is toegevoegd aan je favorieten.

De volkstribuun; orgaan der volkspartij in de zuidelijke provincien, jrg 1, 1890-1891, no 43, 25-07-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weleer en haar als weleer, zult doen vullen door de armen, de ongelukkigen .. . dat gij liet gezag zult gebruiken ora den werkman te straften die durfde streven naar liooger, dat gij voortgaan zult, den staat te doen ■zijn, de toevlucht der grooten en machtigen, ■de tuchtroede voor de armen en zwakken.

Zegt liberalen . . . Och, ik zal u niets meer vragen. Uwe daden zullen antwoord geven •of UW . . . NIETS doen !

Sociaal-Politiek Overzicht.

In NEDERLAND zijn we nog altijd- aan 't ministerieel krisisje spelen. De zonderlingste geruchten cloen daaromtrent de rondte en Bet vermoeden 't welk wij de vorige week uitspraken, nL dat de regentes haar neus in 't staakje heeft gestoken, blijkt volgens geruchten vrijwel juist te zijn geweest.

Alleen schijnt de heer "Heemskerk 't zaakje niet best aan te durven.

Er wordt nL beweerd, dat tot op dit oogenblik nog geen poging hoegenaamd is aangewend om tot een oplossing der crisis te komen, en dat het streven der regentes zou zijn, het tegenwoordige ministerie nolens volens te handhaven; eenerzijds om zich niet te scheiden van mannen, in wier personen de regentes het meest onbeperkte vertrouwen heeft: anderzijds met het doel om de aanhangige legerwet niet van de baan te doen schuiven.

Dat laatste zou zelfs de domineerende overweging zijn. De mannen, die in de omgeving van het hof den grootsten invloed hebben, zouden haar hebben wijs gemaakt dat 's lands belang door niets meer zou worden benadeeld dan door de intrekking en verandering der legerwet-Bergansius. Daarom zou de regentes dus bij de besprekingen over de crisis, hebben Vooropgesteld dat, welk ministerie ook kwam, het zich zou moeten verbinden, de aanhangig gebleven voordraïht zoo spoedig doenlijk weer op te nemen en zoo mogelijk met de Kamers tot wet verheven te krijgen. Daar nu noch de heer Heemskerk, noch iemand anders, zich tot zulk een verplichting reeds bij cle aanvaarding eener kabinets-formatie zou. willen verbinden, is er tot heden niets gedaan en staan wc nog op hetzelfde standpunt als op den dag, toen het ministerie-Mackay besloot zijn ontslagte vragen, om het optreden van een liberaal kabinet mogelijk te maken.

Indien dit alles waar is dan zal de regentes spoedig ondervinden hoe diep de liefde voor haar in het katholieke kamp zit en dat zal ons verheugen, want het schijnt dat de lui eenmaal eerst boos moeten zijn voordat zij zich openhartig uitlaten.

De verkiezing in Schoterland heeft den liberalen nog een zetel verschaft. De heer-Pyttersen is gekozen met 1106 stemmen tegen 1062 die werden uitgebracht op den anti-revolutionnair van Vliet.

De liberale partij telt nu 54 zetels in de Tweede Kamer en hare meerderheid is nu zoo groot als die van de vereenigde klerikalen in de vorige Kamer.

Vele lui schijnen maar niet best te kunnen begrijpen dat de Volkspartij haren kamerzetel, na het bedanken van Treub, in Schoterland niet weer innam. De kans stond zeer schoon, misschien ware hij in 't geheel niet betwist geworden.

Wij zetten, reeds in onze vorige aumi ers ia 't kort die redenen uiteen en laten hier een stukje volgen uit een artikel van een partijgenoot uit Schoterland, een stukje ons geheel uit het hart gegrepen.

Het luidt aldus:

„Zeker! wij en. de onzen zijn bitter! Wij zijn woedend! omdat men misbruik makende van zijn machtsmiddel, het stemrecht, aan ons, die dit wapen ontberen, andermaal een slag in het aangezicht heeft gegeven, door ons den zetel te ontrooven, die wij met zoo ontzaggelijk veel moeite tegen zijn wil voor hem hadden veroverd, voor hem die alles wat verdrukt wordt en uitgeknepen, met zekeren trots had zien plaats nemen tusschen de mannen van geld en van aanzien waar hij krachzijn afkomst toe behoorde—maar waar hij nu door zulk een langen en doornigen omweg door het vertrapte volk, waarvoor hij, het opnam, was gebracht!

