is toegevoegd aan je favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg 9, 1931-1932, no 466, 28-05-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feurs in deze niet mede telt.

Op een vergadering is door bovengenoemde organisatie eerst door opsteken van handen getracht dit voorstel te lateri aannemen, doch toen dat niet ging is er door middel van een schriftelijke stemming getracht dit aangenomen te krijgen. Maar hoe dan ook de loonsverlaging is nu een feit.

Mede gedeelt zij nog, dat deze loonsverlaging met 2 maanden proef is, doch hiervan is op de kennisgeving niets vermeld. Chauffeurs dus opgepast!

Het is alweer het oude liedje de patroons gaan concurreeren en gij kunt het betalen. Wij zijn niet tegen tariefsverlaging, doch wel als deze ten kosten van de Chauffeurs wordt toegepast.

En de werkgevers beroepen zich er op, dat deze verlaging in overleg met de organisaties van de Chauffeurs is verkregen, goed maar wij zeggen maar buiten de Chauffeurs om. Het gevolg is dan ook, dat vele Chauffeurs zich reeds bij de betrokken bonden hebben bedankt en lid van onze Federatie zijn geworden, laat dit voor de overige chauffeurs een voorbeeld zijn om zich ook onverwijlt te doen overschrijven. Alle Taxi-chauffeurs moeten zich bij ons aansluiten, opdat wij in staat zijn om over 2 maanden als de patroons met verdere verslechteringen komen, daartegenover een goed en vast beraden organisatie van Chauffeurs kunnen stellen, dat alleen zal U instaat stellen iedere loonsverlaging te keeren.

Sluit U aan.

H. A. D.

Officieel.

Verantwoording in strijd zijnde arbeiders over April 1932.

Oasv/erkersver. V.Z.O.S. A'dam ƒ 303.50 Afd. Rotterdam „ 46.35

G.E.W. Vooruit A'dam „ 41.85

Tramorg. O.B. Amsterdam „ 38.— Afd. Arnhem ,, 16.—

Reiniging Amsterdam „ 14.60

Bedrijfsorg. Telefoon A'dam „ 14.— Bad- en Wasch Inr. Amsterdam „ 3.—

Totaal ƒ 477.30 De Penningmeester, S. Bruijning.

Plaatselijk Nieuws.

AMSTERDAM.

Het Syndicalistisch Arbeids Secretariaat te Amsterdam, brengt ter kennis, dat leden van bij haar aangesloten organisaties, op vertoon van hun contributie boekje of kaart, ten kantore Commelinstraat 81, kaarten kunnen bekomen Voor:

Op 4, 11, 18 en 25 Juni excursie naar het Stadhuis der middags 3 uur.

Op 26 Juni excursie naar de Ned. Israël Hoofd Synagoge des morgens 11 uur.

Op 2, en 9 Juli excursie naar het Koloniaal Instituut des middags half 3.

Op 9 Juli excursie naar de „oude Kerk" (met torenbezoek) 's middags 3 u.

Op 16 Juli excursie naar de St. Nicolaas Kerk des middags drie uur.

Op 23 Juli excursie naar Brouwerij De Amstel des middags half drie

Op 30 Juli excursie naar Kapel v. h. St. Ign. College 's middags drie uur.

Op 30 Juli excursie naar Hortus Botaniais des middags half drie.

Op 6, 13, 20 en 27 Augustus excursie naar Het Koninklijk Paleis, des middags half drie.

Op 3 September excursie naar De Zuider Gasfabriek des middags half drie.

Het Bestuur.

ENSCHEDE.

Eenheidsapostelen.

Zooals men weet is er een actie uitgebroken in de werkverschaffing de Weitemanslanden, waarin betrokken zijn leden uit de diverse organisaties, woonachtig te Lonneker. De uit de menschen gekozen stakingsleiding doet werkelijk goed werk en we zien aankomen, dat binnenkort de geheele werkverschaffing komt stil te leggen. De steunbeweging is natuurlijk nog niet zoo als het behoort, doch ook hierin hopen wij verandering te brengen, door naast de stakingsleiding een commissie in het leven te roepen, waarin al de organisaties en politieke partijen die hun medewerking en steun aan deze actie verleenen vertegenwoordigt zullen zijn. Tot nog toe hebben toezegging tot medewerking gedaan de O.S.P., R.V.O. en de Syndicalisten.

