is toegevoegd aan je favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg 9, 1931-1932, no 449, 30-01-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in . Van onze Syndicalistische Federatie ten N' .'emen^ Gemeenteraad zitSin' ie* 'n Groningen en niet in Vlis-

Hn' nergens in het heele iand. rus^ ie daarmede nog afkomt, wed ge. voor een paar sigaren, dan kunt kaak°°t i" Cn Praatiesniaker aan de

n * * *

o enk allen aan de Vergadering

P njdag 8 Februari 1932, ten 8 u., in

De laatste vergadering was

tater €*' maar het kan en moet veel

K°m nu ook eens, kameraad?

* » »

de Contributie zegel

^ vakje van 31 Januari tot

5 rUari 1932-

en ee^ uw week-inkomen door 48 uur • kp. *le vooraan in uw boekje, wat gij

jllen moet. e achten over niet plakken van vrouw • ^ worden niet aanvaard.

etl goed lid kijkt zelf zijn boekje na.

bJ^H^'^ltetische Federatie van Metaallofv»6 rs a^- Amsterdam. Verslag Werk y**1 kas, over 1931.

uS"0^" 1 Januari 1931 f 18054.20

lKeeringen 1931 53308.80

968.80

f 54275.80

öaten 193]

\4 ,x vermogen

Biian 1931 f9027.10

Jdrage" 7147.20

p^uggestort O.U. 226.45 nte Rijksschatkist 354.36

f 16755.11

te dekken door subsidie f 37520.49 cetJs ontvangen in 1931 34231.45

Saln* n°^ te ontvangen f 3289.04 1Q° volgens kasboek 6706.86

Vermogen op 1 Januari 1932 f 9995.90

eden verloop 1931.

|a_ lew. 2«w. 3e w. 4e w. 5e w.

p ? ari 622 620 622 622 620

Ma Uari 621 617 622 623

627 638 639 644

M1'. 644 651 654 655

| '. 653 682 683 691 692

j.T 692 688 684 690

A,1 691 693 693 696

Sp i1 stus 696 696 704 715 715

Qptember 715 716 722 734

ctober 734 740 744 748 757

gember 768 771 774 777

CCember 778 782 791 799 r. Amsterdam, 21 Jan. '32

.DoMtiitirrm Aiirr Dacopoii

• « Villl UlglUt ' lU6'

en n ^eze ledencijfers zijn de te oude jonge leden niet medegeteld.

* « *

^ e mastiek dakbedekkers

jL^g ontevreden, spreekt haast vanzelf! We u kunnetl noS niet goed begrijpen 20o mogelijk is ,dat deze menschen gen ^e<?u'dig hun slavenlot blijven draarb ' ^ehooren tot die groep van eiders welke onder de slechtste voorin werken. der °'gende week zullen wij trachten naop deze zaak in te gaan.

'en de leden eens probeeren om zenne mede-arbeiders den weg te wij-

^.naar onze Federatie? dir^i-euwe leden kunnen strijdbare synal»sten worden.

* * *

Vliegtuigen fabriek.

c^> soms is het wel juist, dat men ye|fneesters heeft welke men verdient. de e arbeiders bij Fokker gelooven, dat in .^braden ganzén hun wel vanzelf en mond zullen vliegen! Zij zijn \veji s°°rt kleine buorgeois geworden, ho0 e hunne contributie betalen in de •en ^ °P uitkeeringen tegen alle kwa-

^egrijpen niet, dat zij dan van hun centen terug krijgen en... de Dider(.e's vinden zoo'n handeling en krui-

•pgrs gedachte reuze!

Sen z'j steeds naar hun bondskashun 'Jken, vergeten zij de brandkasten

T(>er ,^azen-

het[Lfvv'jl zij bek-gevechten voeren over '0OshVVar^e meer steun ingeval van werk1%^ e'd, vergeten zij de guldens minder \va' welke ze van den baas krijgen en '11 ode d e kapitalist mooie piet speelt. Va °kker is 't weer raak!

