is toegevoegd aan je favorieten.

De volkstribuun; orgaan der volkspartij in de zuidelijke provincien, jrg 5, 1894-1895, no 14, 05-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Öncferceiil de selnildeï Tvusters weg

.•'.. . .1:^ V»^fr rra]rP

was, was het

"UUV1 , , : 1 l«yxlrvrv<M»

werk al bii een ander die het zeser

dcet, zoo,lat Wolts die man met vrouw en intuin

broodeloos maakt. _ „ovlprlpn,

Wolts denkt^aeker jniet meer aan hetverecen, of zou zijn vader het liem nooit vertol Vroeger ging zijn vader toet een orgeltje Ut g^ «raten stentoeh. l)at was

feit hij er goed bij, maar hoe heeit lnj het „e.-ae^e ^ t\ r/AAnfirvs pip,us denken, wauv

-varaan nioesieu u.u ~~ . , nt

*>ij hen is het spreekwoord waar: „Als ho^r ,

tot iet, kent iet zich zelf niet , Nu

De heer Komen alhier, eigenaar van hui^es % *

•den Godsweerdersingel, doet deze husjc^. niette V Keus taande den hier heerscheuden

ontruimen en zoodra er een ontrLun.d i^ iJO hij ze af. Daardoor 0,1 'staat het groot,^

voor de andere huisjes die vandaag ot moi„en wu_

■best kunnen instorten. mnnt.n (lP terda

Nu ware dat niet erg, doch waar kletst I De bewoners heen? Woningen zijn er ui~ , kemi

er T-a over en de li. K. Volksbond zal ei lo ktnn bouwen, doch wie heeft daar nu iets »aii. wor<j

Doch in elk geval, hot gaat niet 1aan dat ch.ze woiel

pillendraaier zoo maar spéeit met he. ,,aa.ltie loon bewoners. Daar moest iu elk geval een paaltje loop

voor gestoken worden. Chkistoffbl. Is'

I gekt

Vit ï»i;\ SiOSClï. «ilk

Er komen soms duistere zaken Voor die ieder stva; ■weet, doch niemand kan oplossen, die aan allen j> bekend zijn, doch nooit geheel uitkomen waar a] ,

over allen spreken doch waarvan niemand tieohte D

Weet.

fCsÏe^f'Maart 1890 vond zekere H, v. d. B

Heijden, een inwoner van Den Bosch,-een jongen roe,

Van Ü) jaar, «en pakje papieren, welke bS » t feoek bleken geldswaardige papier^ te bevatte , L

tiaar schatting ter waarde van 1 00,000. Le » de ^

getuigen bevestigen dit. _ , v,»wxm

De vin Ier had de naïviteit, het naar t 'Virea i zljn Van politie te brengen, en daar werd t eeist op gU1 jp.^1 , I Kei

* Daarop' vertrok die vinder naar Oost-Indië mo

Na eenigen tijd, toen de termijn versteekon WM . x Waarop 't gevondene door den reeathebbei "

Worden teruggehaald, begaf de vader van v <1. Heide ooi zich naar 't bureau van politie om inlichtingen,

doch men zond hem weer weg. . , , 1 T?, Men requesteerde naar 't ministerie, doch ook Ja.

dat uat niets. , • i nAivmTils I

Voor eenigen tijd begaf de vader zich nogmaals

naar 't bu-eau, en nu gaf men hem t Whad. { „Ja, V. d. Heiden, we kunnen er mets wan cl. e . I f Ga maar eens naar den Ofticier van ,ntWoord- 0,1

Dit deed v. d. H,endezepi: hemten antwooicl g,.

,,'t Was geen geldswaarde,_ doch slecht» ce.i soort ^

lot. ter waarde van 40 et." .. mf,ar

„Nu" zei de oude, „dan doe 111 ij die 40 ct. maar, ^

dat behoort mij dan toch."

Dit echter werd hem geweigcid.

Een Tot'van'lo"?! vindt men niet in een pakje en 't is al een verdachte bekentenis, daai t clai toch in eik geval iets is.

