is toegevoegd aan je favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg XII, 1934-1935, no 40, 06-04-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEKBLAD VAN HET NEDcRLANDSCH SYNDICALISTISCH VAKVERBOND AANGESLOTEN BIJ OE INTERN. ARBEIDERS-ASSOCIATIE TE MADRID

Redactie: Albert de Jong, Hugo de Grootlaan 6, Heemstede, Telefoon 29262.

Administratie: Freek Spoor, Mercatorstraat 157 III, Amsterdam West, Postrekening 119 609.

Abonnementsprijs: ƒ1.— per kwartaal.

Colportageprijs: 5 cent.

Advertentieprijs: 20 cent per regel; voor aange sloten of sympathiserende organisaties iy2 cent.

Commissie geschillen redactie bestaat uit Aug. Rosseau, Freek Spoor. Adres bij de eerste: Commelinstraat 81 huis, Amsterdam-O.

NSV. OFFICIEEL

Bestuur: F. Nieuwenhuis, Kramatweg 64 huis, secretaris; O. Vonk, Joos de Moorstraat 17 I, penningmeester; allen te Amsterdam, Telefoon 50524.

Verenigingsbureau: Commelinstraat 81, A'dam O.

Tijdschrift Grondslagen onder redactie van A. Müller Lehning verschijnt zes maal per jaar. Prijs ƒ 2,50 per jaar, losse nummers ƒ 0,45. Voor leden van het NSV. resp. ƒ 1,20 en ƒ 0,20. Voor collectieve abonnementen belangrijke reductie. Administratie: J. A. C. Caland—Hymans, Amstelkade 181 huis, Amsterdam-Zuid.

Russisch Hulpfonds der IAA. tot steun van in Rus land vervolgde en uit Rusland verbannen anarchisten en syndicalisten. Bijdragen aan Albert de Jonq. Hugo de Grootlaan 6, Heemstede. Postrek. 15113 onder motto: Russisch Hulpfonds.

BOUWVAKKEN

AMSTERDAM

Aan onze leden. Wij vestigen er de aandacht op, dat de vacantie-bonnen voor de komende feestdagen, hoogstens 4 in getal, a.s. Zaterdagavond 6 April kunnen ingewisseld worden bij de penningmeester. Secr. SBO.

GRONINGEN

Adresverandering. De secretaris onzer afdeling is verhuisd naar Ged. Boterdiep 53a.

GEM. SYND. VEREEN.

LANDELIJKE FEDERATIE

Dringende oproep!

Kameraden, er bestaat in de GSV. een zonderlinge toestand. Er bestaan n.1. in verschillende plaatsen Gem. Synd. Verenigingen, die niet landelijk zijn aangesloten. De leden van die verenigingen zijn dus geen lid van het NSV. (tenzij middels een andere federatie) aangezien het NSV. alleen een verbond is van landelijke federaties en geen persoonlijke leden kent. Trouwens, deze verenigingen dragen bij noch tot de h.h. kas, noch tot de weerstandskas van het NSV.

Volgens de administratie van De Syndicalist wordt deze aan tal van leden van bovengenoemde verenigingen toegezonden, zonder dat deze er ooit voor betalen!

Het lijkt ons noodzakelijk om eens bijeen te komen, teneinde te trachten het landelijk verband te herstellen en aan deze chaotische toestand een einde te maken. Het is ons bekend, dat een van de oorzaken hiervan de financiële moeilijkheden zijn en wij stellen daarom voor op deze landelijke bijeenkomst de penningmeester van het NSV. uit te nodigen, om te proberen hierin een redelijke oplossing te vinden.

Wij stellen voor deze bijeenkomst te houden op Zaterdag 20 April; tijd en plaats nader te bepalen. Daar wij niet eens de adressen bezitten van de diverse secretarissen der bestaande Gem. Synd. Verenigingen zijn we genoodzaakt deze oproep in De Syndicalist te plaatsen. Wij verzoeken echter hiervan evenveel nota te nemen als van een persoonlijk schrijven en deze oproep in de eerstvolgende h.h. vergadering te behandelen.