En door wien was die sluipmoordenaarsstreek begaan? Door hen die zich voordoen als vertegenwoordigers der hoogste liefde, door hen die bazelen over humaniteit in Sociale Rechtvaardigheid, die preeken houden over broederliefde en zustermin, die kongressen organiseeren voor en toespraken van buiten leeren, geschikt op vredebonden en nutsvergaderingen!

Nog eens, onze kiezers hier zijn bitter! daarvoor zijn de heeren gewaarschuwd, en daarvan zullen 'ze blijken zien."

Bravo! Zóó hebben wij 't ook gevoeld. Zóó en niet anders. En is nu cle eenigste zetel die wij hadden, verloren, ook góed, want liever alles verloren dan de eer der partij geschonden. Wij hadden te kiezen tusschen een kamerzetel en de eer der partij. Liberalen of klerikalen zouden zich niet lang hebben bedacht. Zij zouden i.«n zetel gekozen hebben. Wij rieden anders en daardoor toonden wij hooger te staan. Dit z.,1 worden erkend door allen die eerlijk, zijn.

Uit BELC3E wordt gemeld dat op flinke wijze het internationaal socialistisch, kongros dat van 16 tot 23 Augustus te Brussel zal worden gehouden, wordt voorbereid. Van alle o irden der beschaafde wereld zullen afgevaardigden aanwezig zijn.

J De Belgische federatie der socialistische stu' denten organiseert een internationaal Studentencongres, voor het begin van het schooljaar 1891-92.

Studentenvereenigingen van uit Frankrijk, Duitschland, Engeland, Zwitserland en Rumenië hebben reeds hunne deelneming beloofd.

Aan, de dagorde staan reeds cle volgende belangrijke punten:

1. Volksonderwijs;

2: Politieke rol der studenten;

3. Regeling van den arbeid;

4. Internationale federatie der socialistische studentenorganisaties.

Alle studenten, vereenigd of afzonderlijk, kunnen deelnemen aan de bespreking.

Alle mededeelingen te zenden aan den secretaris, Louisalaan, 517, Brussel.

Wij wenschen de socialistische studenten geluk met deze onderneming.

In FRANKRIJK is de algemeene werkstaking der spoorwegbeambten weer afgezweet. Het personeel van de lijn Parijs-Orleans is aan 't werk gegaan en de overigen hebben hun voorbeeld gevolgd. De regeering had maatregelen genomen om het verkeer 'te cloen aanhouden en dat schijnt de lui bang te hebben gemaakt.

In den strijd dier lieden tegen hunne uitzuigers zijn weer schoone voorbeelden te melden.

De direktie van de spoorwegmaatschappij Parijs—Lyon—Middellandsche Zee, had om de werkstakers op die lijn te vervangen uit Nevers, La Roche, enz. 200 werklieden laten komen. Toen deze hoorden waarvoor zij waren aangenomen, bedankten zij. Een voorbeeld van solidariteit in den klassenstrijd dat navolgingverdient.

Een voorstel in de Fransche Kamer om, amnestie te verleenen voor alle persdilekten en de vervolgingen ten gevolge van werkstakingen en cle manifestaties van 1 Mei is verworpen met 241 tegen 153 stemmen. Wel kreeg op 14 Juli de bekende sekretaris van een- groote. kredietvereeniging, de man van de koperspekulatie, die zooveel families geheel te gronde^ richtte, amnestie.

De arbeiders zullen clit en nog veel meer, goecl in de ooren knoopen.

In DUITSCHLAND bestaat er op 't (.ogenblik veel agitatie onder cle socialistische partij naar aanleiding van het nieuw program dat iets anders luidt dan het vroegere.

De vergaderingen waarop dit wordt b'ediskussieerd worden door duizenden personen bezocht, wel een bewijs clat de zaken der sociaal-demokratische partij de menigte ter harte gaan.

De vijandige pers zoekt uit dit alles maar weer bewijzen op om te vertellen dat de socialisten elkander in 't haar zitten en dat het tot breuk zal komen en van breuk tot vervaPen van verval tot... döod.

Daar heb je ze alweer dood, die sociaal-demokratie. Hoe dikwijls is dat monster al niet morsdood geweest en vierentwintig uren later i« ze wreer springlevend.

Een bewijs van cle enorme levenskracht der Duitsche sociaal-deinokratie is zeker wel dat de socialistische pers in Duitschland zich thans uitstrekt over:

Politieke bladen: 26 dagelijks, 23 driemalen 's weeks, 7 tweemaal 's weeks en 13 eenmaal per week. Daarbij één wetenschappelijk tijdschrift (Die Neuti' Zcif), verschillende bladen tot leering en uitspanning, benevens twee spotbladen (jDer vxxhre Jaeoh, eenmaal in de 14 dagen en Sïiddenkcher Postillon, eenmaal inde maand).