De afgevaardigden van het P.A.S.N.A.S. verdedigden op de eerste gehouden vergadering aansluiting bij hetP.W. C. en stelden den voorz. een motie ter hand, die vergeten werd voor te lezen. Hiertegen is noch door de afgevaardigde van het P.A.S.-N.A.S. als door den vertegenwoordiger van het N.A.S. in de stakingsleiding geageerd, ze voelen wel dat deze, hun strijdmethode niet door de stakers en door ons geaccepteèrd worden. Of het nu gekwetste eigenwaarde

is, of dat men deze strijdmethode (het sturen van moties) als de beste beschouwd, we weten het niet, doch wel weten we dat deze eenheidsapositelen ook hier weer trachten verdeeldheid te brengen ,door hun menschen te laten colporteeren met brochures waarin opgenomen is de verdedigingsrede van Postmus en Schilp voor de rechtbank te Almelo. Dit colporteeren gebeurd niet alleen door de stakers, doch ook door leden en de opbrengst komt niet ten goede aan de stakers, doch aan de kas van het P.A.S.-N.A.S. Dit wordt van de menschen geeischt als tegenprestatie voor het feit, dat op de P.A.S.-bestuursvergadering werd voorgesteld f50.— uit te trekken voor de stakers, doch daar de kas het voorgestelde bedrag niet bezat, is besloten f 30.— uit te trekken voor de staking. Tevens werd de stakers in overweging gegeven met de brochures te werken, om zoo doende in hun onderhoud te voorzien. Zoo behandeld het revolutionnaire N.A.S. haar leden, die twintig jaar lang hun contributie betaald hebben.

Gelukkig zijn er enkele flinke kerels van het N.A.S. die aan deze schunnige streken niet meedoen en zich beschikbaar stellen om onder leiding van de stakers steun in te zamelen en actie te voeren.

De toekomstige vrijgestelde van de Textielfederatie Schilp, tracht zich intusschen verdienstelijk te maken door op eigen houtje besprekingen te voeren met den burgemeester van Lonneker. Dat dit tot gekke verhoudingen aanleiding geeft moge blijken, dat toen bij monde van Schilp aan de stakers bekend werd gemaakt, dat door de burgemeester van Lonneker steunbonnen waren toegezegd en toen men onzerzijds daarna ging informeeren hiervan niets waar was. In de gemeenteraadszitting van 12 Mei is Schilp dan ook openlijk als leugenaar uitgemaakt. Deze week is Schilp door de stakers duidelijk aan het verstand gebracht, dat rnen hem niet het recht gaf om namens de stakers te spreken, omdat hiervoor een stakingsleiding is, die zulks evengoed kan en alles wat eventueel besproken zal worden, zal eerst door de stakers behandeld worden. Bravo mannen laat U niet de leiding in deze staking ontfutselen, door menschen die van plan zijn, hun haan koning te laten kraaien.

Deze menschen schamen zich niet om te insinueeren, dat de gelden die wij ter beschikking van onze stakers stellen, gelden zouden zijn die voor de textielarbeidersstaking bij elkaar gescharreld zijn. Ook schamen deze klaploopers zich niet om bij sommige menschen, waar ze nu nog hun lijsten aanbieden voor de textielstaking te zeggen dat ze namens de Synd. Fed. v. Textielarbeiders komen.

Kameraden van het N.A.S., schaamt gij U niet Uw kameraden op een dergelijke schunnige manier in den rug aan aan te vallen, door U op aandringen van Uw bestuur dat dergelijke insinuaties te leenen Wij geven U de verzekering als bij ons gebeurde, hetgeen bij U gebeurd is, wij zoo'n kerel al lang den nek gebroken hadden. Trap ze weg deze volksbedriegers, die zelf erkennen hier te komen omdat hier een goede boterham te verdienen is. Vechters en durvers willen we hier hebben en zoo niet, welnu Iaat ons zelf de hand aan de ploeg slaan en laat ons deze woorden waarheid doen worden.