Wij hopen dat u ten spoedigste het resultaat van deze besprekingen aan onderstaand adres zult mededelen, en dringen er niet klem op aan, dat iedere Gem. Synd. Ver. een afgevaardigde naar deze landelijke bijeenkomst zendt. Het Bestuur, J. A. C. Caland-Hymans, penningm.esse. J. Ozinga, Secretaris.

Amstelkade 181 hs. — Amsterdam Z.

METAAL-NIJVERHEID

AMSTERDAM

Wij plakken de contributiezegel op het 14e vakje,

voor de week van 31 Maart tot 6 April 1935. Betaalt op tijd het juiste bedrag, dat spaart u narigheid en ons zorgen.

Woensdag 10 April te 8 uur in Casino, komen de leden onzer federatie van Metaalbewerkers naar de huish. vergadering.

Toegang op vertoon van ledenboekje.

DEN HAAG

Controle. Boeken en bescheiden van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De Controlecommissie: H. de Rover, C. L. F. Pronk.

Het 1-centsnummer voor de a.s. verkiezingen. Het

is noodzakelijk dat dit nummer in een grote oplaag in Den Haag wordt verkocht of verspreid. Wanneer elk lid der haagse federatie 10 nummers koopt, of ons in de gelegenheid stelt ze te kopen, dan kunnen wij ze desnoods voor u verspreiden. De penningmeesters is verzocht, bij de contributie-inning om de bijdrage te vragen. Blijft niet wachten op uw penningmeester, komt hij niet vlug genoeg, dan een briefkaartje. Wij rekenen op de steun van alle anti-parlementairen. Kameraden en geestverwanten, uitstel is afstel: 9 April is de uiterlijke datum voor bestellen. L.P.

PLAATSELIJK NIEUWS

AMSTERDAM

Extra Filmochtend. Mede door de welwillendheid

der directie van het theater Scala zijn wij in de gelegenheid een extra filmochtend te beleggen en wel op Zondag 7 April a.s.

Door buitengewone omstandigheden hebben wij de toegansprijs voor deze ochtend zo laag kunnen stellen, dat, financieel gesproken, er voor niemand een beletsel kan zijn in het theater Scala aanwezig te zijn.

Het is nodig. De film „Houten Kruisen", welke vertoond zal worden, en de spreker Alb. de Jong, waarborgen ons een ochtend welke groot nut zal hebben in onze strijd tegen het militarisme. „Houten Kruisen" laat ons wederom zien de afgrijselijkheden van het oorlogvoeren. Wanneer wij haar hebben aanschouwd, zal opnieuw en sterker het bewustzijn in ons wakker worden, dat elke oorlog, voor welk doel en voor wie ook, altijd uitloopt op verlies, vernedering en ontaarding der arbeidersklasse, terwijl deze het toch is, die de oorlog voert en mogelijk maakt.

Laat deze film ons tevens als waarschuwing dienen voor een herhaling van 1914. En laat ons alle krachten inspannen een nieuwe golf van bloed en misdaad te voorkomen. Temeer, daar wij weten, dat een komende oorlog, welke gevoerd zal worden met de modernste middelen, tevens het einde zou betekenen onzer beschaving.

Kameraden, vrouwen en mannen, durf de v/aarheid en de feiten onder de ogen te zien. De film laat u voor de zoveelste maal zien, wat er met uw kinderen gebeurt en waarvoor gij hen afstond. Daarvoor hebt gij uw kinderen niet met zorg groot gebracht. Daarvoor hebt gij niet angstvallig gewaakt, opdat hen in hun jeugd en latere jaren geen onheil overkwam. Moet zó het einde komen van hun jong leven, een leven waarvan ge wellicht grote verwachtingen hadt? Beseft de ernst der tijden. De ganse arbeidersklasse is in groot gevaar. Helpt mede dit gevaar te keren.

Albert de Jong zal spreken, en hem horen wil zeggen te vernemen, met welke middelen en langs welke wegen de syndicalisten de wereld willen hervormen, zodat geen vrees voor het bestaan, geen vrees voor oorlog en vernietiging het mensdom kunnen kwellen.

