is toegevoegd aan je favorieten.

De volkstribuun; orgaan der volkspartij in de zuidelijke provincien, jrg 4, 1893-1894, no 16, 20-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feuilleton.

ACH WAAROM?

lAmburgsche Novelle door

W. H. VLIEGEN.

(21)

— Kus mij, Frans, fluisterde zij. Zóó, goed, dankje. Vaarwel Frans, ik sterf. Tracht gelukkig te wezen, ais gij kunt. Als gij kinderen krijgt, een meisje, noem haar dan zooals de kleine heette die daar ligt en voed ze op in •de leer dat alle mensehen even goed zijn op aarde en dat een pachtersdoehter somtijds minder geluk aanbrengt dan een bedelaarskind.

Tranen welden op in de oogen van den jongen man. Lang en innig omhelsde hij de arme martelares die daar lag, meer dood dan levend.

— Frans, vroeg zij?

— Wat is 't, lieve ?

— Hoe zoudt gij u gevoeld hebben wanneer Sophie geweigerd had je te trouwen'? Diep onlukkig, niet waar ?

— Ja, Marieke.

— Zoudt ge zeer wanhopig zijn geweekt ?

— Ja, lieve. Waarom vraag je dat?

— Och, zie Frans, ik wilde dat je eenig besef haat van wat hopelooze liefde is.

— 0, Marieke, dat besef heb ik, thans, op dit oogenblik. Ik wenschte te kunnen sterven.

— Frans, gij moet leven, gij hebt eene vrouw, gij krijgt misschien kinderen en ik ga sterven. Niets weerhoudt je, u geheel aan hen te wijden, zóó geheel als ik het had willen doen aan jou. Frans, beloof het me, verspreid geluk om je heen, doe alles wat ge kunt om hen gelukkig te maken, want het is zoo akelig, ongelukkig te zijn ...

Marieke viel weer in een flauwte, waarin zij lang bleef liggen. Toch opende z"j ten slotte hare oogen weder, doch ze stonden dof en wezenloos.

— Frans, riep zij met kracht.

-— Hier ben ik, lieve, zie je mij niet?

— Ja, nu wel, maar niet goed meer. Kom eens heel dicht bij ine, Frans, dat ik je zien kan. !

Frans drukte zich tegen haar aan, zij greep I hem plotseling hevig vast en drukte hem hartstochtelijk.

— Dat is voor H laatst, Frans. O, wat heb ik je lief.. . Aeh waarom:... ?

Slap vielen de armen langs haar heen, zij slaakte een diepen zucht en ademde niet meer. Half versuft- bleef Frans zitten staren op het lijk van de arme verstootelinge, die zoo ontzettend veel geleden had. Rekenschap geven van wat hij dacht, kon hij niet. Hij gevoelde zich slechts vreeselijk verlaten, alleen, eenzaam, daar bij die twee lijken waarvan het eene dat van zijn kind, het andere dat van een vrouw was die hem meer dan alles had lief gehad.

Intusschen was het levendiger geworden buiten. De landbouwers waren aan 't werk getogen,

AD VERTERIT S E N

Verschenen :

„Het Kiesrecht en de Sociaal-

Bemokratie,"

door Mr. P. J. TROELSTRA.

Prijs 15 cent bij partijboekhandelaren en colporteurs. (In den (gewonen boekhandel kost I:et werkje, dat circa 4 vel groot is, 25 cent.) Men haaste zich met de bestelling !

H KENTHER,

Utrecht, Leidsche Straatweg 17c

Lokaal „DE VOLKSTRIBUNE"

Batter ij straat 7bis. MAASTRICHT.

Arbeiders, bezoekt uw lokaal!

Puike dranken : — Bier & 5 ct. per glas. — Valkenburgsche fleschje a 6 ct. — Wijn a 10 en 5 ct. per glas. — Cacao & 8 ct. per kop. — Koffie ü 5 ct. per tas. — Spuitwater en limonade a 6 en 12 ct.

Broodjes met worst 6 ct. — Gemarionneerde haringen & 6 ct. — Enz. enz.

Flink gevulde leestafel, bevattende meer dan 30 verschillende bladen.

Aanbevelend, De Pachter H. VERHAM.

Verschenen bij H. J. POUTSMA, Oudelcerksplein 62 Amsterdam en -overal, bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar gesteld :

Het Onmogelijke

van ,het

Anarchisme.

VAN

G. BE RN AR D SHAW

Uit het Engelsch

dook

H. POLAK.

36 pagina's groot formaat, met omslag. Prijs IO cent, fr. p. p. 13 cent.

het geroep der ko iherders weerklonk en Frans werd uit zijt■ verdoovtng gewekt. Hij keek rond, doch door de plaats vvaar hij lag, aan den voet van een talud dat naar de beek leidde, was hij nog niet opgemerkt geworden. Hij stond op en zag nu juist de dorpsgeneesheer komen aanstappen die tevergeefs trachtte den vreeselijk doorstappenden Joep bij te houden.