De bevrijding der arbeiders, moet het werk der arbeiders zelf zijn.

Corr.

* * *

Op de gehouden P.A.S. besturenvergadering waarbij vertegenwoordigt waren P.A.S. Hengelo en de Textielfederatie Almelo, werd besloten voor het gewest Twenthe het volgende strijdplan doorgevoerd zien te krijgen in de eventueele commissie die gesticht zijn en zullen worden rond de werkverschaffingsacties.

1. Het houden van plaatselijke en gewestelijke openlucht meetings, om te propageeren tot uitbreiding van het conflict, door middel van solidairiteitsstakng.

2. Het aanvragen van een onderhoud met den Minister, waar bepleit zal worden uitschakelingen van de Heidemaatschappij.

3. Non Coöperation. Te trachten de revolutionnaire elementen in de gemeenteraden op te wekken zich solidair te verklaren met de verdrukten, door hun functies in de gemeenteraad in den steek te laten. Wij hopen dit in de commissies doorgevoerd te krijgen en zullen de volgende week hierover verder berichten.

Corr.

HAARLEM.

De Harmonie Muziekvereeniging „Voorwaarts" te Haarlem Jubileert.

W. M.

Een enkele circulaire of bericht in onze bladen deelde U reeds mede, dat dit jaar (2 Augustus 1932) onze socialistische Harmonie Muziekvereeniging „Voorwaarts" te Haarlem haar 25-jarig jubileum zal vieren.

Dit groote feest van beteekenis voor onze geheele beweging, zal, als de voorteekenen ons niet bedriegen, op luister¬

rijke wijze worden herdacht.

Op Zaterdag 6 en Zondag 7 Augustus zal dit 25-jarig jubi eum gevierd worden door het houden van een groot Zangen Muziekfeest in Haarlem.

Voor het welslagen van dit feest heeft zich een „Eerecomité" gevormd, welke haar eerste vergadering heeft gehouden op Zondag 8 Mei en samengesteld is uit de volgende personen: C. Bonnet, J. Hoving, J. Hamelink, Alb. de Jong, G. Jongejans, H. E. Kaspers, Adolphe Kareisen, C. J. Priem, G. Rijnders, N. C. J. Scnermerhorn en P. Wit.

Deze vergadering was van meening, dat wij met ons „eerecomité" iets meer bedoelen dan een versiersel of een club personen, die met groote geldbedragen kunnen rammelen, om een eventueel tekort te dekken. In overleg dan met het bestuur der jubileerende vereeniging, werd het co -omité belast met de uitvoering van een plan van actie, waardoor het groote feest mede zal kunnen skgen. Het comité plaatst zich op het standpunt, dat, gezien den staat van dienst, waarop de Muziekvereeniging „Voorwaarts" kan bogen, wij dit werk niet mogen veronachtzamen.

In den loop dezer 25-jaar heeft „Voorwaarts" getoond, dat zij op den bres stond waar het gold de Anarcho Syndicalistische, Vrijdenkers, Anti Militaristische en Geh. Onthoudersbeweging bij hunne propagaanda te dienen; en zelfs dit jubileum zal moeten worden een groote propaganda voor het vrijheidslievend socialisme.

Het is de plicht, neen, het is een schuldkwijten van elk goed strijder deze uiting van waardeering te steunen.

Het comité doet daarom dan ook met het volste vertrouwen een beroep op Uwe medewerkingen dezen en rekent op Uw solidairiteit.

Ten eerste roepen wij Uw financieele steun in voor de uitvoering van ons plan op 6 en 7 Augustus. Aan alle organisaties, groepen of personen vragen wij een bijdrage voor een eventueel tekort. Elk bedrag, hoe klein ook zal door het comité in dank worden aanvaard. Indien Gij straks het programma leest, zult Gij moeten zeggen: Dat is een reuzen propaganda, welke die dagen gevoerd wordt daar mag ik mijn steun niet aan onthouden!!!