Laat voor dit keer de filmochtend op 7 April in uw volle belangstelling staan. Voorziet u van een kaart en zorgt om 10 uur in het theater „Scala" aanwezig te zijn.

Verdere bijzonderheden, zie advertentie in dit nummer. Secr. Ontw. Commissie SAS.

De omvang der werkloosheid te Amsterdam is weinig vreugdevol, zoals blijkt uit het volgende overzicht:

Er waren te Amsterdam gemiddeld werkloos:

mannen vrouwen totaal

1931 23 509 1 416 24 925

1932 39 211 2142 41 353

1933 42 675 2116 44 791

1934 45 777 2 393 46 970

Begin Januari 1935 was dit aantal:

51 593 3 620 55 213 Voor ons is het een raadsel, waarvan velen in het leven blijven! Nemen wij weer eens cijfers om dit duidelijk te maken. In December 1934 waren er te Amsterdam 53 811 werklozen.

Daarvan trokken steun van:

Crisis Comité 13 836

Maatschappelijke Steun 17 /50

Totaal steuntrekkenden 31 586

Nu rijst de vraag: Op welke manier voorzien de 22 225 niet-steuntrekkenden in hun levensonderhoud?

Er zal in Nederland geen honger worden geleden, dat was de belofte van mannen, die het staatsschip stuurden. Is die belofte nagekomen? Zeker, ze sterven hier niet bij duizenden tegelijk, het is nog geen openlijk schandaal, maar waar is, dat er duizenden stil, fatsoenlijk honger lijden. Waar is, dat duizenden kinderen van werklozen wegkwijnen en aan bloedarmoede en ziekten, voortkomend uit zwakte door onvoldoende voeding, sterven.

Het SAS. heeft een brief gezonden aan alle geneeskundigen te Amsterdam, om hun medewerking in deze, om de erbarmelijke nood publiek te maken en tegen te gaan. Dit is geen propaganda voor ons SAS., neen, wij doen dit, omdat wij weten, hoe naast het lichamelijke ook het morele verval toeneemt.

De practijk van het dagelijks leven, wijst ons op het grote gevaar der ondermijning der volksgezondheid. Wij worden voor gevallen gesteld, waarmede wij geen weg weten. Vandaag nog: Een uit velen: Van een gesteunde kwam een zoontje terug uit een kinderkolonie. Deze vader was helemaal niet verheugd, dat zijn 11-jarige boy terugkwam, want

hij wist zich geen raad hoe hij de-jongen te eten moest geven! Met schrik wachtte hij zijn kind, want langzaam zou diens toestand weer worden ondermijnd door tekort aan voedsel.

't Was nu Maandagnamiddag en... er was geen cent meer over van de steun

Ook zijn andere jongens leden gebrek, en een mocht binnen enkele weken ook naar de kinderkolonie wegens zwakte.

Vloeken mag je niet, dat is onzinnig. Voldoende geld om bij te springen missen we, en de werklozen zelf zijn in doorsnee al zo gedwee gemaakt door de ondergane ellende, dat zij de moed en vastberadenheid missen om energiek tegen het hun aangedane onrecht op te komen.

En toch, daar men van boven geen voldoende gehoor geeft, zullen wij tezamen en georganiseerd van onderop, ons eigen lot in handen moeten nemen en tot een redelijke oplossing moeten brengen.

Alle georganiseerde en ongeorganiseerde werklozen moeten de 6-urige werkdag eisen — spreekt daarover, waar ge u ook bevindt.

De werkenden moeten één zijn met de werklozen, want zij hebben beiden één belang.

Grote Anti-Verkiezingsvergadering. Op Woensdag 10 April vindt in „De Harmonie" een grote anti-verkiezingsvergadering plaats, die belegd wordt door Revolutionnaire Anti Parlementaire Actie, een comité, waarin verschillende linkse groepen zitting hebben. Het woord zal gevoerd worden door Goedhart en Gé Nabrink, terwijl er zeer geruime tijd voor gedachtenwisseling beschikbaar gesteld woidt.