Volgens sommigen had 't In de „Bossche Courant gestaan, doch op navraag was juist die krant

Ieder weet dat van elk blad een nummer word q)

bewaard. Dat is een noodzaak op een ch-ukkeuj. g(

Dat is dus een smoesje. , „

Vossenaer, de beken le Vossenaer gaf den ouden man ten antwoord: „V. cl. Heiden, 't is m orde nu. | „Wil ik nu nog requesteeren. ji

„Oeh neon, 't is nu met meer noodig. t

Tot nu toe is dus niets van die zaa.v ,ey • j Maar wij vragen: wanneer het 111 ie Ier „eva 4^ j ct. waarde hee.t, is 't clan niet zonderling dat ei zoo geheimzinnig mee is omgegaan. Kan j,

zeer goed zijn dat er belangrijke geldswaa de n was? Waarom de politie eerder te gelooven dan de ^ lui die 't hebben gezien? <_

Daar moet eenige klaarheid komen.^ „11 „_a We hebben toch waarachtig geen zakkenrollers ^

onder de politie??? • 1

Zooals men weet, hebben we voor 14 dagen eene J collekte gedaan voor een partijgenoot welke door ( Werkloosheid in verlegenheid is gekomen.

'r. Heelt wel iets opgebracht, doch weinig. ,

We zullen ons niet meer inspannen, de Bosscners ( onder 't oog te brengen, dat ze beter de solidariteit. inoetten betrachten. Gevoelen ze dan geen zier verplichting aan een kameraad die steeds z 11 t>e=t gedaan heel t voor de zaak .etter arbeiders, en nu 111 verlegenheid zit ? .

Geloof het, de rijken steunen. niet. E i hoewel_ we zeer goel weten dat 't moeilijk is, altij 1 bij te springen, durven we toch gerust eene kleine opoilering als deze vragen.

Nu we zullen afwachten, of niet de Bosschers nog eene kleine steun verleenen.

Kameraden, de verdrukking is groot. Door onderlinge steun kunnen we dien verlichten.

Doe wat ge k u n t doen.

Nog iets.

We hebben een tweeden colporteur gekregen, lil. met li. v. A. , ,,.1

We hadden reeds in R. v. A gelezen dat de socialisten van Den Bosch besloten nadelen, met li. v. A. te laten kolporteeren, Waren we ons echter niet bewust, wie die de waren, lwee lui, cue anders nooit een vin verroeren om ons te helpen, deden nu pogingen om R. v. A. te laten colportee-

ren. . ,, i i

Nu hadden wij altijd gemeend, ons best te hebben gedaan, en' de Bossche vrienden weten zeci goed, dat geen weer ons te ruw ot geen ^

te erg was, op tijd met de bladen teven • , kunnen we niet, omdat we jammer. geen ■- . bezitten. Echter: de goede God aaiden nog wel eens voorzien . Hij verlaat immers zijne kinderen niet! „ .

Nu echter kolporteerde Hopman van Breda, Maandag met R. v. A. , •

Dus de socialisten (zij nl. die de ware 1«a n P'icht hebben) willen iets doen. Dat doet ons g moegen. En hoewel ze hunnen goeden wil wat eerder en op beteren manier hadden moge 11) en doe; 't ons toch genoegen. . i-

Wanneer ze nu ook daarvoor maar me, .p - n de hakken optrekken. Ja, miscfiien gelu v W 1, wat o.is niet mogelijk is: een wom n huren t . .

Wen kan 't niet weten, R. v. A. schreef immers dat er woningen genoeg waren. E11 zij wee Nu, goed succes!

Uen brutalen hond is gemakkelijker te verbeteïen dan een brutalen patroon.

Het laatste soort van menschen waan - -• tc.'inMn ... ... .1! „io ïioonwliers ovei andere

<s Bosch is rijk aan die 'pniïoonS. en niet eerder De zal aan die tirannie een einde komen dan wanneei , De ja cïe arbeiders eene krachtige organisatie hebben ge- ; biood steld tegenover die bullfebaSketi, wa&'rvooï ze respekt het oj

he0nder die eerbare Bossche schare neemt de ons | Ho] bekende smid Giasso een eerste plaats 111. 1 „t^eti

Eerst heeft hij bedankt iemand die tot de vakvereeniging behoorde. Daarna onze ynend Frans Om Scholz een flinke kerel, die de waarheid dorst te heul. ^oiei Beide hadden huishoudingen en dus de mige, heer Grasso was niet verzekerd dat ze brood hadden, ondei

Nu heeft hij weer een 17-jarige jongen bedankt, zie «n neef van Frans Scholz. ,

De«e jongen verdiende 6 ct. per uur, dus ook vooic

«.öüii loon om op te pochen.