— Daar is het, daar dokter, daar bij de beek.

En snel liep Joep naar de groep. Reeds van

verre schreeuwde hij op Frans :

— Hoe is 't er mede, Martens ?

Frans maakte een wanhopig gebaar, zoodat Joep schrikte.

— Te laat? vroeg hij.

— Ik geloof het^ten minste, was het antwoord.

Een oogenblik stond Joep verwonderd over de diepe smart die op het gelaat van Frans te lezen was en hij keek hem doordringend aan, doch weldra nam het lijk zijner zuster al zijn aandacht in beslag.

De dokter naderde en zeide oogenblikkelijk:

— 't Is te laat, zij is dood.

— Dood ? huilde Joep. Dood ? Maar wat heeft haar toch gemankeerd, dokter?

— Uitgeputheid, te groote inspanning, en ... honger. Zij heeft bepaald in langen tijd niets ge geten.

't Schemerde Frans voor de oogen en terwijl Joep 't uitschreeuwde,moest hij moeite doen niet in elkander te zakken.

Gestorven van uitputting, van honger ! Maar dat was vreeselijk ! De haren rezen hem te berge, want de beschuldiging die hij noodzakelijk zich zelf moest doen was geen mindere als dat hij haar had vermoord, door zijne nalatigheid, door zijne onverschilligheid ! En zijn kind ? Ook dat was waarschijnlijk gestorven van gebrek en ook dat was zijne schuld. Moordenaar! Moordenaar ! riep zijn geweten en het was hem als riepen de twee lijken die daar lagen, hem toe: Moordenaar! Moordenaar! En het was hem als snauwden al de toesnellende boeren die den dok ter hadden zien loopen, hem toe : Moordenaar ! Moordenaar ! Hij moest zich aan een struik vasthouden om niet te vallen, zo) duizelde hij. Toen hij weer bijkwam, rustte een doordringenden, vorschenden blik van Joep op hem. Deze ruwe knaap doorgrondde min of meer wa t er aan de hand was en wie ot de verleider van Annemie was. Elke bizonderheid van het tooneel dat hij nu bijwoonde, gaf hem nieuwen grond tot verdenking. In elk geval nam hij zich voor een nader onderhoek in te stellen.

Middelerwijl waren tal van boere>i verzameld om de treurige groep. De dokter maak te zich gereed tot vertrekken en Joep gaf op de vraag waar men ze naar toe zou brengen, den raad ze maar naar de woning zijner moeder te brengen. Een zg. berrie werd gehaald en weldra bewoog een •treurige stoet zich van de richting van het dorp, dat in groote opschudding geraakte, bij 't vernemen van de vondst die men had gedaan. Allen die Annemie hadden gekend, en dat was zoowat het geheele dorp, liep te hoop en aan vermoedens en commentaren ontbrak het niet. Een der praters of praatsters stelde onverwacht de vraag waarom of Joep toch 't eerst naar Frans Martens was geloopen, die toch lang niet 't dichtste bij woonde en men ging aan 't vragen en uitleggen. Men zocht en vond allerhande vermoedens en de naam van Frans was, in verband met de vondst der twee lijken, op aller lippen.

Openbaar Debat over

Privaat-Bezit.

tusschen Ds. KRUIJSWIJK te Sneek en VAN EMMENES te Arnhem,

Prijs 8 -ct. fr. p. p. 10 ct.

Het lijk van M irieke werd bij ha ir moeder tehuis ge >racht, alsook dat van haar kind. Denzeltden dag kwam een der knechts van Frans de maat nemen voor twee kisten en ook de pastoor ontving instructien voor de begratenis. Ook deze lokte weer vele nieuwsgierigen ter been en na afloop vinden we in een herberg bij de kerk en 't kerkhof een aantal dorpelingen bij elkander, en de gesprekken liepen natuurlijk grootendeels over de begravene en over de omstandighe ien in dewelke zij aan haar einde was gekomen. Uit liet volgende gesprek is op te maken hoe men over sommige dingen dacht.

— Nu, t is nog altijd een raadsel. Frans Martens is d; eerste die bij haar geroepen wordt, hij stelt zich aan als 'n wanhopige, daarna laat hij de kisten maken, hij bestelt de begrafenis. Waarom toch? Wat heeft er mee te maken.

— En nu bij de begrafenis zelf laat hij zich niet zien. Hij neeft zich thuis bepaald opgesloten wans hij is nergens te zien.

— ;t Is een raar spelletje. Dat daar wat achter zit, is zoozeker als dat tweemaal twee vier is, meende een derde, 't is alleen maar de vraag wat ?