BAARN

De Jongeren Vredes Actie houdt op Donderdag 11 April in het gebouw voor Christelijke Belangen een schrijversbijeenkomst, waar het woord zullen voeren: Jan H. de Groot, Elis. Zernike, Antoon Coolen en Maurits Dekker.

ENSCHEDE

Mei-kinderfeest. Evenals elk jaar organiseren wij ook nu weer een 1 Mei-kinderfeest. Denken de vrienden en geestverwanten er om, hun kinderen bijtijds te laten inschrijven? De laatste week voor 1 Mei is de inschrijving gesloten. G. Janssen.

DEN HAAG

„Het Hoogste Recht". Donderdag 11 April a.s. te 8 uur zal in het gebouw „De Vereniging", Willemstraat, het eerste optreden plaats hebben van de toneelgroep „De Nieuwe Cultuur". Opgevoerd zal worden: „Het Hoogste Recht", toneelspel in 4 bedrijven door Ina Boudier Bakker, regie: Jaques van Rijt.

LEIDEN

De JVA. organiseert op Donderdag 11 April een getuigenisbijeenkomst, waar het woord zullen voe, ren: Garmt Stuiveling, H. J. Mispelblom Beyer, C. D. Wesseling, J. v. d. Kieft (aangezocht). Inlichtingen omtrent de zaal bij C. van Weizen, Kastanjekade 7, Leiden.

FIS. NEDERLAND

Steunverantwoording tot 30 Maart 1935. Internationaal.

Vorige verantwoording ƒ 7508.36. Per Mej. J. K. penn. FIS. Haarlem van zangver. „Zang Veredelt" ƒ 5.-; Vrije Soc. Ver. ƒ 5.-—, 3 bonboekjes ƒ 15.— en steun ƒ 10.—; per Mej. D. D. penn. zangver. „Steeds Voorwaarts" te A,m ƒ 2.50; per adm. „De Arbeider" van S. A. te G'n. ƒ 2.— en van D. P. te G'n. ƒ 1,—; Fam. V's te A'm. ƒ 13.—; per H.P. te E'r C'm coil. verg. Constandse d.d. 24 Mrt j.l. ƒ 6.34 en per J. de R. penningm. FIS. Halfweg ƒ 5.—. Totaal ingekomen ƒ 7573.20.

Geestverwanten! Wij hebben nog steeds veel geld nodig en blijven aandringen op Uw daadwerkelijke solidariteit. Stort geld op Postrekening 205330 van de secr.-penn. G. Haan, Melkweg 10, Groningen. Vergeet hen niet, die voor de vrijheid streden.

Werkt tevens met ons steunmateriaal, aan te vragen bij het secretariaat. Wij hebben in voorraad steuniijsten, bonboekjes van 100 bonnen a 5 cent, en wij hebben op verzoek nu ook bonboekjes laten maken van 20 bonnen è 5 cent. Vooral deze laatste zijn gemakkelijk mee te nemen, en lenen zich er uitstekend voor ze bij familie, kennissen en vrienden aan te bieden. G.H.

„De lijdensweg van Erich Mühsam". Deze schitterende brochure, waarin het leven van Mühsam op overzichtelijke wijze wordt beschreven, hebben wij nog steeds in voorraad. De prijs is 15 ct. per exemplaar, franco 18 cent. Alleen bij 25 exemplaren en meer kunnen wij met 10% korting en franco per post leveren.

Vrijheidslievenden, werkt met deze historische brochure, de inhoud is zeker waard onder de massa gebracht te worden. G.H.

F.D.N. MUSEUM

Verschenen is het verslag van het F. Domela Nieuwenhuis Museum over het jaar 1934. Dit museum, hoofdzakelijk bestaande uit de nagelaten bibliotheek van F. Domela Nieuwenhuis, is sedert het begin van het vorige jaar ondergebracht in het tuinhuis van de Nederlandse Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam, nadat zij gedurende de acht daaraan voorafgaande jaren gevestigd was geweest in een particuliere woning aan de Alberdingk Thijmstraat-aldaar.