De jono-en werd aangelegd maar te moeten heen&.x,xn want hij. Gr., vertrouwde dat niet. Die jongen Vo zou nu wel alles overbrengen uit de werkplaats gena, naar Scholz. (Men moet weten dat deze 111 Rot- Beln

^De'^ion^en gaf zijne verwondering hierover te ten.

kennen want daarvan was hem niets bewust heen

V Ja, maar dat hielp niet! Hij kon ook een socialist zijn

wnrdVn' Neen, o heere neen! ii 1 En zoo werd de jongen op de straat gezet, en

'°i)at isdus de" derde üi eenige maanden !

O' 'de" Inadaliteuf de schofterigheid moet al ver Diac

om Zooiets te durven wagen. Moesten iale Se lui, dié zoo brutaalweg flinke werklieden op

straat zetten, bij de wet met strafbaar zijn. D<

De lamlendigheid der andere werklieden moet de g

nl verbaSnd zijn, die dat alles ongestraft toelaten. vau

Dat de tijd. konie, dat het volk aan aülke schot tig- stui^ heden een einde maakt. ait.

Behalve brutale patroons, kunnen we hier nog n

roemen op niet minder brutale politie. -veil

't Onderstaande kan daarvoor weer dienen. A

De heer Goulniy, sigarenfabrikant, die en W<t t)iia

S de inrichting zijner fabnek, èn het loon der werk- te ^

lieden nog niet de slechtste der patroons schijnt te

1 ziin vroel aan den Commissaris van politie ver- r

- Gunning zijn werkvolk met muzieK van de Kru ^ kerk toT den Noordwal (een kwartiertje gaans) te

moaen oeleiden ter gelegenheid van een testiviteitje. ,,e£

3 Niemand zal nu hierin een rustverstoormg zien. ^ 1 Echter de heer commissaris was -van een andci

e ooKleel en het werd de heer Goulmy geweigerd W

„ We zullen eens oplette» wanneer er muz ek J_ woïdt gevraagd voor de rijkeluiszoontjes, ot

dan ook geweigerd wordt. gj-r

S Uit T13-iss:l8«. _ I dy

^r«»iï>liHteli te Tilburg, onderzoek s. v. p, eens en '! of de Leeuw, koffiehuishouder op den Heuvel, zijn du 1 oudste zoon opstookt 0111 den soc. kolporteiu met op slik te gooien en te bespuwen, hetgeen deze bengel de

^Beviuxl!'lgij dat 'het de schuld des vaders is zoo r' weet wat u te doen staat, omirent dezen kastelein. sh Toonen wij wat wij kunnen!

vc

" A!g erneeo Nieuws. ^

t" .. , ch

Oi) verzoek vim eenige vrienden deelen wij ook sl '.lf onzerzijds even mede hoe de zaken stonden tus-

•TJ. sèhen Vlie^n en deU H. ,»r beti-eflende d;

" Volktribuun" en begrafenislonds. p Bn " De stand van zaken was deze:

i-" | Tn(le volkstribuun" zat aan tekorten over twee h

iaar°'an^en en aan bedrijfskapitaal, een som van ^ t (k22. — Daar ' de Centrale Raad deze tekorten '40 dekken moest, was hij dus aan Vliegen schuldig y

er dVliT'en' had 'deze som gebruikt uit de kas van d

i.et het begrafenisfonds dat van de partij was. _

111 Hii had dus uit de eene kas van de partij geld t]

de geleend om te ]storten in een andere kas van r

dDa.Un®dPVliegen, in het?gebouw te Maastricht • ers gestoken een Soitt van f268,27, eveneens uit de

kas van het fonds. Dit wist ele Cen trale Raad ,

sinds Oktober 1803. Dit geld wordt natuurlijk N

elie terugbetaalden Vliegen had op het kongres reeds j

d6Zóf stondishtt' met hat fonds. Behalve de eerste dezer sommen die ele C. R. toch moest betalen ■ 'prs en de tweede die door het gebouw terugbetaald , !U1" wordt, mankeerde er geen halve cent 1

7',er Ware Vliegen een vriendje geweest, geen haan 'est hadde naar een en ander gekraaid. Nu was t a1 111 tuurliik een welkome aanleiding 0111 hem zijn broodje te rooven en den C. R. is dit dan ook we.l ten volle gelukt. Intusschen... benijden doen we .'"•1 'm niet, heusch niet.)