Vakbladen: 48 waarvan- 25 eenmaal in de week, 3 driemalen in dc maand, 20 om de 14 dagen en 4 eenmaal 'smaands. Slechts.één orgaan, D.i'r Correspondent f'iïr Bnchdrucher, verschijnt driemalen per week.

'n Ileele boel en dat voor 'n doode partij, hé ?

Geen wonder dat dc regeering in OOSTENRIJK begint te schreeuwen om een socialistenwet. Wanneer wij den. vooruitgang der sociaal-demokratisehe beweging aldaar nagaan, kan men die vrees begrijpen,

Op 1 Januari 188'S bestonden in dat land:

103 vereenigingen met 15.->00' leden;

7 politieke bladen met 15,400 abonnenten;

4 vakbladen met 6,100 abonnenten.

En op 1 Mei 1891 waren cleze cijfers:

209 vereenigingen met' 47,200 leden;

15 politieke bladen met 55,750 abonnenten;

19 vakbladen met 44,400 abonnenten;

7 verschillende bladen met 27,700 abonnenten.

Dus in plaats van 11 bladen met 21,5001ezerz, nu 41 bladen met 127,850 lezers.

En nu als reddingsplank een socialistenwet! Och, wat zullen de heeren bedrogen uitkomen !

In iTALIE is men bezig de gevangenissen vol te stoppen met arbeiders die zich op 1 Mei hebben schuldig gemaakt aart manifesteeren ten gunste van den achturigen werkdag. Ook Cipriani, de bekende martelaar voor zijne beginselen, een man die 19 jaren van zijn leven in de gevangenis doorbracht, is weer gedagvaard.

Men ga zoo door, spoedig zal cle wind uit een anderen hoek waaien.

In PORTUGAL blijft een toestand heerschen die niet lang meer kan duren. De haat tegen de regeering is zoo ontzettend groot clat er bijna geen week voorbij gaat dat niet hier of daar een oproertje uitbreekt.

Thans, in het hartje van den zomer, zijn er in Portugal duizenden werkeloozen en het is waarschijnlijk clat de groote menigte zich minder druk maakt om den koning ot de republiek, clan wel om brood. En is dit juist, clan zit de bourgeoisie aldaar, bij de hoogte die de agitatie heeft bereikt, er leelijk in.

De revolutionnaire beweging in RUSLAPSD het land van den knoet, werkt tegenwoordig in het geheim zoo krachtig voort, dat czaar en kozak er het hoofd- bij. verliezen.

Nu heeft de speurbende der geheime politie een vertakking gevonden in het distrikt Simbir, van eene geheime revolutionnaire partij, die hare meeste aanhangers- onder den boerenstand telt.

Bij het verschalken der politie spelen de boeren beduidende rollen, soms zoo heldhaftig dat zij aan 't ongelooflijke grenzen.

Zoo verhaalt men vau een boer die zich voor een nihilistische schrijver naar Siberie liet verbannen. Vele nihilistische agitators en woordvoerders werken in boeren verkleed op het land, waar zij 's avonds op de hoeven voordrachten geven en de ongelukkigen bekeeren tot het nihilisme.

Zoo wordt het rijk: van den strop toch langzaam ondermijnd, om eens in te storten en de barbaarsche tyrannie des Hangers te begraven.

Zoo zij het!

Speldeprikken en Mokerslagen

wie kaatst moet oen bal verwachten

Le Courier de la Meuxe eindigt zijn entrefilet naar aanleiding der processie.' in de parochie Sint Maarten te- Wijlt aldus:

„On a retrouvé dans ce plébiscite de la prière publique le earactère honnête et paisibl'e de notie population, toujours fidéle et ses eroyanees."

(Wij. vonden in deze algemeene instemming, in dit publieke gebed het eerlijke en vredelievende karakter van onze bevolking terug, getrouw als ze is aan haar geloof.)

De M. Ct. teskent hierbij zeer terecht aan : „Alles goed en welwaarde collega, maar werd door U ook de keerzijde der medaille goed waargenomen ?' Zondag en Maandag 11. toch, cle zoogenaamde kermisdagen te Wijk, ze zijn een gevolg der door u beschreven kerkelijke plechtigheid. Maar nog nooit zagen we zooveel beschonken lui als Maandag 11. in dc straten onzer voorstad dwalen en groot was het aantal individus die Maandagavond laat, cle Maasbrug over, de stad in kwamen laveeren.