De nieuwe regeling — aldus lezen wij in het verslag — bracht voor het D.N.-Museurn het voordeel, iedere dag geopend te zijn op de gewone bibliotheekuren en al spoedig toonde zich een vrij geregelde belangstelling. Gewone bibliotheekbezoekers wilden zich gaarne op de hoogte stellen van Domela Nieuwenhuis' nalatenschap, bezoekers van buiten af kwamen geregeld kijken. Ook grotere arbeidersgroepen meldden zich aan, die dan een speciale rondleider medekregen. En telkens weer werd de blijdschap uitgesproken, dat dit museum nu zo goed ondergebracht en zo gemakkelijk bereikbaar was. Wij zien dan ook dat, terwijl over het jaar 1932 een en veertig personen, en over het jaar 1933 drie en twintig personen het museum kwamen bezichtigen, zich dit in 1934 uitbreidde tot honderd drie en vijftig personen.

De directeur van de Economisch-Historische Bibliotheek wijdde zijn bijzondere aandacht aan de completering van de nagelaten bibliotheek van Domela Nieuwenhuis. Hij wist de hand te leggen op een reeks oude, deels zeer zeldzame boeken en tijdschriften. Ook de aanvulling van het archief had zijn aandacht: het mocht hem gelukken een correspondentie aan te kopen tussen de familie Douwes Dekker en de familie Domela Nieuwenhuis, bestaande uit een vijftiental brieven en verdere curiosa, waarbij o.a. een telegram van Domela Nieuwenhuis van 10 Januari 1887 aan Douwes Dekker: „Veroordeeld".

Aan het verslag is een lijst toegevoegd der aanschaffingen in 1934. Vermeld worden o.a. verscheidene belangrijke werken over de Commune van Parijs, meer dan honderd affiches van de Commune, enige uitgaven van de Eerste Internationale, werken van Bakoenin, Landauer, Lenin, zeldzame revolutionnaire tijdschriften en vele andere aanwinsten. V

De bibliotheek is dagelijks geopend van 9.30 uur v.m. tot 5 uur n.m. en bovendien op Dinsdag- en Donderdagavond van 8 tot 10 uur.

Resumerende — aldus besluit het verslag — kan dus geconstateerd worden, dat het eerste jaar der vestiging van het Domela Nieuwenhuis Museum in het tuinhuis van de Economisch-Historische Bibliotheek, Herengracht 220, is gebleken een goed begin te zijn. De bibliotheek van wijlen Domela Nieuwenhuis kreeg door de nieuwe boekaanschaffing een rijkere grondslag en zal daardoor meer geraadpleegd worden, het Museum heeft meer bekendheid gekregen, waardoor het aantal bezoekers

aanmerkelijk is gestegen en — profiterend van de relaties der Economisch-Historische Bibliotheek —

zijn ook voor het Domela Nieuwenhuis Museum tal van nieuwe relaties aangeknoopt, die hun vruchten zullen afwerpen. Wij menen dan ook in het jaar 1935 op een vermeerdering van het bezoekers- en lezersaantal te mogen rekenen.

CONGRES IAMV.

Op 21 en 22 April belegt de IAMV. haar jaarlijkse algemene vergadering te Zaandam in café „De Nieuwe Karseboom" bij het standbeeld op de Dam. Des Zondags voor- en namiddag (aanvang resp. 10.30 en 2 uur) zal de congresagenda worden behandeld.

Des Zondagsavonds te 8 uur zal in dezelfde zaal een kunstavond worden gehouden. Muziek van Jaap van Straatten. Causerie van A. L.. Constandse over: „Gedachten en Poëzie van Van Coilem". Declamatie van Jo Breed.

Des Maandagsmorgens een korte inleiding (van-

half 10—10 uur) van Gé Nabrink over: „Wat wil de

IAMV. met haar ontwikkelingswerk?"

Van 10—13 uur inleiding van Albert de Jong over:

„Het militarisme in de wereldpolitiek".

Des Maandagsnamiddags voortzetting behandeling

congresagenda.

Het congres is toegankelijk voor leden en belangstellende geestverwanten.