3ine Met de „Volkstribuun stond t aldus:

Vliegen gaf met 1 Okt. «94 de „Volkstribuun 1161-8 uit voor eigen rekening, en het het blad den ouden nLn behouden, doch deed dit eerst nadat 't beon" keu el was dat ele C. Raad zijnerzijds de „Volkstribuun" niet zou doorzetten.

In deze dus te spreken van oneerlijkheid, is

e°TenUsYottenwmen wij deze woorden aanhalen van -en' Coltof, die op het koïigves als groot-inquisiteur

ml? OPUll%iemaiid onzer heeft Ylieg-en beschuldigd

e"b- zieh te hebben verrijkt, en wMrhijdusa.'

ril geen oneerlijkheid ten eigen bate beschul-

'pen dlgd is, is liet onnoodig daarover te praten...

rtee- Ons dunkt, deze woorden uit den mond va.n dezen verwoedden vijand van Vliegen, wegen op

heb- op tegen alle lasterpraatjes die de rondte c oen

zeer en die door laaghartige zieleu wordt geexploiteeid

ons tegen iemand die in den weg staat.aan de lage

Meer plannen 0111 ele arbeidersbeweging ook hier te

ikaal verknoeien zooals men het elders heeft gedaan.

y wel

leren j)e maand Januari van dit jaar zal voor eenige

partijgenooten een gelukkige maand zijn.

reda, De 2e kwam Overboek uit Enschedee uit de gevangenis.

er 111 De 7e komt van der Veer te Middelburg los.

; ons den 20e van Einmenes te Arnhem.

I wat intusschen zal hun geluk gemengd zijn. Er is

doen |u den jaatsten tijd veel veranderd in de beweging.

"fj'f De bakkerspatroons in Amsterdam, die onlangs ,1 te door de werkstaking hunner gezellen gedwongen B werden ele lo-snen te verhoogen, trachten nu de imPrs een na ele andere gewezen werkstaker er mt te VwpI boren en deze te vervangen door van andere plaatsen gekomenen, ofwel zij deden do gezellen genoegen nemen met inhouden der looiuverhooging. i , Zaterdag brak om deze reden een nieuwe werk-

" stikin .' uit in drie broodfabrieken. Door de pav, pp troons'was gezorgd voor onderkruipers en hetgei : vaai' voor mislukken der staking is zeer groot. 'rlde„rf yXens ele bourgeoisbladen is zij al zoo goed als mislukt, doch daar kan men met op algaan.

De brood1.;arren rijden voort onder politiegeleidê. De fabrieken Waar gestaakt wordt, leveren ook brood doch de stakers denken dat de patroons het op den duur met de onderkruipers toch niet

zullen klaar spelen.

Hopen wij het voor deze wakkere bakkeis„e-

gezellen!

r\.,,i.^.. ,1nnrlKrwlicAra is ook al Weer verdoe d-

heid De Bond voor Ned, Onderwijzers, die som- Eei

migen al weer te ver ging, hee.t een nieuwe pal-in

oiideiwijzers-vereeniging naast zich gekregen, die lands

zich voor alle socialisc.he smetstoffen zal behoeden. I1U d

Het kon voor sollicileereude onder Wijzers wel eens iual.

voordeelig worden, zich bij dezen bond aan te wegei

sluiten. lands

tieenl

Voor de drukkersgezellen is het zeker geen aan- in

een aam nieuws te vernemen, dat ook de firma [iet ;

Belinfante en ele Z. Holl. Boek-en Handels.Ini.c- kaap

kerii te 's Gravenhage zetmachines zullen aanscnai- koud

feu Het schijnt dus, dat de zetmachine hier in tuurl

i heemsch zal worden. Menigeen zal hierdoor weer niets

ziin brood verliezen. gehe

. ^oed

Een vervolging1 wordt, op provocatie van „liet wijl

Handelblad", tegen onzen partijgenoot Polak op Bi.

touw gezet, naar aanleiding van „opruiende woor- r!U1ii den, door hem in een rede, gehouden in de groote

Diamantbewerkersvergadering van 17 Deo. in het viml

Paleis voor Volksvlijt, gebezigd. 10 t.