^Uij^ Car|tie, Feestdagen, geoorloofd verlag ' ^ekte en ongevals-uitkeeringstoeifi u °Pzegtermijn en het loon komen

rfe^ranS-

^•ds ecüe heeft een individueele „ArOvereenkomst" ontworpen welke leti, ry ^e.rs voor 28 Jan. moesten teeke»s op advies der Organisatie's te j^gerd, en Woensdag 27 Jan. 1931 kUUr vindt reeds een Conferentie bli den Metaalbond.

lt) ROTTERDAM.

[aten ^S, VOrig nummer heeft men mij $ti,it [ den, dat bij Wilton en bij P. *0u w r"\ 5 pCt. loonsverlaging gegeven ji; ,n' dooh voor P. Smit Jr. moet 10 pCt.

De Alg. Bond heeft met zijn leden vergaderd en besloten werd de loonsverlaging af te wijzen en zal men trachten met de R.K. en Chr. in samenwerking die aangekondigde strop voor de arbeiders te keeren.

Door onze afdeeling is onderstaand manifest verspreid:

„Aan het Personeel van de Firma P. Smit Jr.

10 pCt. loonsverlaging.

Het is toch wel eigenaardig, dat wij Syndicalisten, die altijd zoo'n beetje als achterlijk beschouwd worden tegenover de leiders van de moderne vakbeweging, die wat intellect betreft boven de onzen zouden uitblinken, wat nu te gebeuren staat, bij den aanvang van de eerste officieele loonsverlaging door ons is gezegd geworden: „dat na de eerste, spoedig een tweede loonsverlaging zou volgen."

Uwe directie heeft het U reeds aangezegd en zeker bewust van haar, voor de arbeiders, noodlottig besluit, doet ze in de pers uitkomen, alsof zij dat noodgedwongen moet doen en wil zij doen gelooven, dat het zelf in het belang is van de arbeiders.

Men zou het zoo kunnen uitleggen, daT de directie die loonsverlaging toepast met een bloedend haart.

Ze kan moeilijk schrijven, dat de toestand van haar inrichting zulks vereischt, integendeel, zij toont aan, dat die toestand gunstig genoemd kan worden.

Waarom doet ze het dan? Wel om de eenvoudige redenen, dat de kosten voor het levensonderhoud met 25 pCt. verlaagd zouden zijn en de loonen „nog maar" met 15 pCt. ergo schiet er nog 10 pCt. over en die zijn voor ons, zegt de met zooveel leed begane, directie.

Neen, tegen zulke geraffineerde dieverij bestaan .geen wetten, daartegen moeten de betrokken, neen, alle arbeiders in verzet komen.

Hebben de metaalindustrieelen tijdens den oorlog 1914—1918 zóó geredeneerd : „Nu zijn de kosten voor het levensonderhoud zooveel gestegen, nu moeten wij naar evenredigheid ook de loonen verhoogen?" Neen natuurlijk. Menigmaal hebben wij de heeren door strijd daartoe moeten dwingen.

De directie maakt met een bravour het publiek bekend, dat ze beschikt over de beste werkkrachten en als blijk van waardeering 10 pCt. loonsverlaging.

Op Uwe gehouden ledenvergadering op Zaterdag j.1. werd door de Uwen het besluit, tot niet aanvaarding der 10 pCt. loonsverlaging genomen.

Zorgt nu echter, dat het niet bij woorden blijft, doch aanvaard oolc de dood.

Onze meening, wij hebben het hiervoor reeds gezegd, is:

' Verzet U tegen elke verslechtering.

Laat U niet misleiden door „de stok achter de deur", dat binnenkort nog arbeiders ontslagen zullen worden, want als men U missen kan, gooit men u toch op de bikkels.

Staat als één man, pal!

Het Bestuur."

VL1SSINGEN.

Niet klagen, niet zeuren, maar strijd

Ja, strijd! mannen van Vlissingen, er. waait hier geen goede wind in de rijen der arbeiders.

Een voorbeeld?

De modernen hebben een vergadering gehouden voor de stakende Textielarbeiders. Daarvoor hadden zij hun hoofdbestuurder v. d. Houven (2e Kamerlid) laten komen. De modernen hebben hier minstens 1000 leden. Op die vergadering waren nog geen 100 menschen aanwezig. En dat over zoo'n onderwerp met een hoofdbestuurder. Wij moeten zulke feiten met spijt mededeelen, omdat daaruit blijkt, dat de solidariteit en het medeleven met de stakende makkers beneden vriespunt is.