— Nou, dat is ook nog zoo ondoorgrondelijk niet, beweerde een vierde. Frans heeft in Luik gewoond tot nu juist 17 maanden geleden en de dokter schat het doode kind 8^9 maanden.

— Wat wil dat zeggen?

— Wat dat wil zeggen ? 8 a 9 en 9 is 17 £t 18 maasden. Dat wil dus zeggen dat het doode kind wel eens een kind van Frans zou kunnen zijn.

—Psst. Neen, dat geloof ik niet, riep de eene.

Doch de meening van den rekenaar won veld, ze deelde zich mede aan anderen en de vermoedens die op Frans rustten, werden hoe langer hoe zwaarder. Ook Joep was bij de aanwezigen en hij ving allerhande halve en heele volzinnen op, waardoor zijne vermoedens al zwaarder en zwaarder werden. Hij gevoelde zijn haat die hij reeds vroeger gevoelde voor dei\gene die zijn arme zuster in 't verderf stortte, zachtjes aan overgaan op Frans, want hij vermoedde dat deze haar verleider was en dan was hij toch in de oogen van Joep een doortrapt gemeene schurk. Dan zou hij er voor boeten, zoo waar als Joep een paar vuisten aan zijn lichaam had.

Des middags zocht men Marieke's broeder te vergeefs. Hij had thuis gekomen, zij nZondagsche kleeren niet uitgetrokken, doch was vertrokken en niemand wist waarheen. Het kerkhof voorbijkomende, wezjn de dorpeüugen elkander een grafneuvel aan, waaronder men het lijk had begraven van het arme bedelaarskind dat zijn laatsten strijd gestreden had.

XVI.

Ach waarom ?

Wij hebben indertijd de jonge graaf Arthur verlaten toen hij van het kasteel vertrok om zoodoende at te komen van de door hem verleidde en in't ongeluk gestortte Mina Vosten. We vinden hem thans op hetzelfde kasteel weer terug, veel veranderd in voorkomen en manieren. Een verblijf van eenige jaren in de grootste steden van Europa had hem tot een

Hoe ons land geregeerd wordt

op papier en in werkelijkheid door F. DOMELA NIEUWENHUIS.

Prijs 5 ct. fr. p. p. 8 ct.

De Bijbel

zijn ontstaan en rijn geschiedenis-

Door F. Dumela Nieuwenhuis.

Prijs 15 ct. fr. p. p. 18 ct.

Het Boek der Koningen.

Door F. DOxMELA NIEÜWENHUIS. 2 deel, prijs 10 ct. per deel fr. p. p. 13 ct.

De volgende brochures worden een elk, die met de socialistische beginselen bekend wil worden, ter lezing dringend aanbevolen:

Kapitaal en arbeid van KARL MARX, vertaling Domela Nieuwenhuis, 30 ct. f. p. p.

Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap, F. ENGELS

30 cent f. p. p.

Christendom en Socialisme, 35 cent f. p.p.,

Kapitalisme en Socialiama, 2 deelen elk 30 cent f. p. p.,

Socialisme en Vrijheid, 80 cent f. p. p., alle drie werken van RIENZI.

De Normale Arbeidsdag, Hist. Econ. studie, van F. DOMELA NIEUWENHUIS 60 ct.

Het Communistisch manifest, van MARX en ENGELS, 15 cent f. p. p.

Collectivisme en Communisme, van J. K. VAN DER VEER, 8 cent f. p. p.

Al de>.e brochures zijn aan het bureau van dit blad verkrijgbaar.

Socialistische Liederenbundels.

Prijs 10 ct. tr. p. p. 12 ct.

Verdor Verkrijgbaar, losse liederen o. a. het lied van Marianne, Maliebaan, Christus' leer enz. aan 1 ct. per stuk.

PARTIKULIER INITIATIEF

Uitstekende, elegante bulldogs-revolvers, zwart geëmailleerd of vernikkeld, è f 5.00 Ook beste bulldogs a ^ „ 4.00 Gewone Lefaucheux-revolvers a „ 2.50 Al deze op 7 mpn. Grooter kaliber a hoogere prijzen.

PATRONEN: voorde bulldogs h f 1 — vooi de Lefaucheux a 85 ct. de 50 stuks.

Bestellingen met geld erbij, te richten aan een der bureaux van Voorwaarts, Volkstribuun of Recht voor Allen.

geheel ander mensch gevormd, zoodat hij het leven lang niet meer beschouwde zooals weleer. De jonge graaf, vroeger half boer en half edelman in menig opzicht ruwer en meer onbehouwen dan menige boer, was een ontwikkeld man geworden, bezield met andere gevoeiens als weleer, en met een geheel andere levensbeschouwing.