10 k

De Minister van Binnenlandsche Zaken heelt O]

1 de «•emeeuteverurdeiiiag, door den gemeenteraad en

van Niimegen gemaakt op hei venten van gedrukte 1 ar;

stukken, vernietiard, omelat ze in strijd jis met ele ï

art. 7 der grondwet en met art. 150 der gemeente- loos

Nog weer eens een neus voor deze grondwets- geë^

verkrachters. 'lücT

Apropos. Vliegen werd onlangs een proee.S- ver- toel

baat aangezegd wegens het venten met ons blad 11

te Venloo. Komt daar nog iets van? *vu.'

De Luiksche bladen bevatten een relaas van het " verhoor van Jagolkowsky, alias üngern vou Steru- j ' berg iu zake de Luiksche dynamietaflaire. dcK

Sternberg ontkent aan een der dynamiet-aanslagen te hebben medegewerkt. De hem vertoonde ,t r brieven heeft hij niet geschreven. Vooral ontkent hii ten stelligste de brieven in cijlersehriit gesclire ^ ven te hebben die Arnold eii Leblanc eompromit- r tef»ren. Hij noemt die brieven eeu infame smeris-

i Btrilif' ontkent verder beslikt aan een der vier deJ I dvnaniietaanslagen eenig aandeel te hebben gehad lS en hii geelt de plaatsen op waar lnj zich tijdens ^ n die aanslagen hee.t bevonden. Vooral do aanslag ^ ït op Renson, ontkent hij pertinent. Hij beweert na d den 28e April niet meer 111 Luik of zelts maar m

België geweest te zijn. _ _ wc

io Het bestaan eener vereeniging met het doel aann. slagen te doen ontkent hij eveneens. Lm

Omtrent zijn verblijf in Holland zegt hij liet

^ °De nacht van den 28. April ben ik naar Maas_ tricht gegaan. Ik nam Muller mede, op raad van i;£ verschillende anarchisten die meenden dat Muller ^ — te onvoorzichtig was. Ik bleet m Maastricht tot

den 2 Mei en ben toen over Rotterdam naar Am- gc steïdam gegaan. Ik heb te Maastricht geen bommen ^ 1S' eeïnaakt. Men kan de hotelhoudster onderviagen 11(3 die zeker gekonstateerd heelt dat ik niet het minste ^ nakketje bagage had, buiten een porteieuille. P Ik beu tot den 10 Mei in Amsterdam gebleven, ee hetwelk Vliegen en Cornelissen getuigen kunnen. fa] fin (Hierin vei gist de baron zich. Vliegen weet daar en niets van.) In Holland heb ik den naam gedragen g( lig vm Gustave Slein.

Sternberg weigert verder namen te noemen van an decrenen die hem in Holland geholpen hebben. h

Omtrent het manifest, waarin Vliegen ook geïld trokken is, zegt hij dat dit geredigeerd en gekoran vip-perd is door Luiksche anarchisten, en dat hij

zelf het aan Bach heeft gegeven ter- verspreiding *

'de 1U n"110 en 11 Mei, toen ik van uit Holland naar b "ld Duitschland ben gegaan, heb ik mij in de buurt ijk v.in Maastricht even opgehouden, ik heb daal ids o„.h (jezien en hem de manifesten gegeven ton

einde de bevolking in Luik vrees aan te jag_en. ^ ste virat uu in dit alles vreemd is, is dat de bi] ^ 'en viipéen „gevonden" brief, aan welke men zooveel ald waanle hecht(?), geen punt van ondervraging schijnt ? te hebben uitgemaakt. Dat is nu toch wel wat al ^

na- te/.?fln in deze zaak is meer vreemds en al gebeurt

aijn „( eebeuren moet, nl. dat Vliegen's zaak naar ook ie fXollandsche justitie wordt verwezen, dan zal 1 we no„ wel meer licht schijnen in deze. _

Onze overtuiging is dat Bach, die eenige dagen in Maastricht rondgeloopen heelt, een politiebe- I un" diende is, die zijn best doet zooveel mogeiijk perden soneti in deze zaak te betrekken. I be- Wii kunnen de „Nieuwe Tijd" en anderen die lks- 0ns blijkbaar een grief van maken dat wij m deze zaak'betrokken zijn, geen beteren raacltege1, is en Jan hunne grieven te adresseeren aan de Jus- I titie die dat kunstie heeit uitgehaald, zonder onze

yan toestemming.

teur —

De bladen bevatten het volgende:

ili:rd Tót dusver bleef et nog veel onopgehelderd in I

van elen rol, die de zoogenaamde Russische baron m

hul- het anarchistisch complot te Luik heeft gespeelel.