En wij Syndicalisten?

Zullen wij nu eens als mannen gaan probeeren of hier nieuw élan, nieuwe kracht te ontwikkelen?

Vlissingen mag niet als een stelletje slappe ouwe kereltjes worden beschouwd

In Holland „is meer leven, meer durf en wij mogen niet langer achterblijven.

De taak van het Syndicalisme eischt alle kracht en verstand.

Het doel van het Syndicalisme is zóó grootsch, dat wij er ons geheele leven mee kunnen vervullen en rijker maken.

Door strijd tot leven!

Leden van de Federatie van Metaalbewerkers, Syndicalisten, het bestuur roept U op tot bijwonen onzer huishoudelijke vergadering in gebouw „Diligentia", op Dinsdag 2 Februari 1932, ten 8 u.

Op de agenda staat: „Uitbouw onzer Federatie. Propageering van "het Syndicalisme."

In Amsterdam zijn nog duizenden brochures van:

„Syndicalisten houdt stand!" a 5 ct.

, Rationalisatie" a 10 cent.

Jaarboekjes a 20 cent.

Beginselverklaringen, enz.

Alles leerzaam en opwekkend. Een spoorslag tot werken voor betere levensvoorwaarden!

Wij kunnen met ons blad „De Syndi¬

calist" gaan werken.

Wij moeten wat doen:

Voor ons zelf, onze familie en onze kameraden.

In Spanje en Zuid-Amerika vechten „onze" kameraden! Zij hebben hun bloed hun leven veil voor de rnenschheid!

En wij?

Zullen wij ons alleen kunnen schamen?

Neen, dat mag en zal niet.

Dinsdag 2 Februari allen op post. * * *

Leden met volle boekjes kunnen deze door een nieuw 'laten vervangen.

♦ * *

FIS.-zegels kosten 5 cent.

IJMUIDEN.

Woensdag 20 Januari heeft de afdeeling IJmuiden een huishoudelijke vergadering gehouden, waarop ook Hooze aanwezig was.

Behalve de gewone huishoudelijke zaken kwamen verschillende fabriekskwesties aan de orde.

Bij de V.E.M., zoo werd medegedeeld, zijn 17 metaalbewerkers en 12 man ander personeel ontslagen wegens inkrimping der werkzaamheden.

Ook zou per 1 Februari aan het geheele personeel een loonsverlaging toebedacht zijn van 5 pCt. Dit geldt niet voor de metaalbewerkers.

Welke aderlating deze moeten ondergaan is nog niet bekend, doch er schijnt voor de arbeiders der geheele metaalindustrie een donkere wolk in 't zicht.

Bij de firma gebr. Taat hebben de arbeiders de aanzegging gekregen da': ingaande 18 Januari hun loon verlaagd zou worden met 25 a 30 pCt.

Deze firma is niet bij de wergeversvereeniging aangesloten, van het personeel zijn er enkele georganiseerd.

Van de werkgeversvereniging is een schrijven ontvangen, dat ze voorloopig van het aangaan van een collectieve arbeids overeenkomsten af zien.

Met den dag stijgt de ellende en wordt de bestaanszekerheid voor de werkers in de metaalindustrie geheel op losse schroeven gesteld. Dinsdag 26 Januari, wordt een gecombineerde besturen vergadering gehouden, wa:yop de algemeene toestand besproken zal worden.

* * *

De aangekondigde loonsverlaging

aan de Hoogovens en neven-bedrijven, is door de arbeiders afgewezen. Zelfs voor onderhandelen met de directies voelden de arbeiders niets, daar zij overtuigd zijn, dat er absoluut niets af kan.

Wij wenschen de arbeiders van genoemde bedrijven veel moed en strijdlust, want alleen loonsverhooging en verkorting van den arbeidstijd kan verlichting in deze donkere tijden brengen.

Alle hoofdbestuurders waren wel niet erg ingenomen met dit besluit, maar !wie moeten er werken onder de contracten, de werkers of de hoofdbestuurders?