Ook had zondagnacht een hevige vechtpartij plaats, waarbij de gebroeders Manjéernstig werden gewond. Ook Maandag had de politie te Wijk cle handen vol.

Zoo iets te zieu en te vernemen, bederft hij velen clen- goeden, indruk, die anders, bij liet aanschouwen van het kerkelijk feest, zou kunnen achterblijven."

Wij zeiden indertijd reeds hetzelfde naar aanleiding der St. S-ervaasprocessie. Ook toen wemelde cle steui van dronkebroers; Wanneer men deze „vrome" plechtigheden eens wilde vergelijken met cle socialistische manifestaties of feesten, wat- zouden deze laatstcn het in

zedelijkheid glansrijk winnen!

* *

*

Dat men tot jammerlijke- inkonsekwenties vervalt, wanneer men. cle hooge ooines naar cle oogen moet kijken, daarvan, vinden wij,een heerlijk bewijs in de Grembode.

Dit blad heeft het in een hoofdartikel over cle danshuizen die in Maastricht zoo veelvuldig zijn en waar het volgens dat blad alles behalve zedelijk en ingetogen toegaat. Het blad wil clat bij, gemeenteraadsbesluiten weer verzedelijken en geeft bij zijn pleiten daarvoor cle volgende beschrijving:

„Nog altijd rammelen de draaiorgels hunne valscho melodiën, nog altijd schetteren cle trompetten en rinkelen cle triangels; nog altijd gaan de bezoekers en bezoeksters; — volgens cle getuigenis van clen heer Bauduin meestal jongens en meisjes van 13 it 14 jaren—-lichamelijk en zedelijk in clie pestholen ten gronde. De gevolgen zullen wij hier niet nader aanduiden; aan het bureau van den burgelijken. stand zou men daarover wellicht een alles behalve stichtelijke statistiek kunnen opmak en."

Nu zou liet blacl clat clit alles wil afkeuren, moeten. gaan vragen: wiens schuld is dat ? en dan zou het, dunkt ons, wel als een der hoofdschuldigen aan clien onzedelijken boel, moeten aanwijzen: den eigenaar van die krotten.

Nu is een der grootste eigenaars van dergelijke krotten alhier dc heer N. Gilissen-Maielle. Van dezen bierbrouwer zijn 'n heele hoop van die krotten en zeker wel de vuilsten er onder, bet eigendom.

Nu treft het al heel mooi dat die heer N. Gilissen zelf gemeenteraadslid en penningmeester van den heiligen St. Servatiusbond is. Zóó'n heilig man zal toch in zijn huizen geen onzedelijkheid dulden!?

Maar jawel, de heer Giliesen denkt: „jullie mogen lullen en ik heb de bullen." Hij houdt zijn danshuizen die 'n hooge huur opbrengen en zoekt in zijn geldzak den troost die zijn arme ziel mocht noodig hebben wegens zijn medewerken aan de in die danshuizen plaats vindende zedeloosheden.

Maar nu zou men toch denken dat een blad dat die danshuizen zóó verschrikkelijk vindt, zich toch met hand en tand ertegen zou verzetten dat de eigenaar die zóó brutaal centen slaat uit zonden, weer opnieuw zou worden kandidaat gesteld en gekozen.

Mis. De Grensbode bevat in het nummer volgende op dat waarin clie uithaal over de danshuizen voorkomt een verdediging en geen. bestrijding van den eigenaar van den „vloeren, pisbak".

Wij lezen daar:

„Ook cle heer Gilissen ontmoet tegenstand. De reden daarvoor is wel wat zonderling. De heer G. is eigenaar van te veel' bierhuizen, in enkelen waarvan ook dansmuziek gemaakt wordt. Wij moeten gulweg bekennen dat wij ons het Maastrichtseh publiek niet zoo pruêe hadden voorgesteld. Enfin, 't is nooit te laat om zijn ongelijk te erkennen. Dat de heer Gilissen zijn geld produktief zoek te maken-, zal niemand hem kwalijk nemen, ofschoon men over het. Koe van meening kan verschillen. Dit is evenwel een zaak die meerhet privaatleven betreft en daarover hebben wij geen oordeel te vellen, te meer daar wel niemand ter wereld iets op de honorabiliteit van clen heer G. zal weten af te dingen. Als lid van den gemeenteraad dunkt ons de heer G. neg lang niet van de slechtste te zijn, zoodat wij zijne candidatuur slechts kunnen aanbevelen."