.." Toen het eerst de aaudscht op hem gevestigd werd,

vfin verspreidde zich het gerucht, dat Sternberg een

, ' „mouchard" was; daarna heette hij een spion en

loon vervolgens een „agent provocateur'. In allen ge- J

p",:,4 vallen, de politie scheen hem niet Voor een ech-

1.,'crp ten anarchist te houden, en dit is waarschijnlijk

,r' te de reden, dat zij hem onwillekeurig hee.t laten

iU1' OIZooa?sPmên weet, is Sternberg thans in handen der Russische politie, die Weigert hem uit te leve!nlge ren maar het proces-verbaal van zijn verhoor naar , Luik heeft nagezonden. Uit dit stuk wordt men it de veej wijzer; de antwoorden zijn zeer vaag, en |

het schijnt den ambtnaar, '»et het verhoor belast, os# niet te ziin ingevallen hem de vraag te hcel.e . |

. „mt zijt gij in België gaan doen?' Op deze vraag Iu' 18 komt alles, aan, en als men den Lmkscheni correspondent van de „Temps" mag gelooven, is thans het antwoord op die vraag gevonden.

langs Het hoofd der Amsterdamscae pohtie,. ald«s mgen meldt genoemde correspondent, is op ve . v . iu clö den rechter van instructie te Luik. inlichtingen lit te gaan vrasén bij den Russischen consul t€' ƒin .laat- sterdam. De consul antwoordde, dat Jagolkowsky n ge- zich in de maand Mei bij hem had laten aanelieiging. nen onder den naam baron Ungern von Stemberg , iverü- hij had dadelijk verklaard, dat hij dezen naam ie pa- slechts had aangenomen om de opdracht die hij et ge- van de Russische regeering had ont vange , groot, kunnen uitvoeren. Ziju opdracht luidde nl., een 3d als onderzoek in te stellen naar de woelingen dei i. anarchisten iu alle landen van Europa. Hij had

voorts een paspoort getoond op zijn eigch ta£Mtt Jagolkowsky. . . ,

Indien, dit verhaal waar is, is het te begrijpen, dat ele Russische regeering hem niet uitlevert,

Een slavenschip. Hoe de Nederlandsche Regeering omspringt met de bevolking der koloniën kan blijken uit het volgende feit dat medegedeeld én besproken werd in de 2e Kamer.

Een schip met Javaansche koelies moest naar Parimaribo, in de West. Daar heeft de Neelertü udsc.he rea-eerins werkkrachten noodig enbeaot

nu de Javaansche koelies, om er heen te gaan» laar geen andere werkkrachten te krijgen zijn, wegens hetdoodende klimaat van Guyana, dezelfde landstreek waar de Fransclien hunne verbaniieuen heenbrengen.

In plaats van nu den kortsten weg nemen over het Suez-kauaal, nam het schip de réis over de kaap de goede hoop. Daarbij komt men in het

koude klimaat, terwijl ue oavaaiiscue tuurl ijk zoo goed als naakt loopen en op het schip niets was om hen te dekken. Bovendien bleet de geheele Javaansche bevolking van het schip zoo goed als verstoken van geneeskundige hulp, terwijl het voedsel totaal onvoldoende was.

Bij aankomst van het schip ter reede van Paramaribo op 16 Juni 1894, bleek dat aan booid waren 579 hoofden', en wel 400 mannen en 155 vrouwen van 15 jaren en daarboven, 2 meisjes van 10 tot 14 jaren, 12 kinderen van 2 tot 10 jaren en 10 kinderen beneden 2 jaren.

Op reis overleden er 32 (25 manilen, 0 vrouwen en 1 zuigeling) en na aankomst ter reede van Paramaribo 3 (1 man en 2 vrouwen). Gedurende ele reis zijn geboren 4 kinderen, Waarvan 2 leven-

Bij aankomst moesten er al dadelijk 96 worden geëvacueerd naar het militair hospitaal en nxter j nog uit het depot 185, ongerekend 2 die reeds toebedeeld waren.

In het geheel overleden tot en met Ultimo Augustus 05 hoofden, waarvan 32 op reis, 3 op (le reede, 27 in het militair hospitaal, 2 in het dep jt en 1 op de plantage, alwaar hij den dag te voren was aangekomen.

Is liet een wonder dat de Baliërs zich liever dood vechten dan onder Nederlandsche heerschappij

te komen? _ .

