. Openbare vergadering des avonds ten 8 ure bij J. J. de Groot, koffiehuis de Nederlanden.

I). Jans, Secr. (Elke eerste Zaterdag der maand.)

JOURE, Prov. Fr. Werklieden-vereeniging Vergadering ten huize van E. Krot, des avonds 8 uur.

Het aftreden van de helft van het bestuur volgens rooster.

Stemming van een voorzitter, 2e secretaris en adj .-penningmeester.

J, A. Dijkstra, secr.

(Elke eerste Zondag van iederen maand.) AMSTERDAM. Coöperative Smeden-vereeni- : ging. Vergadering des middags te half twaalf, ten huize van den gezel Waldeck; Zeedijk,

F. H. Puesciiel, Secr.

ADVEBTËNTI iS X. I

Heden overleed in den ouderdom van 36 ! jaren onzen geachten confrater C. MOLHELM. i Mocht zijn afsterven voor vrouw en twee jeugdige j kinderen een zwaar verlies zijn, niet minder is : zulks voor den Nederlandschen Typografenbond, welks Hoofd-penningmeester hij gedurende een ( vijftal jaren met nauwgezetheid is geweest, en ; welke betrekking hij tot kort voor zijne langdu- i rige ziekte met ijver vervulde.

HET HOOFDBESTUUR. '

Amterdam,

*5 Jan. 1874.

Voor de vele bewijzen van deelneming en ■ belangstelling ons betoond, zoowel buiten als in deze stad, op den 24 Januari ter gelegenheid i der feestviering onzer VIJF-EN-TWINTIG-JAi RIGE ECHTVEREENIGING, betuigen wij, onze kinderen en verdere familiebetrekkingen, onzen liartelijken dank. Inzonderheid betuigen wij onzen dank aan alle leden der Vereeniging ,/Concordia Liter Nos", bestuurderen van het „Alg. Ned. Werklieden-Verbond" en den ,/Amsterdamschen Werkmansbond" en verschillende Vereenigingen voor de vele genoegens aan ons bewezen, alsook voor de algemeene medewerking 1 tot den genoegelijken afloop der feestviering.

Onzen bijzonderen dank brengen wij aan alle heeren der feestcommissie, en aan allen welke door voordrachten, chansonnetten en toepasselijke dichtregelen hebben bijgedragen tot veraangenaming van dezen feestavond, alsook aan den heer Bouman voor de nette en fraaie versiering der feestzaal.

J. L. SCHUURMAN.

A. E. SUMBOGAARDT.

Amsterdam. 31 Jan, 1874.

NEDEÏtLANDSCHE

TTWMIHfieiB

AFDEELING AMSTERDAM.

AGENTEN-VERGADERING op Dinsdag 3 Februari, des avonds ten 9 ure, in het Gebouw van den Amsterdamschen Werkmansbond.

EET BESTÜVR.

Vergadering van het HOOFDBEST UUR Woensdag den 4 Februari, ten | huize van den Isten Secretaris.

De Weekbladen „DE WERKMAN," „DE NEDERLANDER" en „DE WERKER" zijn bij enkele Nos. en bij Abonnement verkrijgbaar gesteld in de Kosmopoliet, Nieuwstraat No. 490.

Aldaar is ook te bekomen het Jaarboekje ffDE BATAVIER".

G. M. MEIJER.

Commissie X., Zaterdagavond geene vergadering, uithoofde de noodige stukken van het be-

atn/wi. mr\n et'1,1 rif-/.■/>.■:/">>

Holloway's Zalf en Pillen. — Onfeilbare nauwkeurigheid. — Wanneer de gezondheid verminderd dooide voortduring eener verzwakkende ontlasting, u;s zweren niet' willen genezen en derzelver kwaad dreigt uit te breiden, dan is het de tijd om Hollowry' heelende Zalf en zuiverende Pillen te beproeven. Geene behandeling om verlichting te geven en tot eene volkomene genezing te leiden, kan met deze vergeleken worden. De. Zalf reinigt en verkoelt de vuilste en kwaadaardigste zweren, vermindert de ontsteking en de zwelling, voorkomt het aangroeien van wild vleesch en bespaart beide pijn en gevaar. Duizenden getuigen door hunne eigene persoonlijke ondervinding de onveranderlijke gunstige uitkomst, die door het gebruik van Holloway's medicijnen verkregen wordt in gevallen van zweerende beenen, opzwellende aderen, huiduitslag en gezwollen enkels.

Doosjes Pillen en Potjes Zalf / 0,80, ƒ1,85 f 3,—, ƒ6,75, ƒ 13,50, ƒ20,50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in HOLLOWAY's Etablissement te Londen, 533, Oxford Street vroeger 214 Strand,

'dmiterdam* — S, WOhtMlNQ.