Het antwoord is aan U, arbeiders.

H.

Openbare Dienst.

TRAMORGANISATIE „ONS BELANG"

Ondergeteekenden, Controle-Commissie voor het nazien der kas en boeken, verklaren deze nagezien en in orde te hebben bevonden.

De Controle-Commissie: t F. den Hartog. 1 J. M. Bekker.

Federatie van Overheidspersoneel

Ondergeteekenden, vormende de Controle Commissie van de Ned. Synd. Fed. Overh. Personeel, verklaren hiermede de boeken en bescheiden van den penningmeester S. Bruijning, over het jaar 1931 nagezien en in orde bevonden te hebben. Een woord van waardeering aan den penningmeester is hier op zijn plaats voor het vele werk hieraan verbonden.

De Controle-Commissie: W. N. Vroman. A. J. M. Hulshof. > J. H. Oalien. Amsterdam, 25 Jan. '32.

GASFABRIEKEN.

Op voorstel van wethouder Abrahams hebben B. en W. besloten een commissie (in te stellen, die het gemeentebestuur toekomstige organisatie van het gemeentelijk gasbedrijf zalh ebben te adviseeren. Naast den wethouder zullen prof. Brender a Brandis, de bezuinigingsinspecteur mr. Van Oss, ir. Vander Horst, algemeen directeur en ir. Van Deventer, bedrijfsdirecteur der gasfabrieken de commissie vormen.

De cqmmissie zal, naar wethouder Abrahams ons mededeelde, de vraag behandelen, of verticale ovens, die brecheokes opleveren, dan wel horizontale ovens, waarmee cokes als bijproduct gewonnen wordt, de voorkeuur verdienen; zij moet onderzoeken, of met een in ééi» der groote fabrieken gecentraliseerd bedrijf Amsterdam en omgeving in voldoende mate van gas zullen worden voorzien; zij zal de geheele organisatie van het gasbedrijf aan een critische be¬

schouwing onderwerpen en daarbij uiteraard rekening moeten houden met de vraag, oï het in dezen tijd mogelijk is, met de uitbreiding van het gasbedrijf een aanvang te maken. In dit verband zal de winning van bijproducten, benzol naphtol, enz., haar aandacht hebben.

De heer Abrahams kon ons verzekeren, dat de studiereis, die hij kort geleden ondernam om de organisatie van verschillende gemeentebedrijven in Duitschland te bestudeeren, belangrijke resultaten heeft opgeleverd. Zij vormen voor het werk der commissie waardevol materiaal.

Ook voor de organisatie der waterleiding, meer in het bijzonder voor de zuivering van het water, zal de reis vruchtbaar blijken.

De heer Dr. Abrahams is wel een tikje arogant, want zijn studiereis zou de oorzaak zijn, dat de zaak nu voormekaar komt en wij dus in de toekomst zoo iets als Abrahams gas krijgen. Wie regelmatig „Het Gas" volgt merkt wel, dat H. H. ingenieurs het hier ook wel weten, ziet maar eens naar het gasbedrijf aan de Staatsmijn, maar de duiten zitten in Holland nog al vast en een onwelriekende geur kwam het publiek in de neus, wanneer men het woord „gas" maar uitsprak. Onze lezers weten, dat destijds de Syndicalistische gaswerkers organisatie V.Z. O.S., de eenigste org. was, welke publiciteit gaf aan de corruptie in de gasindustrie en het geval Dr. Terneden, wat oorzaak is, dat de heer van der Horst en van Deventer thans in een gas-commissie zitten. Het zal voor het personeel der G.G. de belangstelling waard zijn, op de hoogte te blijven wat er verder gebeurt. Een gasbedrijf (cokesbedrijf) zooals b.v. aan de Staatsmijn, zou een enorme verschuiving van personeel beteekenen.

Maar er zal nog wel een „blauwe Maandag" overheen gaan eer de zaak z'n beslag heeft.