't Is kort en goed ploertig, dergelijke mensclien-

beulerij.

Te Berlijn eindigde eindelijk de groote bierb> ykott, en wel met de overwinning der sociaal-

demokreten. .

De strijd was aldus begonnen. Op l_Mei staakte het personeel eener brouwerij te Berlijn het werk om den 1 Mei-dag te vieren. Daarop ontsloeg de direktie 33 brouwersgezellen.

Ommiddelijk werden nu door de sociaal-demokratische partij invloed aangewend om den broitweisbaas tot andere gedachten te brengen, doelt tevergeefs. De baas wilde eens laten zien dat hij baas was over zijn werklieden. . i

't Gevolg was dat de brouwerij geboykott werd,dat wil zeggen: de partij verklaarde de lokalen ' waar bier van dien brouwer verkocht werd voor ' verboden en verzocht alle arbeiders deze lokale»

, te mijden. .

Doch mi kwamen ele andere bierbrouwers tus-" sehen beiden en hielpen hun college. Een oogeu1 blik dacht men dat alle zalen voor de socialisten 1 .'esloten zouden worden. Doch de arbeiders gingen 3 verder en boykotten alle brouwers die tot den ring waren toegetreden.

Zoo ging het over en weer, tot groote SQhacle der " brouwers, die dan ook eindelijk toegaven. De 3<S 1 arbeiders zijn weer aan 't, werk gesteld. Zij werden

I gedurende den boykott, door de partij ondersteund

n Knappe tegenstrevers. De „Vörwarts" vertelt hoe een vleesehliouwer te Mainz benadeeld werd i" iu zijnen handel. ... , , -

Deze handelaar, die geene de minste betrek V-m1J gen had met de socialistische partij, had een koop £ 'oud papier gedaan om er zijne saucissen in te bestollen. {Toevallig {bevonden zich onder chs^oud

II papier eenige nummers van het socialistische bi-:<i „De Volkstimme", .

Onlangs kwam een soldaat eene saucisse kop f1 en de vleeschhouwer draaide ze in een stuk

vernoemd blad, zonder daarop de minste acht i

e' In ele kazerne was men echter geheel wat doe i af zichtiger, 't stuk dagblad werd gevat, de soh'.aat a o-estraft en de beenhouwerswinkel op verbod gesteld Eli als het socialisme nu niet dood is, zal liet' de schuld niet ziju dier ezels.

al I .. _

3T" Adtn; „Morgenrood". Ik ontving nu wel de>

üe | premieplaat, doch geen blad.

in " Q, Tj. W. te- G. Ja, dat is een misverstand1-

?e" geweest. Nu in orde.is- r

ïze I .... ...... —-——-

Str'ijsSgïéa ning^

Voor (1e propaganda in het Zuiden.

in | ^

in Uit Maastricht: Vijf maal -de wekelijksche' ,ld- bijdrage der afd. S, D. A. P. f5. in de hoop' op' srd' aiivolzin». - 10 ct. van vr. N. omdat men bijl 3en Appelrath slaag gepresenteerd krijgt als men' 1" komt om verdiende centen. - 48 ct. van de' ch- kaliiers. - 25 ct. Vliegen en eehtgenoote, wenlijk schen alle vrienden en partijgenooten, moed ten in den strijd. Leve de Sociaal-Demokratie!

Uit Roermond: 3 ct. voor de ontdekking van, len pater van Hoof dat er in •Roermond nog vela ZTr ïtine ? families zijn wier voorouders-joden met In Gubela door Dionisiua zijn omgekeerd. Roeren monds glorie. — 2 maal 3 ct. van een bladast, kooper Veldstraat. - 2 maal Bet. van V. voor ien: de propaganda. — 20 cent van Minkenberg en aag zün vrouw. Onze hartelijke Nieuwjaarsgroeten cor" aan partijgenooten en geestverwanten in bin'ans nen- en buitenland. — 10 ct. van P. S. Mijne,n„ hartelijke nieuwjaarsgroet aan partijgenooten van en geestverwanten. — 21x2 ct. de zusters van ,gen liefde bidden: heer, bescherm ons van de so\m- dalen. - 2 lj2 ct. de boeren roepen: socialen ('sky I bevrijd ons voor een tweecie feclneuis.

JIU lltllt iivv.A.---- 1

Jnt'uschen, meent dat de arbeiders ais een

ouder Uen moeten bukken.

honel