Verder wekken wij U op, om te trachten op 6 en 7 Augustus te Haarlem aanwezig te zijn. Wij stellen ons dan ook voor, dat bij al dien den afstand te ver is, men zal trachten reisgezelschappen te formeeren hetzij per fiets, hetzij per trein, voor dit laatste is het wenschelijk nu reeds een reiskas op te richten.

Zoo Gij beide dagen niet kunt, zorgt dan in elk geval des Zondags aanwezig te zijn, dit is DE DAG.

Ten zeerste zou het comité er prijs op stellen indien Uw organisatie (of personen) deelneemt hiervan aan onderstaand adres mededeeling te doen. C. Bonnet, Prof. Kochstraat 39, Hilversum. Geldelijke bijdragen te zenden aan C. J. Priem, Javastraat 152, Amsterdam.

Voor alles Steun deze mooie herdenking, Gij steunt daarmede de geheele beweging.

Voor het Comité,

P. Wit, Voorzitter.

C. Bonnet, Secretaris.

C. J. Priem, Pennm.

Vergeet niet spoedig Uwe steun te zenden.

* * *

Tiende A!gemeen Disnstweigerings Congres.

Laatste Bericht!!

Medestrijder(s).

Hiermede ontvangt gij de laatste mededeeling voor het congres. Op bijgaand strooibiljet kunt gij alle mededeelingen omtrent sprekers, tijd, plaats en kosten vinden.

Met nadruk moeten wij echter nog eens op het volgende wijzen:

Door ziekte van de penningmeesteresse alle correspondentie zoowel als afdrachten (steunlijsten , kaarten, platen, bijdragen) te zenden aan den secretaris Memte Ringia, Gedempte Oude Gracht 148 rood, Haarlem.

Kameraden! Dit congres bedoelt een groote actie tegen de gevangenhouding der dienstweigeraars in te zetten. Zorgt allen, dat deze inzet krachtig is.

Komt allen. Wekt anderen op. Protesteert mede.

Mobiliseert tegen den Oorlog.

Het Comité.

ROTTERDAM.

De revolutionnaire Jeugdbond in actie.

Hij stelt de volgende eischen:

1 f io.— aan jonge werkloozen bij hun ouders inwonend;

2. f 12.— aan jonge werkloozen niet bij hun ouders inwonend;

3. voor jonge werkenden, kosteloos vakonderwijs in werktijd, mede ter bestrijding van de werkloosheid;

4. dagschoolonderwijs tot 16 jaar;

5. invoering van den 6-urigen werkdag voor alle jonge arbeiders(sters).

Deze eischen worden per manifest bekend gemaakt en wat 1 en 2 betreft, ook eenigszins gemotiveerd.

Zoowel de eischen als de motieven

kunnen wij in hoofdzaak onderschrijven, want het is inderdaad zoo, dat de jonge werkkrachten als ze werkloos zijn van steun uitgesloten worden en aangewezen zijn het beetje inkomen hunner ouders mede op te eten.

De algemeene steunregeling is ten dien opzichte dan ook geheel fout. Immers, man en vrouw krijgen als de man georganiseerd is f 13.50 per week plusfl.50 voor elk kind.

Nu is het een feit, dat f 1.50 voor een kind al zeer onvoldoende is en als men nu voor eiken leeftijd aan dat kind-zijn vasthoudt en dat doet men, dan is dat geheel en al fout om maar geen ischerpere uitdrukking daarvoor te willen gebruiken.

Wij hebben er bij ons ook bij en het gezin bestaat uit man en vrouw en 5 kinderen, doch die kinderen zijn tot 25 jaren oud en bestaat zoo'n gezin dan uit 7 volwassen personen.