TEGEN LUCHTBESCHERMING

Het Comité, gevormd uit 14 groepen in het land, beogende voorlichting en actie tegen luchtbeschermingspropaganda en -jefeningen, deelt mee, dat thans in ongeveer 14 plaatsen des lands plaatselijke comités zijn opgericht. De eerste taak dier comité's is voorlichting op zo ruim mogelijke basis, zowel door middel van pamfletten als van lezingen, en verder het reageren op ai datgene, wat aan propaganda voor de luchtbescherming in de plaats of omgeving geschiedt.

Inlichtingen verstrekt het Centraal Secretariaat: Boylestraat 32, Den Haag.

M i , n | ,, | „ M. ...l..i.i.ii_l»i■ i . ii .in. mi n mi li i "

DIENSTWEIGERAARS

Te Veenhuizen Rijkswerkinrichting:

Jacob van Alphen uit Den Haag, ontslag 15 April.

Aaldrik Raspe uit Hoogezand, ontslag 3 Juni.

Geert Bos uit Barger Compascuum, ontslag 13 Augustus. Roel van Heusden uit Den Helder, ontslag 31 Juli.

Gerriet Kram uit Almelo, ontslag 2 Augustus.

Gerard Telling uit Amsterdam, ontslag 31 Juli.

Sirnon Smit uit Nieuwe Niedorp, ontslag 17 October.

Bouke Koning uit Nyehorne.

Pieter Spaan uit Kogerpolder, ontslag 15 December.

Gerriet Koomen uit Zaandijk, ontslag 15 December.

Gerrit Nierop uit Barsingerhorn, ontslag 15 December.

In Kazerne te Assen:

Johannes Hanket en Alle Mulder uit Appelscha. 40 dagen wegens niet ter keuring komen.

in Harderwijk 20e Comp. Inf.:

Jan Schuur

Menno Coehoornkazerne te Arnhem:

Jan Freeling uit Enschedé.

Rabenhauptkazerne te Groningen:

Fré Boerema uit Groningen.

SCHRIJFT EEHS AAN DE JARIGE DIENSTWEIGERAARS Gerriet Kram, 12 APr'iFré Boerema, 21 April.

Gerriet Koomen, 27 April.

POLITIEKE GEVANGENEN

A. Boon, Strafgevangenis te Groningen, 40/8001.

Steunt het Cantinefonds voor de Dienstweigeraars. Penningmeester: S. van Mierlo, Beetsstraat 276, Den Haag, Postrek. 141144.

Aan Ouders en vrienden der dienstweigeraars wordt verzocht veranderingen, verjaardagen, enz. op te geven aan: S. van Mierlo, Beetsstraat 276, Den Haag.

Syndicalistisch Arbeids-Secretariaat - A'dam

Kantoor: Commelinstraat 81 - Telef. 50624

Openbare Filmochtend

op ZONDAG 7 APRIL 1935

DES MORGENS 10 UUR IN HET THEATER

„SCALA", Haarlemmerstr. 39

FILM:

LES CROIX DE BOIS

(HOUTEN KRUISEN)

SPREKER;

ALBERT DE JONG

Onderwerp :

DREIGENDE OORLOG

Geen toegang onder 18 jaar

Toegangsprijs 10 cent Werkl.leden 5 cent

Kaarten verkrijgbaar Commelinstraat 81, aan de bekende adressen en indien nog voorradig aan de zaal

De Ontw.-Commissie SAS-

x/ppg^HFMPM MJiiMM»!MlfiJJi

NATIONAAL-SOCIALISME OF

VRIJ-SOCIALISME

de grote, recente redevoering van

DE LIGT

Prachtbrochure van 48 pag. in zeer pakkende 2-kleuren-omslag voor slechts 12V2 c«nt' (franco per post 16 cent) 25 ex. ƒ 2.75, 50 ex. ƒ 5.— ; 100 ex. ƒ 9.— franco, indien bij bestelling meteen betaald wordt.

Bestelt omgaand bij:

Anarch. Uitgeverij der SAA-

Postbus C 320 - Amsterdam - Giro 18702*7 ÈDit boekje mag in geen plaats ontbreken

m