't Is eenvoudig misselijk. Eerst een lawaai als een oordeel over de danshuizen en dan is het pruderie, wanneer men iemand die dergelijke danshuizen in de hand werkt, er geld uit klopt en dus het bezoek ervan bevorderen zal niet waardig keurt om lid van den gemeenteraad te worden.

Och wat zou deze omstandigheid uitgemeten zijn geworden indien het eens een tegenstander ware geweest!

Maar... de heer Gilissen is een man ruet splint, hé Gremhodk en dan is hij voor u boven alle verdenking verheven.

Socialisten, arbeiders, arme bliksems, nu ja, die mag men er wel eens doorhalen, hoe gemeener hoe beter, maar een rijken meneer, brrr. neen, clat karweitje laat ónze dappere

Grembode aan anderen over!

# *

*

De grrrooto pers is onuitputtelijk in het bedenken van allerhande „bewijzen" dat de socialisten toch eigenlijk maar 'n stelletje smeerlappen.. zijn.

Een paar weken geleden wisten onze bladen* — onze Nederlandsche, cle Duitsche wisten er niets van — te vertellen, dat; de socialistische penningmeester te Sarrebrtiek zoo'n boel had gestolen. Daarboven stond natuurlijk: „Waar de centen der arbeiders blijven!" Dat. hoort nu eenmaal zoo eu Sarrebrtiek is een heel end uit cle buurt.

Waarom ontdekken onze bladen zoo iets eens niet in onze nabijheid? 't. Is altijd zoo ver weg!

Nu heeft men weer wat nieuws. Fn de socialistische bakkerij te München werken- de arbeiders 14 en 16 uur per dag. Zie je wel. Desocialisten verwijten aan- anderen dat zij de arbeiders afbeulen eu zij doen het zelf zoo bar erg.

Nog eens; 't. Is jammer clat München zoo ver weg is!

Wij hebben hier in ons land, in Amsterdam, in Groningen, in Den llaag en in Almeloo ook socialistische bakkerijen en een drukkerij. Waarom van.clair niet zoo iets eens .opgehaald ? Dat bewees veel meir en dat kon men eens | onderzoek en;.

Maar gij weet heel goed, heeren persridders, dat gij liegt en liegt tegen beter weten in.

In de soeialistiehe bakkerij te 's Hage, een der grootste bakkerijen van ons land, is de 8urige arbeidsdag ingevoerd of zal bet spoedig worden, in de drukkerij te 's Hage eveneens, en elders is eveneens de werkdag zoo kort mogelijk. Waarom ook dit niet gemeld?

Omdat het w niet te doen is om waarheid, gepatenteerde leugenaars, maar eenvoudig om venijn te zuigen.

* * *

Dc Conrrier de In Mmxe heeft liet over de Grembode die bij de gemeenteraadsverkiezing den liberaal Tripels verdedigde en zegt daarbij: „Dit blad, opgericht door eenige goede katholieken..."

Eugène Regout, Nu ij en s, Gennain, Lhoest,, goede katholieken ? Hm. 't Kan wezen, maar dan zouden wij wel eens een stelletje slechte' willen zien! •

GEMENGD NIEÏÏWS.

Gemeenteraadsverkiezingen.

MAASTRICHT. Ingekomen 1333 geldige stemmen-. Meerderheid 667.

Verkregen hebben de heeren Jules Regout 792, G. Tripels 790, E. Hollman 694, Chr. Bauduin 687 stemmen, welke vier zijn gekozen.

In herstemming komen: Ch. Gadet met592, F. v. Oppen niet 560, N. Gilissen met 546, H. Alard met 520, P. Nyst met 519, L. Sougnez met 504, A. Bauduin met 487, W. H. Vliegen met 195 en J. Schaepkens met 172 stemmen.

Verder verkregen nog: P. van Hedel 149, P. Severijns 95, H. Schepers 64, P. J. Vinken 36, R, Kirsch 48, H. van Assen 32,. Grein 30, A. Roebroek 25, de Kruijff en Debie ieder 13, Primavesi en Croon ieder 10, L. Kleijntjens 9, P. van Someren 8, Ph. Dujardin 7, L. Dirix, Edm. hLollman, L. Polis, Th. Peerboom ieder 6, Hoffer, Laatsman, Maïelle, Nierstrasz, Pric,kaerts, G. II. Pieters en Dr. Schols, ieder 5.J. Bauduin, H. Verham, J. van Aanholt, G. Reek, J. Germain, G. Timmers, v. d. Velde,, j Narings en Zwaardemaker, ieder 4 stemmen.

Verder nog wel 'n 75 personen met 2 en 1 stem.