Alleen het gezinshoofd mag steun aanvragen en na dat alle formaliteiten vervuld zijn en een gunstige beslissing genomen is, dan ontvangt zoo'n gezin bestaande uit 7 volwassen personen f 13.50 plus 5xf 1.50 is f21.—, daarvan moet dan toch zeker nog f6.— huur af blijft f -15.— plus f 1.75 huurtoeslag is dus f 16.75, waarvan 7 volwassen personen 7 dagen moeten levien.

Neemt men zoo'n zelfde gezin, waarvan het hoofd niet georganiseerd is, dan is het nog veel minder, dan wordt het f 12.—• voor man en vrouw en per kind f 1.35 wordt f 18.75 af f6.— huur is f 12.75 plus f 1.75 huurtoeslag blijïft f 14.50 over voor 7 volwassen personen. Commentaar overbodig. H.

VLAARDINGEN.

Maandag 23 Mei sprak A. J. P. Hooze voor de Synd. Fed. van Metaalbewerkers in een openbare vergadering in de zaal „Excelsior", met het onderwerp: „Wat willen de syndicalisten?" De vergadering was slecht bezocht. Spr. behandelde de opkomst van het kapitalisme, toonstelsel, lange arbeids' duur om te komen tot het invoeren van stoom en electriciteit, waardoor de handenarbeid vervangen werd door mach.

Daarbij kwam het Tailorstelsel met gevolg het rationalisme.

De werkloosheid kunnen wij zonder overdrijving gerust op 30 mill. stellen en het aantal wat direct daaronder lijdt op 90 mill. menschen.

De invoering van machines, waartegen in 't begin vooral in Engeland de arbeiders in verzet kwamen, kan spreker hoewel begrijpelijk, toch onzin noemen, zin noemen.

Fabrieken en machines in handen van privaatbezit zijn een vloek, maar in handen der gemeenschap en voor de gemeenschap kunnen zij een zege zijn. Wij moeten dus zorgen dat de arbeiders zich hiervan op de hoogte stellen.

Het zijn twee polen, welke steeds met elkaar in botsing komen, n.1. kapitaal en arbeid en wat nooit ondanks de pogingen daartoe aangewend, toch niet valt te overbruggen.

Spreker schetst de opkomst der soc. beweging, waarin éénheid in optreden een lust was, maar daarna de verdeeldheid De organisaties van de christelijke arbeiders is onlogisch, zoowel als van de katholieken, zoo is de verdeeldheid gekomen.

Zoo is het ook met het loonstelsiel wat niets als verdeeldheid brengt.

Spr. staat geruimen tijd stil met de scheuring in de socialistische beweging en schetst het oprichten van het NAS. in 1892. Wat vooral zijn indruk maakte met de „directe actie".

De soc. dem. of Marxisten hebben ook hun arbeiders in de wettelijke regeling getrokken, wat niet alleen schadelijk maar ook nadeelig was voor de vak- of economischen strijd.

In tegenstelling met de onafhankelijke vakbeweging met de directe actie. En hoewel1 de syndicalisten in Holland wel klein in getal zijn, zijn wij' toch de gang-

De Jeugd.

Je ziet ze in sloppen en stegen, In buurten gelijk aan 'n hel.

Geen tijd om hun neus af te vegen, Verdiept als ze zijn in hun spel.

Je ziet ze dan later verschijnen Als winstobject in de fabriek. Om langzaam te verkwijnen Bij stampend machinemuziek.

Je ziet ze op hoeken van straten, De eenigzins rijpere jeugd,

En staan dan soms zwaar al te praten Over armoê en meer levensvreugd-

Eens zullen ook zij zonder schromeIli In onzen gelederen komen,

En strijden vol idealisme, £

Aan de opbouw van 't Syndicalist11

Eijpe-

makers op veler terrein. ^

De volksmassa is traag en gemakzuc ^ tig en ondank is het loon, de massa m° nog leeren loopen zooals kinderen.

De syndic. zijn ook op politiek terI'\,j tegen het maken van oorlogstuig 'en.^j zijn dan niet directe resultaten berd ' toch zijn wij op den goeden weg en g1 pen wij in het hart der „Bloedige In nationale".