* * *

Zuid. Er was nog al wat beroering onder het personeel de vorige week, want hoewel de Centr. Comm. en B. & W. bij de begrootings debatten hebben vastgesteld, dat zoo veel mogelijk werk in eigen beheer zal gehouden worden, plakt de directie dit besluit aan den laars en gaat over tot het uitbesteden van 500 jM. grond voor West. De aannemer van het werk is Bosse de melkboer en nu mag melk nauw verband houden met [kaas en Alkmaar in dit opzicht een goede naam hebben, wat het grondwerk betreft isrde kwaliteit der handelingen minder goed. Een aantal arbeiders aan Zuid (had prijs opgegeven voor dit werk, waren echter te duur. Goedkooper zou dus zijn uitbesteden. Met de thans heerschende werkmethode aan de gasfabrieken is dat alleen maar theorie. Wanneer b.v. 4 man van de' G.G. dat werk doen en er komen |4 man van de G.A.R. dan eerst zou het 'jjuist zijn, maar thans vervloeid het werk fvan de 4 menschen in het algemeene terrein werk of blijft liggen wanneer de „grondwerkers" aangenomen werk hebben. Het gaat daar mee als met de vacantie, want ook dan blijft het werk liggen, wordt verwaarloosd en als de men|schen tjeruig ikomen moeten zij maar weer wat harder aanpakken. Als per vacantie b.v. 25 man per perioden gaat en er kwamen voor het geheele vacantie tijdperk 25 man uit de G.A.R. dan eerst is er sprake van, „de vacantie kost zoo veel geld". Zoo moet men ongeveer ook de zaak der grondwerkers bekijken en het is wel eigenaardig, dat de menschen een aanstelling hebben als grondwerker, maar de melkboer doet het werk, of neen, die doet het niet, want die heeft het ook weer uitbesteed. Dat prijsvragen aan de grondwerkers was maar lari, want zij hebben er verder niets van gehoord, dat was dus al in de bus. Inmiddels weer eens een raar zaakje en met het G. O. blijkt het voor de zooveelste maal knudde te Zijn. Als de menschen dat nu maar eens gaan begrijpen. Hoe er bezuinigt wordt zal in het volgende nummer van „De Fakkel" blijken, dan zullen wij het eens over de nieuwe kraan aan de haven hebben.

* * *

West. De vorige week moest hier een zuiverkist C. G. F. verschoond worden. Nadat de kist was afgeblazen, ging de deksel op en aangezien er voor luchten geen tijd is, begonnen de arbeiders direct in de heete smerige rommel te werken. Al heel spoedig begonnen zij „sterretjes" te zien en de eerste moest gauw maken dat hij buiten kwam. Spoedig kwam no. 2, toen kwam de baas met iemand naar buiten sjouwen en zoo ging dat maar door. Denkt men nu, dat een directie roept, stop met het werk, als een heel ploegje volk „er uit raakt" met gevolg een paar dagen beroerd? Geen denken aan, zelfs om wat melk te krijgen moet gesappeld worden. Reeds jaren blijkt melk een volmaakt middel te zijn, als de menschen „het te pakken" hebben, maar inplaats nu melk in voorraad te nemen, moet er eerst wat herri gemaakt worden eer de melk verschaft wordt. Kan dat nu niet wat beter? Kan er geen dubbelen ploeg menschen komen, zoodat men bij dit uiterst smerig en stinkend werk, elkander per laag kan aflossen? Kunnen de heeren er ook toe besluiten, melk te laten komen, voor het werk begint, om

zoo iemand het te pakken heeft, hem direct te laten drinken? Wat is het toch altijd een kleinzielig gepeuter en wat spot men toch met de gezondheid der arbeiders. Dat de arbeider goed doen zich bij V.Z.O.S. aan te sluiten, blijkt wel hieruit, dat de heeren der andere organisaties niet beter wisten te doen, dan te vertellen, dat zij de vorige dag al over de melk hadden gesproken!! De melk die er niet was en eerst kwam, nadat de arbeiders daar krachtig om hadden verzocht. Dat is dan de actie der heeren, moet je n'iet te doen hebben met zulke m eikbekken?