Het drama dat er na zijn vertrek was afgespeeld met de dochter van Vosten, de vr e elij^n afloop er van, de dood van het meisje dat hem zoo liefhad en 't welk stierf door zijn schuld, had hem niet zoo koudbloedig gelaten als zijn vader. En toen hij bovendien vernam dat de oude Vosten krankzinnig was geworden en hij bovendien uit korte aanhalingen uit zijns vaders vertellingen, opmaakte dat er tusschen de beide farnilien nog eens meer dergelijke dingen waren voorgevallen, dingen welke hij vernam na den nmslag van den ouden Vosten op zijn vader, ha Itrn hem tot het bewustzijn gebracht dat hij uuor zijne lichtzinnigheid een familie in het diepste ongeluk had gestort. De indruk die dit bewustzijn op Arthur maakte, was zeer diep en verd.veen nooit geheel uit zijn gedachten. En toen hij, gedurende zijn verblijven in Parijs, in Zwitserland en elders, kennis maakte met de nieuwere ideën die ook den jonge-; adel, onder den invloed van talrijke Russische adellijke uttgewekeren, begonnen te veroveren, toen hij zich de standen leerde wegdenken en hij leerde beseffen dat er in elk mensch een hart klopt, valbaar voor vreugde of smart, voor geluk of ongeluk, toen griefde hem het gebeurde nog meer, en de jonge graaf, die ruwe losbol van weleer, werd in betrekkelijk korten tijd gevormd tot een ernstig man, voor zijn leeftijd misschien te ernstig, te melankoliek. Juist zijn groote zonde tegen de ideën die hij nu koesterde, deed hem die ideën te liever hebben en Arthur was geworden een dwei:per met de gelijkheid van alle mensehen, een bloedvijand van het stand verschil, waardoor zoo ontzettend veel wordt geleden.

De min of meer ruwe natuur die Arthur aan den dag legden, verborgen ook in hem een goed, gevoelig hart en wanneer hij lijden zag, dan k >n hij zich niet onthouden mede te weenen met den lijdende, en te vloeken tegen de maatschappij die er de oorzaak van was.

't Was geen wonder dat Arthur, pas weergekeerd in het ouderlijke kasteel, zich daar niet tehuis gevoelde, want wat daar het meest van alles in eere werd gehouden dat was de afstand tusschen de heerschappen en de ondersjeschi iten niet alleen, maar zeer stipt werd er de ban 1 gehouden aan het gezag van den eersten bedienden over den tweeden, van de keukenmeid over de werkvrouwen, van den koetsier over de stalkneehts. En voor niets ter wereld hadde de oude graaf zich ingelaten met lui die niet van adel waren. Bij mopperde er steeds over dat het een burger zonder titels, zonder klinkenden naam, in onzen tijd mogelijk was op te klimmen tot allerhande hooge betrekkingen die alleen, volgens hem, aan adellijke,n toebehoorden en wanneer hij hoorde dat de een of andere boer, bediende of werkman eenig blijk van besef van eigenwaarde had gegeven, dan werd hij woedend.

( Wordt vervolgd.)

ZIJ

die zich als geheim lid bij cle afd. ROER' MOND van den soc. Dem. bond wenschen

Verkrijgbaar bij PIETERS en Co. Batterijst 37 Maastricht.

Polemiek

tusschen Pastoor J. H. WIJNEN en VRL HEID over ,,DE KERKVADERS EN DEN EIGENDOM."

Prijs 15 ct. fr, p. p. 20 ct.

Katholieke arbeiders, leest deze belangrijk brochure!

aan te sluiten wenden zich tot

J. MINKENBERG, St. Christoffelstraat.

„De Volkstribuun' is verkrijgbaar

Te Maastricht bij

H. Verham, Koestraat.

bij G. H. Pieters, Batterij straat 37 en in het lokaal „de Volkstribune" Batterijstraat 7bis.

Te Eisden bij

Martinus Theelen.

Te Roermond

bij J. Minkenberg, St. Christoflelstraai Te 's Hertogenbosch bij

A. J. Goossens, Snellestraat H 314. Te Sprang bij

A. Hofman.

Te Vlissingen bij

L. Mieremet. Te Middelburg bij

J. K. v. d. Veer, Heerenstraat. Te Nijmegen bij

B. J. Visser, Voerwtg 14.

Te Arnhem bij

bij H. Langenbach, café Coehoorn.

Te Amsterdam bij

Jacobsen, Rozengracht 137, en J. A. Fortuijn, Nieuwe Leliestr. 69. J. Rot, Czaar Peterstraat 71.

Te Rotterdam bij

C. W. v. d. Horst. Diergaardesingel 16 L. Bil, Delftsche straat 32.

Te Enschedee bij

J. Pieterson,

Te Hengel©© "-:j

H. ter"Weiige],

Te Haarlem bij

J. Muis, Franken straat

Te 's Cravenhage bij

G. A. Boon&toppel, Westerbaanetr. 156.