In 1914 kregen wij den oorlog 111 behulp der soc. dem. „

Zouden zij, zoo zij socialisten wa ^ geweest, de oorlog niet onmogelijk he ben kunnen maken? De arbeidersbe ging mag geen automaat zijn. ^

Spreker houdt een pleidooi vooi ^ individualiteit, dat de arbeiders een soonlijkheid worden, die weten wat willen. jje

Dit komt ook uit met stakingen, ^ lang in voorbereiding zijn en steun ^ op de kas, wat meermalen is gebiedke ' is niet voldoende en zelfs noodlo en wijst er op, dat het oude beproe ^ middel nog steeds aan te bevelen is j alleen de activiteit aanwakkert en eentn de beste successen zal hebben. ^

Na nog gewezen te hebben de verse lende scheuringen in de soc. dem- & welke nu nog weer met de OSP. is v ^ meerderd, noodlottig moet zijn als zich niet volledig afscheiden, maar • zij met de reformisten het niet eens J de synd. beweging moeten bescherm ^ Hiervoor doet spr. een beroep op vergadering. ueï

Hierna werd de film vertoond Syndicalistisch Congres te Madrid t Spanje'" en „De onthulling van % FDN.-Monument", hetwelk veel in"1, t maakte en door Hooze werd toegeh° i In het debat werd door Wollend ^ (comm.) gevraagd, of tot het overnetder productiemiddelen het niet rnogc ^ was een comité uit alle organisaties isai'1 _ te stellen. En geeft een feit aan van 111 der goede anti-mil. aard. „

Koudstaal (OSP.), vraagt wat gedLj moet worden om den arbeid in han te krijgen en meent, dat groote staking toch wel nut hebben afgeworpen. ^ Van der Spek (neutraal), vraagt We^, organisatie nu eens wat voor de loozen zal gaan doen, want daar me hij niet veel van. .,n

Riedijk (individueel), doet een bet'0^ om tot ware menschzijn te komen -n menschen niet tot zich te lokken. ^ Hooze beantwoordt de verschillc*1^ debaters, met er op te wijzen, da i syndicalisten, die alles niet ondet'Sc^jj, en zeker zooveel mogelijk de individ11 teit bevordert maar tevens door op ka ra adsch a p pe lij ke wijze een macht te men, die eenmaal een betere samenlev zal vormen. (

Angement sloot met als slotwoord» te houden en te zorgen, dat de le^g( „Grond en arbeidsmiddelen in handen r gemeenschap" nooit te verflauwen «n 1 te blijven voor het beginsel. ^

W. Angem^11

.

Nimmer mogen de arbeiders vergeten, dat niemand als werkslaaf wordt geboren, ^ de Natuur geen kapitalisten voortbrengt, maar dat het kapitalisme een wanproduct 's menschen, dat het grootste aantal doet lijden om enkelen te verblijden. y

Werkloosheid is een ziekte van het kapitalisme. — Strijdt met de Syndicalisten ^ den 6-urendag zonder inkomstenvermindering, in fabriek of werf, op bouw, i" in huis, bij vriend, op straat en plein.

Spreekt en strijdt NU! voor den 6-urigen werkdag.

Revolutionnairen leest! ,

Het Syndicalistisch Jaarboekje van het N. S. V.

„Rationalisatie en den 6-urigen arbeidsdag" Müller Lehning Prijs ^

„Syndicalisten houdt Stand" Rudolf Rocker Pr'is

„Grondslagen" Anarcho-Syndicalistisch Tijdschrift, Uitgave van het N. S. V. ^0 Abonnement voor leden N. S. V. per jaar Pr'Js ^ ^

Voor niet leden per jaar Shii ^

Ieder Syndicalist moet het bovenstaande in huis hebben en bestudeeren, wil

staan bij de verdediging van zijn beginsel. ^ /

Ieder tegenstander moet het bovenstaande lezen, wil hij (zij) eenig begrip krijg wat het Syndicalisme wil.

Bestelt bij het BrochurendepÖt: H. Kulderij, Amstelkade 55 — Amsterdam (Z-> Organisaties enz. bij honderdtallen korting.