Hier aan West stonden in een hoekje een paar wijfen te smoezen: „zeg heb jij het'ook gehoord, de syndicalisten hadden voor de staking in Twente uitbrak, geen leden bij de textiel arbeiders en nu hebben zij er maar vijf en daarvoor loopen zij met steunlijsten." Het andere ouwe snoetje smoest terug: „O ja, die syndicalisten toch hè, wat een tuig, maar weet ge'wat, schrijf een briefje naar „De Gemeenschap" die lui zijn nog viezer dan wij en als je toch aan het liegen bent, schrijf dan meteen, dat wij 80 leden bij de „Gas" hebben.

Zielig wat?

v.d.W.

ROTTERDAM.

Gasfabriek Reilehaven.

RECTIFICATIE.

i J. Nollens^is niet zooals de Syndicalist van 16 Jan. 1.1. vermelden geroyeerd met contributieschuld, 'doch heeft zich zelf bedankt jmet schuld, dat hij nu echter betaald heeft.!

Het scheeve^ezicht trekken heeft geen betrekking op /cle één of ander lichaamsgebreken, maar is spreekwoordelijk bedoeld.

Het Bestuur.

Uit de Textiel-nijverheid.

Conferentie over Loonsverlaging.

De Almelosche Fabrikantenvereeniging heeft de textielarbeidersorganisaties (behalve de Syndicalisten) uitgenoodigd tot een conferentie op Donderdag 28 Jan. a.s., op het kantoor van de firma ten Bos alhier, voor een bespreking over loonsverlaging.

Zooals men uit bovenstaand persbericht kan zien, dagen de Textielbaronnen in Almelo de arbeiders ook uit tot strijd, want iets anders kan men het niet noemen, daar bovengenoemde fabrikanten het afgeloopen jaar al wel meer dan 50 pCt. loonsverlaging hebben ingevoerd, zonder de arbeidersorganisaties in te kennen. Wij hopen echter, dat hoe groot of klein de loonsverlaging welke zij willen invoeren, ook moge zijn, de arbeiders de moed zullen hebben om er tegen te strijden. Laten de arbeiders in dit opzicht een voorbeeld nemen aan de arbeiders van de Stoomspinnerij Twente, die geen cent loonsverlaging wenschten te aanvaarden.

Daarom Textielarbeiders van Almelo, wat ten dien opzichte ook het besluit van uw organisatie inhoud, weigert ook maar één cent loonsverlaging te aanvaarden.

Strijdt met de syndicalisten voor betere arbeidsvoorwaarden.

* * *

Vuile tactiek van een N.A.S.-organisatie.

Je hebt altijd een zeker soort menschen, voor wien geen middel te laag of te vuil is om z'n tegenstander te treffen. Zoo ook het bestuur van het PI. Arb. Secr. te Almelo, aangesloten bij het NAS., die onderstaand pamflet verspreidde, welke met leugens doordrenkt is en welk luidt als volgt:

,.W. M,

Door de Syndicalistische Federatie van Textielarb., welke organisatie slechts met een paar leden betrokken is bij het textielconflict, werd gecollecteerd voor de stakers.

Deze organisatie doet het daarbij voorkomen als zouden zij de Landelijke Federatie van Textielarbeiders zijn, welke organisatie met vele honderden bij het conflict betrokken is. (De Federatie telt in het geheel 400 leden. H.) Wij waarschuwen de kameraden tegen dit bedrog. De leden hebben tot plicht met man en macht de stakers van het NAS. te steunen en wij zeggen tot hen, laat je niet misleiden door de Syndicalistische Fed.

Ook de RVO., wiens aanhangers soms een toon aanslaan, alsof zij wonder veel voor de staking doen, probeert het steunbedrag onzer Federatie te drukken, door zelf een steunbeweging te organiseeren. Wij waarschuwen onze kameraden, steun in de eerste plaats op de lijsten van het NAS. te teekenen, welke lijsten zijn voorzien van het stempel van het PAS. Steunt zooveel gij kunt en zoo vaak gij kunt.

De strijd der textielarbeiders is de strijd onzer klasse.

Mannen en vrouwen, werkt voor de steunbeweging. Werkt mede aan de overwinning der textielarbeiders.

Het Bestuur van het Plaatselijk Arb. SSecr., Lijsterstraat."

Zooals men ziet, hebben de heeren in